2017 metais – 170 garantijų už 29,4 mln. Eur

Spausdinti
2018-01-30

2017 m. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas už kredito įstaigų žemės ūkio, žuvininkystės, alternatyviosios veiklos subjektams bei žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėms išduotus 25,9 mln. Eur kreditų/lizingo paslaugų suteikė 164 garantijas už 16,6 mln. Eur. Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai taip pat suteiktos 6 garantijos už 12,8 mln. Eur, iš viso praėjusiais metais suteikta 29,4 mln. Eur garantijų.

 
Kreditai ir garantijos pagal kredito įstaigas 2017 m.(be Agentūros)
 
Garantijų teikimo rezultatus palyginus su 2016 m., kai už 33,4 mln. Eur kreditų buvo išduotos 207 garantijos už 21,3 mln. Eur., žemdirbiams ir kaimo verslininkams išduotų kreditų ir garantijų suma praėjusiais metais sumažėjo – jų suteikta penktadaliu mažiau. Taip pat mažiau kreditų intervenciniams žemės ūkio produktų pirkimams reikėjo ir Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai – jai teikiamų garantijų sumažėjo nuo 56,5 mln. Eur 2016 m. iki beveik 13 mln. Eur praėjusiais metais. 
 
„Praėjusių metų rezultatai atspindi realią šių dienų situaciją“ – sako Žemės ūkio paskolų garantijų fondo direktorė Danguolė Čukauskienė. „Nors tradicinių garantijų poreikis šiek tiek mažėjo, finansiniai instrumentai, leidžiantys žemės ūkio sektoriui pasiskolinti palankesnėmis sąlygomis, išlieka aktualūs. Dažnas ūkio subjektas, besikreipiantis valstybės garantijos, be garantijos finansavimo ūkio plėtrai ar veiklos pradžiai gauti negalėtų.“
 
Didžiausia garantija 2017 m. suteikta paukštininkystės verslą plėtojančiam žemės ūkio kooperatyvui už jam išduotą 1,16 mln. Eur kredito liniją, mažiausia – už Zarasų rajono ūkininko, užsiimančio veisline galvijininkyste, 8 tūkst. Eur kreditą, skirtą trumpalaikiam turtui įsigyti. Vidutinė kredito su garantija suma praėjusiais metais sudarė 158 tūkst. Eur, garantijos suma – 101 tūkst. Eur. Už kredito įstaigų teikiamus kreditus vidutiniškai buvo suteikiama 64 proc. garantija.
 
Praėjusiais metais trys ketvirtadaliai kreditų su garantijomis buvo skiriami investicijoms (19 mln. Eur), likusi dalis – trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti (6,9 mln. Eur). Didžioji dalis lėšų, skirtų investicijoms, buvo panaudota žemės ūkio technikos įsigijimui (40 proc.), taip pat statybai ir rekonstrukcijai (19 proc.) bei gamybinės įrangos įsigijimui (16 proc.). Ūkio subjektai, pristigę lėšų apyvartai, skolinosi trąšoms, sėkloms, kurui ir ar kitam trumpalaikiam turtui įsigyti.
 
„Pastaruoju metu suaktyvėjo lizingo garantijų teikimas“ – teigia direktorė D. Čukauskienė. „Nors sutartys su kredito įstaigomis dėl garantijų už lizingo būdu perkamą turtą pasirašytos jau prieš keletą metų, tačiau tik praėjusiais metais suteiktos pirmosios garantijos – 2017 m. suteikta 10 lizingo garantijų už 580 tūkst. Eur, ūkininkai įsigijo naujus kombainus, traktorius, taip pat kitą žemės ūkio techniką, įrengimus.“
 
Pagrindiniai klientai, besinaudojantys kreditais su garantija – ūkininkų ūkiai. Jiems praėjusiais metais suteikti 136 kreditai už 19,3 mln. Eur (75 proc. visų kreditų su garantija), Žemės ūkio paskolų garantijų fondas už juos suteikė 12,4 mln. Eur garantijų. Garantijos taip pat teikiamos įvairiam smulkiajam verslui kaimo vietovėse (12 proc.), kooperatinėms bendrovėms (9 proc.), perdirbimo įmonėms tiek mieste, tiek kaime, bei kitoms žemės ūkio bendrovėms ir įmonėms. 
 
Pagal veiklos sritį kreditais su garantija daugiausiai buvo finansuojamos tradicinės žemės ūkio šakos – augalininkystė ir gyvulininkystė, atitinkamai joms skirta 51 proc. ir 33 proc. visų investicijų. Augalininkystės sektoriaus finansavimas, palyginti su 2016 metais, sumažėjo penktadaliu – investuota 13 mln. Eur, tačiau gyvulininkystės sektoriaus – išliko panašus, investicijos siekė 9 mln. Eur. Investicijos taip pat buvo skiriamos alternatyviajai veiklai vystyti kaimo vietovėse, žuvininkystės projektams finansuoti. Suteiktos garantijos 2017 m. kaimo vietovėse leido sukurti ir išsaugoti virš 1500 darbo vietų.
 
Garantijos teikiamos visiems Lietuvoje veikiantiems bankams ir kredito unijoms. Aktyviausiai, kaip ir pastaraisiais keliais metais, kreditais su garantija naudojosi kredito unijos – joms iš viso suteiktos 58 garantijos už 5,8 mln. Eur, kredito unijos žemės ūkio ir kaimo verslo sektoriui suteikė 7,5 mln. Eur kreditų. Taip pat aktyviai kreditus su garantijomis teikė Luminor bankas (24 proc. visų suteiktų garantijų), Medicinos bankas (14 proc.) bei Šiaulių bankas (10 proc.).
 
Žemės ūkio paskolų garantijų fondas garantijų gavėjams kompensuoja dalį kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų, taip pat kompensuojama dalis garantinės įmokos, kuri mokama už garantijos suteikimą. 2017 m. ūkio subjektams iš žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos lėšų buvo kompensuota 127,5 tūkst. Eur palūkanų (171 ūkio subjektui) bei 173,9 tūkst. Eur garantinių įmokų (58 ūkio subjektams). 
 
„Žemdirbiams, kaimo verslininkams nuolat siekiame sudaryti galimybes pasiskolinti kuo palankesnėmis sąlygomis. Praėjusių metų pabaigoje paskelbtas konkursas portfelinių garantijų finansiniams tarpininkams atrinkti, taip pat supaprastintas sprendimų dėl garantijos suteikimo priėmimas – nuo šiol sprendimus dėl garantijos priima administracijos vadovas. Visi šie sprendimai leis garantijas gauti greičiau, o jos ir toliau padės žemdirbiams bei kaimo verslininkams plėtoti verslą, kurti naujas darbo vietas“ – reziumuoja direktorė D. Čukauskienė.
 
Žemės ūkio paskolų garantijų fondas įkurtas 1997 metų pabaigoje, per visą veiklos laikotarpį jau suteiktos 5178 garantijos už 860 mln. Eur, kredito įstaigos žemės ūkio ir kaimo verslo sektoriui išdavė 1,12 mlrd. Eur kreditų su garantija. 

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas garantijas teikia bankams ir kredito unijoms už žemės ūkio, žuvininkystės, alternatyviosios veiklos subjektams bei žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėms išduodamus kreditus ar lizingo paslaugas investicijoms, trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti. Kredito įstaigoms garantuojamas iki 80 proc. (lizingo paslaugoms – iki 60 proc.) negrąžinto kredito sumos grąžinimas. Garantijų gavėjams gali būti taikomas dalinis palūkanų kompensavimas už investicinius kreditus, lizingo paslaugas, taip pat dalis palūkanų kompensuojama už kreditus, skirtus trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti.
 

 

« Atgal