Patvirtinta Žemės ūkio paskolų garantijų fondo 2018 m. veiklos ataskaita

Spausdinti
2019-05-16

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. gegužės 15 d. posėdyje apsvarstė Žemės ūkio paskolų garantijų fondo 2018 m. veiklos ataskaitą. Praėjusių metų veiklos rezultatai skatinant žemės ūkio ir kaimo plėtrą buvo įvertinti palankiai.

Per visą veiklos laikotarpį (nuo 1998 m.) suteikta 435 mln. Eur garantijų, 
tai kaimo vietovėse leido investuoti 890 mln. Eur
 
Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau – Bendrovė) 2018 m. už ūkio subjektams kredito įstaigų išduotus 53,3 mln. Eur kreditus bei suteiktas lizingo paslaugas suteikė 226 garantijas už 42,7 mln. Eur. Iš to skaičiaus už žemdirbiams, verslininkams kaime ir žemės ūkio produktų perdirbėjams išduotus 32,2 mln. Eur kreditų suteiktos 223 garantijos už 21,6 mln. Eur, Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai – 3 garantijos už 21,1 mln. Eur. 
 
Per visą veiklos laikotarpį (nuo 1998 m.) žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams suteikta 435 mln. Eur garantijų, Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai – 475 mln. Eur. Bendra garantijų suma jau siekia 910 mln. Eur, tai žemės ūkio sektoriui leido pasiskolinti beveik 1,2 mlrd. Eur kredito įstaigų lėšų.
 
2018 m. Bendrovės veikla buvo pelninga – grynasis pelnas sudarė 183 tūkst. Eur, grynasis pelningumas 16,7 proc., valstybei sumokėta 139 tūkst. Eur dividendų.
 
Garantuotų kreditų galimiems nuostoliams padengti Bendrovė kaupia lėšas garantinių įsipareigojimų įvykdymui. Atidėjiniai kaupiami iš garantinių įmokų, kurias klientai moka už garantijos suteikimą. 2018 m. iš garantinės įmokos sukaupta 618 tūkst. Eur atidėjinių garantiniams įsipareigojimams vykdyti. Bendrovės įsipareigojimai pagal garantijas 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 117,2 mln. Eur, garantiniams įsipareigojimams vykdyti iš viso sukaupta 19,7 mln. Eur, o atidėjinių poreikis sudarė 17,4 mln. Eur, t.y. sukaupti atidėjiniai padengė prisiimtą riziką pagal garantijas.
 
2018 m. Bendrovė įvykdė 17 garantinių įsipareigojimų ir kredito įstaigoms išmokėjo 1 mln. Eur negrąžintų kreditų. Per visą Bendrovės veiklos laikotarpį (nuo 1998 m.) kredito įstaigoms iš viso išmokėta 11,2 mln. Eur už 196 kredito gavėjų negrąžintus kreditus.
 
Praėjusiais metais įsigaliojus Nacionalinių plėtros įstaigų įstatymui, Lietuvos bankas Bendrovę įtraukė į šių įstaigų sąrašą. Tapusi nacionaline plėtros įstaiga, Bendrovė finansinių priemonių pagalba galės dar sėkmingiau prisidėti prie investicijų skatinimo žemės ūkio sektoriuje, užtikrinant esamų finansinių priemonių tęstinumą bei naujų įgyvendinimą. 2018 metais startavo nauja finansinė priemonė – Paskolų portfelio garantijų priemonė, kuri sudaro palankesnes sąlygas žemės ūkio subjektams pasiskolinti apyvartinėms lėšoms bei biologiniam turtui įsigyti. Planuojama, kad iki 2020 m. pabaigos konkursą tokių paskolų teikimui laimėjęs Luminor bankas pagal minėtą priemonę žemdirbiams suteiks iki 25 mln. Eur paskolų.
 
 „Džiaugiuosi, kad 2018 m. buvo sėkmingi, Bendrovė įgyvendino savo tikslą – padėti ūkio subjektams, neturintiems pakankamai įkeičiamo turto, finansinių išteklių, plėtoti, kurti verslą, modernizuoti ūkius bei įmones, gaminti konkurencingą produkciją, sudarant jiems palankias skolinimosi sąlygas“ – teigia l. e. direktoriaus pareigas Romalda Globienė. „Sieksime, kad Bendrovė ir ateityje išliktų svarbi kaimo verslo finansavimo grandis, jungianti verslo idėjas ir jų realizavimą.“
« Atgal