Pranešimas apie atranką į UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo stebėtojų tarybą

Spausdinti
2022-03-15

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 3D-163 „Dėl sprendimo organizuoti valstybės tarnautojų parinkimo į UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo stebėtojų tarybą procedūrą ir reikalavimų valstybės tarnautojams nustatymo“ yra priimtas sprendimas organizuoti 2 karjeros valstybės tarnautojų parinkimo į UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo stebėtojų tarybą procedūrą bei nustatyti reikalavimai valstybės tarnautojams.

Įmonės stebėtojų tarybos kompetencija, sprendimų priėmimo tvarka, atsakomybė, taip pat jos narių teisės ir pareigos ir atsakomybė nesiskiria nuo nurodytųjų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ ir kituose teisės aktuose.

Su valstybės tarnautoju, kuris išrinktas stebėtojų tarybos nariu, per 5 darbo dienas nuo jo informavimo apie paskyrimą į stebėtojų tarybą dienos pasirašoma veiklos kolegialiame organe sutartis. Valstybės tarnautojui atlygis už darbą bendrovės stebėtojų taryboje nėra mokamas.

Stebėtojų tarybos kadencija: valstybės tarnautojas būtų skiriamas bendrovės stebėtojų tarybos nariu 4 metų kadencijai.

Parinkimo vykdymas

 • I atrankos etapas – valstybės tarnautojų pateiktų dokumentų tikrinimas, pateiktų dokumentų tikslinimas (esant poreikiui);
 • II atrankos etapas – valstybės tarnautojų vertinimas pagal pateiktus dokumentus, pokalbiai su atrinktais valstybės tarnautojais, kurie atitinka keliamus reikalavimus (esant poreikiui);
 • III atrankos etapas – papildomas valstybės tarnautojų kompetencijų vertinimas ir pateiktos informacijos tikrinimas (esant poreikiui);
 • IV atrankos etapas – valstybės tarnautojų patikra Specialiųjų tyrimų tarnyboje teisės aktų nustatyta tvarka;
 • V atrankos etapas – sprendimas dėl valstybės tarnautojo skyrimo bendrovės stebėtojų tarybos nariu.

Parinkimo procedūrą vykdys Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu sudaryta atrankos komisija.

Valstybės tarnautojai, pretenduojantys į bendrovės stebėtojų tarybos narius, turi atitikti nustatytus specialiuosius reikalavimus bei Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 231 straipsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus. Su įstatyme nustatytais bendraisiais reikalavimais galima susipažinti čia

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, pretenduojantis į bendrovės stebėtojų tarybos narius turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

 • turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;
 • jam turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 • per pastaruosius 5 metus turi nebūti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

Karjeros valstybės tarnautojui, pretenduojančiam į strateginio planavimo ir valdymo srities kompetenciją:

 • turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo juridinio asmens kolegialiuose organuose patirtį arba ne mažesnę nei 3 metų darbo juridinio asmens vadovu patirtį, arba ne mažesnę nei 3 metų vadovaujamo darbo strateginio planavimo srityje patirtį;
 • mokėti valstybinę kalbą;
 • turėti lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimų;
 • išmanyti žemės ūkio politiką.

Papildomai bus vertinami šie kandidatų privalumai:

 • juridinio asmens veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios bei patirtis;
 • žinios ir patirtis finansinio planavimo, analizės ir kontrolės srityse;
 • gebėjimai sistemiškai analizuoti ir vertinti situaciją, rengti analitinę medžiagą ir priimti optimalius sprendimus;
 • patirtis formuojant ir įgyvendinant juridinio asmens strategiją;
 • anglų kalbos mokėjimas B1 lygiu;
 • nacionalinių plėtros įstaigų ir skatinamosios veiklos vykdymo specifikos išmanymas;
 • ne mažesnė nei 3 metų darbo žemės ūkio srityje patirtis arba ne mažesnė nei 3 metų ūkinės veiklos vykdymo žemės ūkio srityje patirtis.

Karjeros valstybės tarnautojui, pretenduojančiam į finansų (valdymo, analizės ar audito) srities kompetenciją:

 • turėti ne mažesnę nei 3 metų vadovaujamo darbo patirtį finansų valdymo, ar finansų konsultavimo, ar finansinių paslaugų teikimo, ar finansų analizės, ar finansinio audito srityse;
 • mokėti valstybinę kalbą;
 • turėti lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimų;
 • išmanyti žemės ūkio politiką.

Papildomai bus vertinami šie kandidatų privalumai:

 • darbo patirtis juridinio asmens kolegialiuose priežiūros ir (ar) valdymo organuose;
 • juridinio asmens veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios bei patirtis;
 • gebėjimai sistemiškai analizuoti ir vertinti situaciją, rengti analitinę medžiagą ir priimti optimalius sprendimus;
 • patirtis formuojant ir įgyvendinat įmonės strategiją;
 • įmonių valdysenos principų ir gerosios korporatyvinio valdymo praktikos išmanymas ir taikymas;
 • finansų ir kapitalo sektoriuje veikiančių įmonių veiklos ir reguliavimo principų išmanymas;
 • anglų kalbos mokėjimas B1 lygiu;
 • nacionalinių plėtros įstaigų ir skatinamosios veiklos vykdymo specifikos išmanymas;
 • ne mažesnė nei 3 metų darbo žemės ūkio srityje patirtis arba ne mažesnė nei 3 metų ūkinės veiklos vykdymo žemės ūkio srityje patirtis.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatuojantys valstybės tarnautojai

 • Valstybės tarnautojo paraiška dalyvauti parinkimo procedūroje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo priedas);
 • Gyvenimo aprašymas (CV);
 • Valstybės tarnautojo motyvacinis laiškas parinkimo komisijai;
 • Valstybės tarnautojo tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;
 • Valstybės tarnautojo pažymėjimo kopija;
 • Atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateiki papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams bei kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

Dokumentai pateikiami Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Turto ir viešųjų pirkimų skyriui elektroninio pašto adresais: skaidrumas@zum.lt, ignas.kisvinas@zum.lt, neringa.gujyte@zum.lt, nurodant „Valstybės tarnautojų parinkimo procedūra į UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo stebėtojų tarybos narius“.

Dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei valstybės tarnautojas bus pripažintas tinkamu užimti bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigas.

Dokumentai teikiami iki 2022 m. balandžio 3 d. (20 kalendorinių dienų nuo paskelbimo imtinai).

Teikiant dokumentus, būtina nurodyti, į kokią stebėtojų tarybos kompetencijų sritį (-is) kandidatuojama. Teikti kandidatūrą galima į daugiau nei vieną sritį.

Kontaktiniai asmenys

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Turto ir viešųjų pirkimų skyriaus:

 • vyriausiasis specialistas Ignas Kišvinas, tel. (8 5) 239 1280, el. p. ignas.kisvinas@zum.lt;
 • vyriausioji specialistė Neringa Gujytė, tel. (8 5) 239 1109, el. p. neringa.gujyte@zum.lt.

Papildoma informacija kandidatams

- Įmonės interneto svetainės adresas: https://garfondas.lt/

- Raštas dėl valstybės lūkesčių įmonei: http://zum.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/valdymo-srities-istaigos

- Įmonės strategija: https://garfondas.lt/lt/apie_mus/apie_mus/strateginio-plano-igyvendinimo-ataskaitos

« Atgal