LRV posėdyje pristatyti Žemės ūkio paskolų garantijų fondo 2016 m. veiklos rezultatai

Spausdinti
2017-05-10

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 10 d. posėdyje Žemės ūkio paskolų garantijų fondas pristatė 2016 m. veiklos ataskaitą. Kaip ir ankstesniais metais, veiklos rezultatai skatinant žemės ūkio ir kaimo plėtrą buvo įvertinti palankiai.

2016 m. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas už kredito įstaigų ūkio subjektams išduotus 89,9 mln. Eur kreditų suteikė 216 garantijų už 77,8 mln. Eur. Iš to skaičiaus už ūkio subjektams išduotus 33,4 mln. Eur kreditų suteikė 207 garantijas už 21,3 mln. Eur, už Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai išduotus 9 kreditus suteikta 56,5 mln. Eur garantijų. Palyginus su 2015 m., kreditų su garantija suma išaugo dvigubai. Praėjusiais metais vis daugiau su garantijomis buvo skolinamasi trumpalaikiam turtui įsigyti, garantijos buvo teikiamos už kreditus trąšoms, sėkloms, augalų apsaugos priemonėms, kurui ir kt. medžiagoms įsigyti.
 
2016 m. Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veikla buvo pelninga, likvidumo būklė yra stabili, valstybei planuojama sumokėti 580 tūkst. Eur dividendų.
 
Garantuotų kreditų galimiems nuostoliams padengti Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kaupia lėšas garantinių įsipareigojimų įvykdymui. Atidėjiniai kaupiami iš garantinės įmokos ir uždirbto pelno. Bendrovės įsipareigojimai pagal garantijas 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 130 mln. Eur, garantiniams įsipareigojimams vykdyti iš viso sukaupta 20,5 mln. Eur, o atidėjinių poreikis pagal rizikos grupes sudarė 19,3 mln. Eur, t.y. sukaupti atidėjiniai padengė prisiimtą riziką pagal garantijas.
 
Praėjusiais metais buvo įvykdyti 9 garantiniai įsipareigojimai, kredito įstaigoms išmokėta 0,9 mln. Eur negrąžintų kreditų. 2016 m. gruodžio 31 d. įvykdytų garantinių įsipareigojimų santykis su visomis išduotomis garantijomis, t. y. blogų garantijų dalis, sudarė 1,2 proc. nuo visų per veiklos laikotarpį suteiktų garantijų, o nuo ūkio subjektams suteiktų garantijų, neįskaitant Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai suteiktų garantijų – 2,5 proc. 
 
„Bendrovė ir šiais metais planuoja įgyvendinti numatytus tikslus ir dirbti pelningai“ – teigia Žemės ūkio paskolų garantijų fondo direktorė Danguolė Čukauskienė. „Skaičiuojame, kad praėjusiais metais ūkio subjektai, pasinaudoję kreditais su garantija, kaimo vietovėse sukūrė ir išsaugojo daugiau nei 1200 darbo vietų, o suteiktos garantijos pritraukia 2,2 karto daugiau investicijų. Sieksime ir šiemet skatinti ekonominę žemės ūkio sektoriaus plėtrą, darbo vietų kūrimą kaimo vietovėse.“
 
« Atgal