2020-06-30

Palūkanų ir garantinės įmokos kompensavimas – teikiama didesnė parama ūkio subjektams

Vadovaujantis valstybės pagalbos priemonės „Palūkanų ir garantinės įmokos kompensavimas COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ schema, patvirtinta 2020 m. birželio 26 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-482, nuo šių metų liepos 1 d. keičiama garantinės įmokos ir palūkanų kompensavimo tvarka. 

2020-06-30

Individualių garantijų teikimo pakeitimai nukentėjusiems nuo koronaviruso protrūkio

Žemės ūkio ministerija, siekdama sumažinti COVID-19 pandemijos įtaką ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, maisto ūkiu, miškų ūkiu, kaimo plėtra ir žuvininkyste, padidino finansinių paslaugų prieinamumą, sudarė palankesnes skolinimosi sąlygas užtikrinant veiklos tęstinumą, išsaugant darbo vietas.

2020-06-12

Sunkumų dėl COVID-19 patiriantys ūkio subjektai skolinsis paprasčiau

Vyriausybė posėdyje pritarė projektui, kuriuo siekiama sumažinti COVID-19 pandemijos įtaką ūkio subjektų, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, maisto ūkiu, miškų ūkiu, kaimo plėtra ir žuvininkyste, finansams, sudarant palankesnes sąlygas, pasiskolinti iš finansų įstaigų ir finansinės nuomos (lizingo) bendrovių.

2020-05-15

Paskelbta naujos finansinės priemonės finansų tarpininkų atranka

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, veikdamas kaip nacionalinė plėtros įstaiga, toliau įgyvendina skatinamąsias finansines priemones žemės ūkio veiklos, žemės ūkio produktų gamybos ir perdirbimo, kaimo plėtros, miškininkystės, žuvininkystės ir akvakultūros srityse. Šiuo metu vykdoma finansų tarpininkų atranka lengvatinėms paskoloms pirmine gamyba užsiimantiems ūkio subjektams teikti.

2020-05-11

Patvirtintos papildomos priemonės koronaviruso (COVID-19) protrūkio padariniams švelninti

Žemės ūkio ministerija pakeitė garantinės įmokos paskolų gavėjams kompensavimo taisykles, kuriomis siekiama kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, nukentėjusiems nuo koronaviruso (COVID-19) protrūkio, sudaryti palankesnes sąlygas pasinaudoti paskolomis, skirtomis investiciniams projektams vykdyti. Pagal naująsias taisykles UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo teikiamų garantijų gavėjams kompensuojama 100 proc. garantinės įmokos.

2020-05-08

Finansinės paslaugos žemdirbiui bus prieinamesnės

2020 m. gegužės 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano pakeitimą, kuriuo didinamas finansinių paslaugų prieinamumas žemdirbiams. Tam numatyta skirti 52 mln. Eur valstybės biudžeto lėšų. Artimiausiu metu planuojama patvirtinti ir kitus pagalbos žemdirbiams mechanizmus, vien maisto pramonei planuojama skirti 160 mln. Eur.

2020-04-20

Palūkanų kompensacija sieks 100 proc., kompensacijos bus išmokamos kas mėnesį

Žemės ūkio ministerija praėjusią savaitę priėmė papildomus sprendimus, kurie leis sumažinti koronaviruso (COVID-19) pandemijos padarinius. Šie sprendimai numato, kad pagal Žemės ūkio paskolų garantijų fondo administruojamas priemones palūkanos už paskolas ir lizingo paslaugas investicijoms finansuoti bus kompensuojamos 100 proc., o palūkanų kompensacijos ūkio subjektus pasieks kas mėnesį.

2020-04-07

Priimtos priemonės, skirtos koronaviruso pandemijos padariniams švelninti

Siekiant sušvelninti krizės, kilusios dėl koronaviruso (COVID-19) protrūkio, padarinius, žemės ūkio ministerija priėmė sprendimus, kurie Žemės ūkio paskolų garantijų fondui leis garantijas teikti ir už paskolas, skirtas darbo užmokesčiui sumokėti, palūkanų bei lizingo garantinės įmokos kompensavimas padidintas iki 100 proc., o palūkanų kompensacijos ūkio subjektus pasieks kas mėnesį.

2020-03-24

Paskolų ir lizingo sutarčių su garantija sąlygas galima keisti greičiau ir paprasčiau

Atsižvelgiant į Lietuvoje paskelbtą valstybinio lygio ekstremaliąją situaciją dėl koronaviruso (COVID-19) grėsmės bei dėl šios priežasties siekiant sumažinti administracinę naštą ūkio subjektams (garantijų gavėjams) bei finansų įstaigoms, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas priėmė sprendimą leisti finansų įstaigoms priimti sprendimus dėl suteiktų paskolų/lizingo sutarčių pakeitimų be atskiro Bendrovės sutikimo.

2020-03-20

Žemės ūkio paskolų garantijų fondui patvirtintas valstybės garantijų limitas – 179,5 mln. Eur

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 244 patvirtino valstybės garantijų limitą už UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo prisiimamus įsipareigojimus finansų įstaigoms. Šiuo nutarimu 2020 metams nustatytas valstybės garantijų limitas, kuris siekia 179,5 mln. Eur.