Palūkanų kompensacija žuvininkystės sektoriaus įmonėms

Spausdinti

Palūkanų kompensacija žuvininkystės sektoriaus įmonėms

Teisinis reglamentavimas

Taisyklės, patvirtintos žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 3D-412, reglamentuoja nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimą kompensuojant dalį palūkanų už kreditus ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas, nuo 2015 m. sausio 1 d. suteiktas žuvininkystės sektoriui su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija. 

Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma per einamuosius ir du paskutinius kalendorinius metus vienai žuvininkystės įmonei negali viršyti 30 000 Eur.

Kam teikiama ši parama?

Dalis kredito palūkanų kompensuojama žuvininkystės sektoriaus įmonėms, nuo 2015 m. sausio 1 d. iš kredito įstaigų imančioms kreditus arba lizingu perkančioms naują (nenaudotą) gamybinę įrangą ir (ar) naujus (nenaudotus) įrenginius su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija investiciniams projektams, skirtiems žvejybos ir akvakultūros produktų gamybai, perdirbimui ir (ar) prekybai.

Dalis palūkanų kompensuojama mažoms ar vidutinėms ir sunkumų nepatiriančioms, kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr.1388/2014 3 straipsnio 5 punkte, žuvininkystės sektoriaus įmonėms.

Palūkanos nekompensuojamos žuvininkystės sektoriaus įmonėms, imančioms iš kredito įstaigų kreditus investiciniams projektams ir (ar) lizingu perkančioms naują (nenaudotą) gamybinę įrangą ir (ar) naujus (nenaudotus) įrenginius, kuriems įgyvendinti ir (ar) įsigyti teikiama parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. C/2007/6703 ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos investicines priemones.

Kompensacijos dydis

Kompensuojama 30 proc. nuo sumokėtų kredito ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) palūkanų sumos už ne ilgesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį nuo kredito ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) sutarties pasirašymo dienos.

Kompensacijos suma skaičiuojama nuo orientacinės palūkanų normos (Europos Komisijos patvirtinta bazinė palūkanų norma bei kredito įstaigos marža), bet ne nuo didesnės kaip 4 proc.

Kompensacijos gavimo sąlygos

Palūkanų kompensacija už kreditą su garantija skiriama, jei Investiciniais projektais bei įsigyjant naują (nenaudotą) gamybinę įrangą ir (ar) naujus (nenaudotus) įrenginius, siekiama vieno arba kelių iš šių tikslų:

  • didinti žvejybos ir akvakultūros produktų kokybę ir vertę,
  • vystyti arba diegti naujus arba iš esmės patobulintus produktus ir įrangą,
  • didinti energijos vartojimo efektyvumą, tobulinti ir modernizuoti akvakultūros ūkius, įskaitant darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą,
  • sumažinti neigiamą ar padidinti teigiamą poveikį aplinkai.

Pateikiami dokumentai

Ūkio subjektas, norėdamas gauti palūkanų kompensaciją, kredito įstaigai kartu su dokumentais dėl garantijos suteikimo, pateikia: