Palūkanų kompensacija už trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti teikiamas paskolas ir kredito linijas

Spausdinti

Palūkanų kompensacija už trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti teikiamas paskolas ir kredito linijas

Laikinosios priemonės COVID-19 pandemijos padariniams švelninti

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-262 pakeistos dalies palūkanų, sumokėtų už paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir pagal faktoringo sutartis apyvartinėms lėšoms papildyti su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklės. 

 

Šiomis taisyklėmis nustatyta, kad ūkio subjektams, laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. paėmusiems iš finansų įstaigų paskolas ir (ar) sudariusiems su piniginio reikalavimo dalinio apmokėjimo finansuotoju faktoringo sutartis, skirtas apyvartinėms lėšoms papildyti, siekiant įsigyti ir (ar) parduoti trumpalaikį ir (ar) biologinį turtą, būtiną pirminei žemės ūkio produktų gamybai vykdyti ir (ar) darbo užmokesčiui mokėti, su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, palūkanos kompensuojamos:

 • už palūkanas, sumokėtas nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., kompensuojama 100 proc. sumokėtų palūkanų,
 • maksimali metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama pagalba – ne didesnė kaip 8 proc. (taikoma iki 2020 m. gruodžio 31 d.),
 • palūkanos kompensuojamos ir už paskolas, skirtas darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams mokėti, 
 • kompensacijos už palūkanas, sumokėtas nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., išmokamos kas mėnesį.

Visos kitos palūkanų kompensavimo sąlygos lieka nepakitusios, nuo 2021 m. sausio 1 d. galioja ankstesnės (žemiau išdėstytos) palūkanų kompensavimo sąlygos ir tvarkos.

Teisinis reglamentavimas

Taisyklės, patvirtintos žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 3D-691, reglamentuoja nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimą kompensuojant dalį finansų įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktas paskolas ir (ar) kredito linijas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija.

Bendra nereikšmingos de minimis pagalbos suma per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį negali viršyti:

 • vienam kaimo vietovėje veikiančiam subjektui – 20 000 Eur,
 • vienai žemės ūkio kooperatinei bendrovei (kooperatyvui) – 200 000 Eur.

Kam teikiama ši parama?

Dalis paskolų palūkanų kompensuojama iš finansų įstaigų paėmusiems paskolas ir (ar) kredito linijas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti pagal Taisyklių priede nurodytą sąrašą ir (ar) darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams mokėti:

 • kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba,
 • žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba žemės ūkio produktais.

Kompensacijos dydis

Kompensuojama 80 proc. finansų įstaigoms sumokėtų palūkanų už ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo paskolos ir (ar) kredito linijos sutarties pasirašymo dienos.

Kompensacijos suma gali būti išmokama:

 • kas ketvirtį;
 • per vieną kartą pasibaigus paskolos ir (ar) kredito linijos grąžinimo terminui (kai sutartis trumpesnė nei 24 mėn.) arba praėjus 24 mėnesiams nuo paskolos ir (ar) kredito linijos sutarties pasirašymo dienos nuo faktiškai sumokėtų palūkanų.

Metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama pagalba, negali būti didesnė kaip 6 proc.

Kompensacijos gavimo sąlygos

Trumpalaikis ir biologinis turtas, už kurį kompensuojama dalis palūkanų, nurodytas pateiktame sąraše.

Ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba:

 • kuras ir elektros energija ūkio reikmėms,
 • trąšos,
 • augalų apsaugos priemonės,
 • dauginamoji medžiaga (lauko, daržo ir sodo žemės ūkio augalų sėklos, sodinamoji ir kita medžiaga, skirta tam tikros veislės augalams dauginti ir kt.),
 • auginimo terpė ir indai, skirti augalams daiginti ir auginti,
 • pašarai ir (ar) jų priedai,
 • medžiagos, skirtos pašarams ruošti,
 • žemės ūkio technikos ir (ar) žemės ūkio įrangos atsarginės dalys,
 • biologinis turtas,
 • veterinarinės priemonės (veterinariniai biocidai, veterinarinėje medicinoje naudojami veterinariniai įrankiai, medžiagos ir kt.).

Pripažintoms žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams):

 • žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) iš savo narių perkama jų pagaminta produkcija.

Pateikiami dokumentai

Ūkio subjektai, norėdami gauti dalies finansų įstaigai sumokėtų palūkanų kompensaciją, kartu su dokumentais dėl garantijos suteikimo pateikia:

 • paraišką dėl dalies finansų įstaigai sumokėtų palūkanų už apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktą paskolą su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija kompensacijos išmokėjimo (paraiškos dėl garantijos suteikimo priedas).

Žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), norėdamos gauti dalies finansų įstaigai sumokėtų palūkanų kompensaciją, kartu su dokumentais dėl garantijos suteikimo pateikia:

 • paraišką dėl dalies finansų įstaigai sumokėtų palūkanų už apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktą paskolą ir (ar) kredito liniją su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija kompensavimo (paraiškos dėl garantijos suteikimo priedas);
 • dokumentą, patvirtinantį žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narių sąrašą.