Palūkanų kompensacija už paskolas ir lizingo paslaugas investicijoms finansuoti

Spausdinti

Palūkanų kompensacija už paskolas ir lizingo paslaugas investicijoms finansuoti

Nuo 2021 m. liepos 1 d. dalies palūkanų kompensavimą už paskolas ir lizingo paslaugas investicijoms finansuoti, patvirtintos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. 3D-877 (toliau – Taisyklės).

Pagal Taisykles pagalbos gavėjui vienu metu kompensuojamos palūkanos, sumokėtos tik pagal vieną paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) sutartį, sudarytą nuo 2021 m. liepos 1 d.

Kompensacijų teikimo sąlygos

Dalis palūkanų kompensuojama iš finansų įstaigų su ŽŪPGF garantija imantiems paskolas investicijoms finansuoti ir (ar) perkantiems turtą lizingu iš lizingo bendrovių pirminei žemės ūkio produktų gamybai, perdirbimui, prekybai ir (ar) kitai veiklai, susijusiai su maisto ūkiu, miškų ūkiu ir (ar) kaimo plėtra, vykdyti:

 • kaimo vietovėje veikiantiems ūkio subjektams;
 • žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams).

Ūkio subjektai teisės aktų nustatyta tvarka turi būti įregistravę jiems priklausančią žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Dalis palūkanų kompensuojama, jeigu kaimo vietovėje veikiantis subjektas ar žemės ūkio kooperatinė bendrovė (kooperatyvas):

 • atitinka mažoms ar vidutinėms įmonėms nustatytus kriterijus;
 • nėra sunkumų patirianti įmonė arba 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patiriančia įmone, tačiau tapo sunkumų patiriančia įmone nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d.;
 • nedalyvauja priemonėje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;
 • nėra gavęs neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka arba yra grąžinęs visą neteisėtos pagalbos sumą.

Dalies palūkanų kompensacija skiriama, jei investiciniu projektu siekiama vieno ar kelių iš šių tikslų: 

 • gerinti bendrus ūkio veiklos rezultatus ir tvarumą, visų pirma, mažinant gamybos sąnaudas arba gerinant ir perorientuojant gamybą;
 • gerinti natūralią aplinką, higienos sąlygas arba gyvūnų gerovės standartus, su sąlyga, kad susijusiomis investicijomis laikomasi griežtesnių standartų nei galiojantieji ES standartai;
 • sukurti ir gerinti su ūkio plėtra, pritaikymu ir modernizavimu susijusią infrastruktūrą;
 • įgyvendinti su agrarine aplinkosauga ir klimato kaita susijusius tikslus.

Dalis palūkanų nekompensuojama ūkio subjektams, imantiems iš finansų įstaigos paskolas investiciniams projektams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones.

Kompensacijos dydis 

Ūkio subjektams valstybės pagalba teikiama tokiomis sąlygomis:

 • Kompensuojama 80 proc. finansų įstaigai ar lizingo bendrovei sumokėtų palūkanų;
 • Kompensuojamos palūkanos už ne ilgesnį kaip 36 mėn. laikotarpį nuo paskolos ar lizingo sutarties pasirašymo dienos;
 • Maksimali metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama kompensacija – 4 proc.;
 • Taikomi pagalbos vienam gavėjui už vieną paskolą sumų ir bendri investicinės paramos intensyvumo limitai (Taisyklių 15 ir 17 p.).

Palūkanų kompensacijos dydis (pagalbos intensyvumas) skaičiuojamas visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui (ne ilgesniam kaip 36 mėn. laikotarpiui). Faktiškai sumokėta palūkanų kompensacijos suma negali viršyti pagalbos dydžio eurais, apskaičiuoto priimant sprendimą dėl pagalbos suteikimo.

Dalis palūkanų kompensuojama tik nuo sumokėtų palūkanų sumos. Pratęsus paskolos / lizingo sutarties laikotarpį, dalinis palūkanų kompensavimo terminas nepratęsiamas. Kredito įstaigos ar lizingo bendrovės priskaičiuotos palūkanos bei delspinigiai už pradelsto termino paskolas / lizingą nekompensuojami.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Valstybės pagalba dalies palūkanų kompensavimui teikiama tik už tinkamas finansuoti išlaidas įgyvendinant investicinius projektus. Tinkamomis išlaidomis pripažįstamos išlaidos, padarytos po UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo sprendimo suteikti garantiją priėmimo dienos.

