Palūkanų kompensacija žuvininkystės sektoriaus įmonėms

Spausdinti

Palūkanų kompensacija žuvininkystės sektoriaus įmonėms

Svarbu! Pagal 2020-08-14 d. taisyklių pakeitimą, šios palūkanų kompensavimo sąlygos nėra taikomos akvakultūros subjektams – jiems galioja naujos taisyklės. Daugiau informacijos rasite čia: Palūkanų kompensavimas akvakultūros subjektams COVID-19 laikotarpiu.

Teisinis reglamentavimas

Taisyklės, patvirtintos žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 3D-412, reglamentuoja nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimą kompensuojant dalį palūkanų už kreditus ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas, nuo 2015 m. sausio 1 d. suteiktas žuvininkystės sektoriui su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija. 

Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį vienai žuvininkystės įmonei negali viršyti 30 000 Eur.

Kam teikiama ši parama?

Dalis paskolų palūkanų kompensuojama žuvininkystės sektoriaus įmonėms iš finansų įstaigų imančioms paskolas arba lizingu perkančioms gamybinę įrangą ir (ar) įrenginius su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija investiciniams projektams, skirtiems žvejybos ir akvakultūros produktų gamybai, perdirbimui ir (ar) prekybai.

Dalis palūkanų kompensuojama mažoms ar vidutinėms ir sunkumų nepatiriančioms, kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr.1388/2014 3 straipsnio 5 punkte, žuvininkystės sektoriaus įmonėms.

Palūkanos nekompensuojamos žuvininkystės sektoriaus įmonėms, gaunančioms iš finansų įstaigų paskolas ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) paslaugas investiciniams projektams pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. C(2015)5897, priemones.

Kompensacijos dydis

Kompensuojama 30 proc. nuo sumokėtų kredito ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) palūkanų sumos už ne ilgesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį nuo paskolos ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) sutarties pasirašymo dienos.

Maksimali metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama pagalba, negali būti didesnė kaip 4 proc.

Laikinosios priemonės COVID-19 pandemijos padariniams švelninti
  • Paskolų, kredito ar lizingo sutartims, sudarytoms nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., už palūkanas, sumokėtas nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., kompensuojama 100 proc. sumokėtų palūkanų.
  • Paskolų, kredito ar lizingo sutartims, sudarytoms nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., taikoma maksimali kompensuojama metinė palūkanų norma – 6 proc.

Kompensacijos gavimo sąlygos

Palūkanų kompensacija skiriama, jei investiciniais projektais ir (ar) lizingu įsigyjant gamybinę įrangą ir (ar) įrenginius, siekiama vieno arba kelių iš šių tikslų:

  • didinti žvejybos ir akvakultūros produktų kokybę ir vertę,
  • vystyti arba diegti naujus arba iš esmės patobulintus produktus ir įrangą,
  • didinti energijos vartojimo efektyvumą, tobulinti ir modernizuoti akvakultūros ūkius, įskaitant darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą,
  • sumažinti neigiamą ar padidinti teigiamą poveikį aplinkai.

Pateikiami dokumentai

Ūkio subjektas, norėdamas gauti palūkanų kompensaciją, finansų įstaigai kartu su dokumentais dėl garantijos suteikimo, pateikia: