Pranešimas apie atranką į UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo stebėtojų tarybą

Spausdinti
2022-02-14

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 3D-95 „Dėl sprendimo organizuoti nepriklausomų kandidatų atranką į UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo stebėtojų tarybą ir reikalavimų kandidatams nustatymo“ yra priimtas sprendimas organizuoti 2 nepriklausomų kandidatų atranką į UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo stebėtojų tarybą bei nustatyti reikalavimai kandidatams.

Įmonės stebėtojų tarybos kompetencija, sprendimų priėmimo tvarka, atsakomybė, taip pat jos narių teisės ir pareigos ir atsakomybė nesiskiria nuo nurodytųjų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ ir kituose teisės aktuose.

Su nepriklausomu stebėtojų tarybos nariu per 5 dienas nuo jo paskyrimo į stebėtojų tarybą pasirašoma veiklos kolegialiame priežiūros organe sutartis. Už nepriklausomo kolegialaus priežiūros organo nario veiklą mokamas sutartyje nustatytas fiksuotas 450-550 Eur mėnesinis bruto atlygis (nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui kuris išrinktas stebėtojų tarybos pirmininku – 700-800 Eur mėnesinis bruto atlygis). Atlygis apskaičiuojamas ir nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui išmokamas kas mėnesį. Įmonės nepriklausomo stebėtojų tarybos nario mėnesinė atlygio suma negali viršyti 1/4 dalies įmonės vadovui nustatyto viso (bruto) vieno mėnesio atlygio, o įmonės nepriklausomo stebėtojų tarybos nario, kuris išrinktas įmonės stebėtojų tarybos pirmininku – 1/3 dalies tokio atlygio dydžio.

Kolegialaus organo kadencija: kandidatas būtų skiriamas į UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo stebėtojų tarybos narius 4 metų kadencijai.

Atrankos būdas: pokalbis.

Atrankos vykdymas

 • I atrankos etapas – atranka pagal kandidato pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis;
 • II atrankos etapas – kandidatų vertinimas, pokalbiai su atrinktais kandidatais, kurie atitinka keliamus reikalavimus. Esant dideliam dalyvių skaičiui ir siekiant atrankos procesų efektyvumo, atrankos komisijos sprendimu į antrąjį atrankos etapą gali būti kviečiami tik geriausi pirmajame atrankos etape įvertinti kandidatai, į pokalbius kviečiant ne daugiau kaip po 5 geriausius kandidatus į kiekvieną stebėtojų tarybos nario vietą;
 • III atrankos etapas – papildomas kandidatų kompetencijų vertinimas ir pateiktos informacijos tikrinimas (esant poreikiui);
 • IV atrankos etapas – kandidatų patikra kompetentingose institucijose teisės aktų nustatyta tvarka;
 • V atrankos etapas – bendrovės visuotinio akcininko susirinkimo sprendimas dėl bendrovės stebėtojų tarybos narių išrinkimo.

Atranką vykdys UAB „Amber team“ ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu sudaryta Atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ (toliau – atrankos aprašas). Su atrankos aprašu galima susipažinti čia.

Kandidatai, pretenduojantys į nepriklausomus kolegialaus organo narius, turi atitikti nustatytus specialiuosius reikalavimus, bei Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 231 straipsnyje nustatytus bendruosius ir nepriklausomumo reikalavimus. Su įstatyme nustatytais bendraisiais ir specialiaisiais reikalavimais galima susipažinti čia.

Bendrieji reikalavimai

 • turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;
 • jam turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 • per pastaruosius 5 metus turi nebūti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

Specialieji reikalavimai kandidatams

Kandidatui į strateginio valdymo ir valdysenos srities kompetenciją:

 • ne mažesnė nei 3 metų darbo juridinio asmens kolegialiame priežiūros ar valdymo organo patirtis, arba ne mažesnė nei 3 metų 3 metų vadovaujamo darbo (įmonės vadovo, įmonės vadovui tiesiogiai pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo) patirtis strateginio valdymo, veiklos ar paslaugų vystymo, verslo plėtros ar investicinių projektų valdymo srityse;
 • mokėti valstybinę kalbą, taip pat anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;
 • galimybė skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką;
 • bendrovių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios bei patirtis;
 • turėti verslo strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo užtikrinimo patirties.

Papildomai bus vertinami šie kandidatų privalumai:

 • darbo patirtis įmonės kolegialiuose priežiūros ir (ar) valdymo organuose;
 • žinios ir patirtis bendrovių finansinio planavimo, analizės ir kontrolės srityse;
 • gebėjimai sistemiškai analizuoti ir vertinti situaciją, rengti analitinę medžiagą ir priimti optimalius sprendimus;
 • įmonių valdysenos principų ir gerosios korporatyvinio valdymo praktikos išmanymas ir taikymas;
 • juridinių asmenų strateginio planavimo, organizacinio vystymo ar organizacijos pokyčių įgyvendinimo, efektyvumo didinimo patirtis;
 • žemės ūkio politikos išmanymas.

Kandidatui į finansų (valdymo, analizės ar audito) srities kompetenciją:

 • ne mažesnė nei 3 metų vadovaujamo darbo patirtis finansų valdymo, ar finansų konsultavimo, ar finansinių paslaugų teikimo, ar finansų analizės, ar finansinio audito srityse;
 • mokėti valstybinę kalbą, taip pat anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;
 • galimybė skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką;
 • investicinių projektų vertinimo ir finansavimo patirtis.

Papildomai bus vertinami šie kandidatų privalumai:

 • darbo patirtis įmonės kolegialiuose priežiūros ir (ar) valdymo organuose;
 • bendrovių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios bei patirtis;
 • gebėjimai sistemiškai analizuoti ir vertinti situaciją, rengti analitinę medžiagą ir priimti optimalius sprendimus;
 • patirtis formuojant ir įgyvendinat įmonės strategiją;
 • darbo patirtis finansų sektoriaus organizacijoje;
 • įmonių valdysenos principų ir gerosios korporatyvinio valdymo praktikos išmanymas ir taikymas;
 • finansų ir kapitalo sektoriuje veikiančių įmonių veiklos ir reguliavimo principų išmanymas;
 • žemės ūkio politikos išmanymas.

Nepriklausomumo reikalavimai

Asmuo laikomas nepriklausomu kandidatu, jei jo su įmone, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ar kitais nepriklausomais kolegialaus organo nariais nesieja jokie ryšiai, kurie gali lemti interesų konflikto atsiradimą, trukdantį sprendimus priimti geriausiais įmonės interesais. Kandidatas į įmonės kolegialaus organo narius turi atitikti šiuos nepriklausomumo reikalavimus:

 • turi nebūti tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ir su jomis susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės, dalininkės ar steigėjos yra šiame punkte nurodytos bendrovės (toliau – susijęs juridinis asmuo), atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų;
 • turi nebūti tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės, dalininkės ar steigėjos yra šiame punkte nurodytos bendrovės (toliau – susiję juridiniai asmenys), kolegialaus organo narys, vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš šių juridinių asmenų, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
 • paskutinius vienus metus turi nebūti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;
 • turi nebūti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvio, vadovo ar kolegialių organų narių artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;
 • turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su ta bendrove, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterine arba patronuojančia bendrove ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės negu 1 000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
 • paskutinius 2 metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas;
 • turi nebūti tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės, kolegialaus organo narys ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienų metų laiko tarpas;
 • turi nebūti daugiau negu keturių valstybės ar savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų narys.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

 • Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija;
 • Gyvenimo aprašymas (CV);
 • Kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;
 • Kandidato tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • Atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateiki papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems, specialiesiems ir nepriklausomumo reikalavimams bei kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

Galimi kandidatavimo dokumentų pateikimo būdai

 • Asmeniškai: Vivulskio g. 7, Vilnius (520 kabinetas). Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju;
 • Paštu (registruotu laišku ar per kurjerių tarnybą): Vivulskio g. 7, Vilnius (520 kabinetas). Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju;
 • Elektroniniu paštu vaida@amberstaff.com, nurodant „Atranka į UAB ŽŪPGF stebėtojų tarybos narius“.

Dokumentai teikiami iki š. m. kovo 7 d. (20 kalendorinių dienų nuo paskelbimo) (imtinai).

Teikiant dokumentus, būtina nurodyti, į kokią stebėtojų tarybos kompetencijų sritį (-is) kandidatuojama. Teikti kandidatūrą galima į daugiau nei vieną sritį.

Kontaktiniai asmenys

 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kontaktinis asmuo: Turto ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas Ignas Kišvinas, tel. (8 5) 239 1280, el. p. ignas.kisvinas@zum.lt; Turto ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Neringa Gujytė, tel. (8 5) 239 1109, el. p. neringa.gujyte@zum.lt;
 • UAB „Amber team“ kontaktinis asmuo: Vaida Pociutė-Bortelienė, direktorė, tel. 8 671 17467, el. paštas: vaida@amberstaff.com.

Papildoma informacija kandidatams

« Atgal