Investicinių projektų, skirtų pirminei žemės ūkio produktų gamybai vykdyti, žemės ūkio produktų perdirbimui, kai perdirbus žemės ūkio produktą taip pat gaunamas žemės ūkio produktas, ir (ar) žemės ūkio produktų prekybai, tinkamos finansuoti išlaidos yra:

 • nekilnojamojo turto statyba, jo įsigijimas arba atnaujinimas; su žeme susijusios išlaidos gali būti tinkamos finansuoti tik tuomet, jei jos neviršija 10 proc. visų tinkamų finansuoti investicinio projekto išlaidų; 
 • žemės ūkio technikos*  ir (ar) kitos gamybinės įrangos įsigijimas;
 • bendrosios išlaidos – atlygis architektams, inžinieriams ir konsultantams, mokesčiai, susiję su konsultacijomis, kaip siekti aplinkosaugos ir ekonominio tvarumo, įskaitant galimybių studijas; išlaidos galimybių studijoms tinkamos finansuoti ir tuo atveju, jei remiantis jų rezultatais nėra patiriama išlaidų pagal aukščiau  išvardintas išlaidas;
 • kompiuterinės programinės įrangos įsigijimas ar kūrimas ir patentų, licencijų, autorių teisių ir prekių ženklų įsigijimas.

Investicinių projektų, skirtų kitai veiklai, nei pirminė žemės ūkio produktų gamyba, tinkamos finansuoti išlaidos yra susijusios su investicijomis į žemę, pastatus, mašinas, įrenginius ir įrangą ir kurių paskirtis: 

 • naujos įmonės kūrimas;
 • esamos įmonės plėtimas;
 • produkcijos įvairinimas, naujų papildomų produktų gamyba;
 • esamos įmonės bendro gamybos proceso esminis keitimas.

Valstybės pagalba dalies palūkanų kompensavimui teikiama finansine nuoma (lizingu) perkantiems ūkio subjektams:

 • investuojantiems į pirminę žemės ūkio produktų gamybą, žemės ūkio produktų perdirbimą, kai perdirbus žemės ūkio produktą taip pat gaunamas žemės ūkio produktas, ir (ar) žemės ūkio produktų prekybą – žemės ūkio technikos ir (ar0 kitos gamybinės įrangos įsigijimui;
 • investuojantiems į kitą veiklą – gamybinės įrangos ir įrenginių įsigijimui.

Pateikiami dokumentai

Ūkio subjektas, norėdamas gauti dalies finansų įstaigai sumokėtų palūkanų kompensaciją, kartu su dokumentais dėl garantijos suteikimo pateikia:

 • paraišką dėl dalies finansų įstaigai sumokėtų palūkanų už investicinę paskolą ir (ar) lizingo paslaugą su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija kompensavimo (paraiškos dėl garantijos suteikimo priedas).

*Žemės ūkio technika yra laikomi traktoriai, universalios traktorių priekabos (puspriekabės), žemės ūkio mašinos, įrenginiai (gyvulininkystės, gamybinių patalpų (sandėlių, saugyklų, daržinių), darbų mechanizavimo proceso įrenginiai, kurie dažnai yra ne savarankiški vienetai, o technologinės linijos ar gamybinio proceso įrenginių dalis), įranga ir įtaisai žemės ūkio darbams atlikti.
Prie žemės ūkio technikos kategorijos nepriskiriama įvairi technika, kuri iš dalies gali būti naudojama ir žemės ūkio gamyboje, tačiau yra pagaminta įvairių ūkio šakų arba kitoms reikmėms (kelių transporto priemonės (krovininiai ir lengvieji automobiliai, autobusai, automobilių priekabos ir puspriekabės, motociklai), kitos transporto priemonės (laivai, orlaiviai ir kt.), kelių ir statybinės mašinos (kranai, keltuvai, greideriai), įvairūs ne žemės ūkio paskirties gamybinių patalpų įrenginiai (kompresoriai, autokrautuvai, plovimo, valymo mašinos ir kt.), komunalinė, buitinė, organizacinė ir kita technika).