Palūkanų kompensacija už paskolas ir kredito linijas apyvartinėms lėšoms papildyti

Spausdinti

Palūkanų kompensacija už paskolas ir kredito linijas apyvartinėms lėšoms papildyti

Teisinis reglamentavimas

Taisyklės, patvirtintos žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 3D-691, reglamentuoja nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimą kompensuojant dalį kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija.

Bendra nereikšmingos de minimis pagalbos suma per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį negali viršyti:

 • vienam kaimo vietovėje veikiančiam subjektui – 20 000 Eur,
 • vienai žemės ūkio kooperatinei bendrovei (kooperatyvui) – 200 000 Eur.

Kam teikiama ši parama?

Dalis kredito palūkanų kompensuojama iš kredito įstaigų paėmusiems kreditus ir (ar) kredito linijas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti pagal Taisyklių priede nurodytą sąrašą:

 • kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba,
 • žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba žemės ūkio produktais.

Kompensacijos dydis

Kompensuojama 80 proc. kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų už ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo kredito ir (ar) kredito linijos sutarties pasirašymo dienos.

Kompensacijos suma gali būti išmokama:

 • kas ketvirtį;
 • per vieną kartą pasibaigus kredito ir (ar) kredito linijos grąžinimo terminui (kai sutartis trumpesnė nei 24 mėn.) arba praėjus 24 mėnesiams nuo kredito ir (ar) kredito linijos sutarties pasirašymo dienos nuo faktiškai sumokėtų palūkanų.  

Metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama palūkanų kompensacija negali būti didesnė kaip 6 procentai

Kompensacijos gavimo sąlygos

Trumpalaikis ir biologinis turtas, už kurį kompensuojama dalis palūkanų, nurodytas pateiktame sąraše.
 
Ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba:
 • kuras ir elektros energija ūkio reikmėms,
 • trąšos,
 • augalų apsaugos priemonės,
 • dauginamoji medžiaga (lauko, daržo ir sodo žemės ūkio augalų sėklos, sodinamoji ir kita medžiaga, skirta tam tikros veislės augalams dauginti ir kt.),
 • auginimo terpė ir indai, skirti augalams daiginti ir auginti,
 • pašarai ir (ar) jų priedai,
 • medžiagos, skirtos pašarams ruošti,
 • žemės ūkio technikos ir (ar) žemės ūkio įrangos atsarginės dalys,
 • biologinis turtas,
 • veterinarinės priemonės (veterinariniai biocidai, veterinarinėje medicinoje naudojami veterinariniai įrankiai, medžiagos ir kt.).
Pripažintoms žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams):
 • žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) iš savo narių perkama jų pagaminta produkcija.

Pateikiami dokumentai

Ūkio subjektai, norėdami gauti palūkanų kompensaciją, kredito įstaigai kartu su dokumentais dėl garantijos suteikimo pateikia:

 • paraišką dėl dalies palūkanų, sumokėtų kredito įstaigai už trumpalaikį ir(ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktą kreditą su Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensacijos išmokėjimo (paraiškos dėl garantijos suteikimo priedas).

Žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), norėdamos gauti palūkanų kompensaciją, kredito įstaigai kartu su dokumentais dėl garantijos suteikimo pateikia:

 • paraišką dėl dalies palūkanų, sumokėtų kredito įstaigai už trumpalaikį ir(ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktą kreditą su Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensacijos išmokėjimo (paraiškos dėl garantijos suteikimo priedas);
 • dokumentą, patvirtinantį žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narių sąrašą.