Palūkanų kompensavimas alternatyvios veiklos subjektams

Spausdinti

Palūkanų kompensavimas alternatyvios veiklos subjektams

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas ūkio subjektams pasinaudoti finansų įstaigų teikiamomis paslaugomis, teikiama pagalba iš valstybės biudžeto lėšų kompensuojant dalį palūkanų, sumokėtų už paskolas ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas investicijoms finansuoti, dėl kurių suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija.

Kas gali pasinaudoti šia finansine pagalba?

Šia pagalba pasinaudoti gali kaimo plėtros alternatyviąją veiklą (t. y. veiklą, susijusią su maisto ūkiu, miškų ūkiu, ir bet kurią kitą veiklą, nepriskiriamą žemės ūkio veiklai) vykdantys kaimo vietovėje veikiantys ūkio subjektai, įregistravę sau priklausančią žemės ūkio valdą.

Kriterijai, kurie yra taikomi nustatant ūkio subjekto tinkamumą gauti pagalbą:

 • atitinka mažoms ar vidutinėms įmonėms nustatytus kriterijus;
 • nedalyvavo ir nedalyvauja tam tikrose Kaimo plėtros 2004–2006 m. plano ar Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonėse;
 • nėra gavę kitos pagalbos, kuri apibrėžta taisyklių 7.4. punkte.

 

Kokiam tikslui galite pasinaudoti šia finansine pagalba?

Palūkanos kompensuojamos, kuomet:

Paskolos investicijoms į kitą nei pirminė žemės ūkio produktų gamyba, perdirbimas ar prekyba veiklą yra skirtos:

 1. materialiajam turtui įsigyti – su žeme, pastatais, įranga, mašinomis ir įrenginiais susijusiam turtui įsigyti;
 2. nematerialiajam turtui įsigyti – turtui, kuris nėra fizinis ar finansinis, kaip antai patento teisės, licencijos, praktinė patirtis arba kitas intelektinis turtas, įsigyti. Nematerialusis turtas turi tenkinti šias sąlygas: jis naudojamas tik įmonėje, gaunančioje pagalbą; laikomas nusidėvinčiu turtu; įsigyjamas rinkos sąlygomis iš trečiųjų šalių, nesusijusių su pirkėju; yra įtrauktas į įmonės turtą bent trejus metus.

Lizingo paslaugos investuojantiems į kitą nei pirminė žemės ūkio produktų gamyba, perdirbimas ar prekyba veiklą yra skirtos gamybinės įrangos ir įrenginių įsigijimui.

Taip pat investicijomis turi būti siekiama vieno ar kelių iš šių tikslų:

 • gerinti bendrus ūkio veiklos rezultatus ir tvarumą, visų pirma, mažinant gamybos sąnaudas arba gerinant ir perorientuojant gamybą;
 • gerinti natūralią aplinką, higienos sąlygas arba gyvūnų gerovės standartus, su sąlyga, kad susijusiomis investicijomis laikomasi griežtesnių standartų nei galiojantieji ES standartai;
 • sukurti ir gerinti su ūkio plėtra, pritaikymu ir modernizavimu susijusią infrastruktūrą;
 • įgyvendinti su agrarine aplinkosauga ir klimato kaita susijusius tikslus.

Tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstamos padarytos po ŽŪPGF sprendimo suteikti garantiją priėmimo dienos, kai pagalba teikiama pareiškėjams, kuriems teikiamos paskolos ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) paslaugos su ŽŪPGF garantija.

 

Kokia finansinė pagalba suteikiama?

Sunkumų nepatiriantiems (kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 702/2014 2 straipsnyje ir reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnyje) ūkio subjektams teikiama valstybės pagalba tokiomis sąlygomis:

 • Kompensuojama 80 proc. finansų įstaigai ar lizingo bendrovei sumokėtų palūkanų;
 • Kompensuojamos palūkanos už ne ilgesnį kaip 36 mėn. laikotarpį nuo paskolos ar lizingo sutarties pasirašymo dienos;
 • Maksimali metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama kompensacija, – 4 proc.;
 • Taikomi pagalbos vienam gavėjui už vieną paskolą sumų ir bendri investicinės paramos intensyvumo limitai.

 

Kaip pasinaudoti šia finansine pagalba?

 • Kreipkitės į savo pasirinktą finansų įstaigą dėl paskolos ar lizingo gavimo.
 • Kartu su dokumentais dėl garantijos suteikimo užpildykite paraišką dėl palūkanų kompensavimo, kurią finansų įstaiga pateiks kartu su kitais dokumentais mums (informaciją apie paraiškas rasite čia).
 • Priimsime sprendimą dėl garantijos suteikimo ir palūkanų kompensavimo.
 • Jums bus suteikta garantija, su finansų įstaiga pasirašysite finansavimo sutartį ir gausite finansavimą, kurio palūkanos bus kompensuojamos.

 

Dokumentai

Dokumentai, reikalingi palūkanų kompensavimui:

 • Pateikiama paraiška dėl garantijos ir užpildomas priedas dėl palūkanų kompensavimo (paraiškas rasite čia).

Teisės aktai: