Vyriausybė palankiai įvertino Žemės ūkio paskolų garantijų fondo 2014 m. veiklos rezultatus

Spausdinti
2015-05-13

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015 m. gegužės 13 d. posėdyje apsvarstė Žemės ūkio paskolų garantijų fondo 2014 m. veiklos ataskaitą. Kaip ir ankstesniais metais, veiklos rezultatai skatinant žemės ūkio ir kaimo plėtrą buvo įvertinti palankiai.

2014 m. Žemės ūkio paskolų garantijų fondo (toliau – Bendrovė) veikla buvo pelninga, mokumas bei likvidumas užtikrinti. Bendrovė 2014 m. uždirbo 89 tūkst. Eur prieš apmokestinimą.  Priskaičiuota 11,5 tūkst. Eur pelno mokesčio. 

Garantuotų kreditų galimiems nuostoliams padengti Bendrovė kaupia lėšas garantinių įsipareigojimų įvykdymui. Atidėjiniai kaupiami iš garantinio užmokesčio (90 proc. klientų sumokėto garantinio užmokesčio) ir, akcininkui patvirtinus, iš uždirbto pelno. Bendrovės garantijų portfelis 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė 69,2 mln. Eur, garantiniams įsipareigojimams vykdyti sukaupta 21,4 mln. Eur.
 
2014 m. pabaigoje  įvykdytų garantinių įsipareigojimų santykis su visomis išduotomis garantijomis, t. y. blogų garantijų dalis, sudarė 1,1 proc. nuo visų per veiklos laikotarpį suteiktų garantijų. 
 
Bendrovė 2014 m. kredito įstaigoms suteikė 146 garantijas už 12,4 mln. Eur. Garantijų dėka žemdirbiai, kaimo verslininkai ir žemės ūkio produktų perdirbėjai iš kredito įstaigų galėjo pasiskolinti 22 mln. Eur. Vidutiniškai kredito įstaigoms Bendrovė garantavo apie 60 proc. imamo kredito sumos. Pastebima tendencija, kad vis daugiau su garantijomis skolinamasi trumpalaikiam turtui įsigyti, t. y. garantijos teikiamos už kreditus trąšoms, sėkloms, augalų apsaugos priemonėms, kurui ir kt. medžiagoms įsigyti. Jei 2012 m. kreditai trumpalaikiam turtui sudarė tik 9 proc. visų garantuotų kreditų, 2013 m. – 22 proc., tai ataskaitiniais metais – beveik 27 proc.
 
Bendrovė per 2015 m. 4 mėnesius suteikė 6,4 mln. Eur garantijų už beveik 10 mln. Eur kredito įstaigų išduotų kreditų. Per šį laikotarpį suteiktos 65 garantijos. 
 
Bendrovė 2015 m. planuoja toliau įgyvendinti numatytus tikslus ir dirbti pelningai. Tolimesnių tikslų įgyvendinimui paruoštas strateginis veiklos planas 2015-2020 m.
« Atgal