Pagalba smulkiam ir vidutiniam verslui, vykdančiam kaimo plėtros alternatyvią veiklą

Spausdinti
2020-10-19

Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) siūlo paslaugas alternatyvios veiklos verslams, kurie kaimo vietovėje vykdo veiklą, nepriskiriamą žemės ūkiui, ir yra įregistravę žemės ūkio valdą. Paslaugos apima individualias garantijas ir įprastomis, ir COVID-19 laikotarpio sąlygomis, o taip pat garantinės įmokos ir palūkanų kompensavimą.

Individualios garantijos

Kaimo vietovėje veikiantis smulkus ir vidutinis verslas dažnai turi nepakankamą ar nepatrauklų užstatą finansavimui gauti. ŽŪPGF teikiamos individualios garantijos padeda išspręsti šią problemą ir sukuria palankesnes sąlygas finansavimui gauti. Ši finansinė priemonė užtikrina tam tikros paskolintų lėšų dalies grąžinimą finansų įstaigai, jei gavėjas nevykdo įsipareigojimų pagal finansavimo sutartį.

„Garantijos teikiamos sunkumų neturintiems ūkio subjektams, kurių veikla ne tik susijusi su žemės ūkiu, žemės ūkio produktų gamyba ir perdirbimu, miškininkyste, akvakultūra ir žuvininkyste, bet ir, ypač svarbu, – kaimo plėtra“, – akcentuoja Romalda Globienė, ŽŪPGF l. e. direktorės pareigas.

Individualios garantijos teikiamos už paskolas investiciniams projektams finansuoti, paskolas ar kredito linijas apyvartinėms lėšoms papildyti, darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams sumokėti, finansinės nuomos (lizingo) paslaugas gamybinės įrangos ir įrenginių bei žemės ir miškų ūkio technikos įsigijimui.

Garantija suteikiama paskoloms ar lizingo paslaugoms iki 1,16 mln. EUR, finansų įstaigai garantuojant iki 80% neatgautos paskolos ar kredito linijos dalies grąžinimą arba neatgautos lizingo paslaugų sutarties turto kainos dalies sumokėjimą. Paskolos ar lizingo sutarties trukmė yra neribojama.

COVID-19 laikotarpiu likvidumo problemų patyrusiems verslams individualių garantijų sąlygos dar palankesnės. ŽŪPGF šiuo laikotarpiu teikia garantijas už paskolas ar lizingo paslaugas net iki 5 mln. EUR laikotarpiui iki 6 metų. Verslas, kuris 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikomas sunkumų patiriančia įmone ar ūkiu, nuo 2020 m. kovo 16 d. turi būti susidūręs su likvidumo problemomis.

Garantinė įmoka – kompensuojama

„Įmokos už garantijos suteikimą kompensacija pasinaudoti gali kaimo vietovėje veikiantys verslai, įregistravę sau priklausančią žemės ūkio valdą ir vykdantys kaimo plėtros alternatyviąją veiklą, susijusią su maisto ar miškų ūkiu, ar bet kurią kitą veiklą, nepriskiriamą žemės ūkio veiklai“, – ragina R. Globienė.

Smulkiam ir vidutiniam verslui kompensuojama garantinė įmoka, sumokėta už garantijos teikimą paskolai ar lizingo paslaugai, kai projekto išlaidos yra skirtos investicijoms į materialųjį turtą – pastatus, mašinas, įrenginius ir įrangą, o taip pat investicijoms į nematerialųjį turtą – išlaidos, susijusios su intelektine nuosavybe.

Sunkumų nepatiriantiems verslams teikiama valstybės pagalba kompensuojant 80% garantinės įmokos, o patiriantiems sunkumų dėl COVID-19 – teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba kompensuojant 100% garantinės įmokos.

Palūkanų kompensavimas

Garantija ir garantinės įmokos kompensacija – nėra vienintelė ŽŪPGF teikiama pagalba kaimo vietovėje veikiančiam verslui. Jam taip pat gali būti kompensuotos ir palūkanos, kurias verslas sumoka finansų įstaigai už su ŽŪPGF garantija suteiktą paskolą ar lizingo paslaugas.

„Palūkanos kompensuojamos su ŽŪPGF garantija teikiamoms paskoloms, skirtoms investicijoms reikalavimuose nurodytiems tikslams ir materialiajam turtui – pastatams, įrangai, mašinoms, įrenginiams – bei nematerialiajam turtui, pavyzdžiui, patento teisėms, licencijoms, praktinei patirčiai arba kitam intelektiniam turtui, įsigyti, bei lizingo paslaugoms gamybinės įrangos ir įrenginių įsigijimui“, – patikslina R. Globienė.

Smulkiam ir vidutiniam verslui kaimo vietovėje teikiama valstybės pagalba kompensuojant 80% finansų įstaigai ar lizingo bendrovei sumokėtų palūkanų. Kompensuojamos palūkanos už ne ilgesnį kaip 36 mėn. laikotarpį nuo paskolos ar lizingo sutarties pasirašymo dienos, o maksimali metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama kompensacija, – 4%.

Sunkumų dėl COVID-19 patiriančiam verslui teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba kompensuojant 100% sumokėtų palūkanų už laikotarpį nuo paskolos ar lizingo sutarties pasirašymo dienos iki š. m. gruodžio 31 d., o nuo 2021 m. sausio 1 d. – kompensuojama 80%. Maksimali metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama kompensacija, iki š. m. gruodžio 31 d. sumokėtoms palūkanoms – 6%, nuo 2021 m. sausio 1 d. – 4%. Palūkanos kompensuojamos už ne ilgesnį kaip 36 mėn. laikotarpį nuo paskolos ar lizingo sutarties pasirašymo dienos.

Kaip pasinaudoti Žemės ūkio paskolų garantijų fondo paslaugomis:

  • Kreipkitės į pasirinktą finansų įstaigą – banką, kredito uniją ar lizingo bendrovę – dėl finansavimo suteikimo.
  • Finansų įstaiga kreipsis į ŽŪPGF dėl garantijos suteikimo ir pateiks jūsų paraišką dėl garantijos suteikimo bei įmokos ir palūkanų kompensavimo.
  • ŽŪPGF priims sprendimą dėl garantijos suteikimo, po kurio sumokama garantinė įmoka ir pasirašoma finansavimo sutartis su finansų įstaiga.
  • ŽŪPGF finansų įstaigai suteiks garantiją, o finansų įstaiga jums suteiks finansavimą.
« Atgal