Lizingo garantijos

Spausdinti

Lizingo garantijos

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas - finansų įstaiga, teikianti garantijas finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms. Garantijos teikiamos už finansinės nuomos (lizingo) sutartis, sudarytas su:

 • Žemės ūkio veiklos subjektais:

  - ūkininkų ūkiais,
  - žemės ūkio bendrovėmis,
  - kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais),
  - kitomis žemės ūkio įmonėmis.
   
 • Alternatyviosios veiklos subjektais;
 • Žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėmis;
 • Žuvininkystės veiklos subjektais.  

Garantijų teikimo sąlygos

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms garantuoja iki 60 proc. neatgautos lizingu finansuojamo turto kainos dalies sumokėjimą. Garantijos teikiamos tik už finansinės nuomos (lizingo) paslaugas, skirtas finansiniu požiūriu komerciškai pagrįstiems ir kredituotiniems projektams finansuoti ir kurie teikiami finansinių sunkumų neturintiems ūkio subjektams.

Lizingo garantijos teikiamos:

 • naujos (nenaudotos) gamybinės įrangos įsigijimui,
 • naujų (nenaudotų) įrenginių, technologinių linijų įsigijimui,
 • naujos (nenaudotos) žemės ir miškų ūkio technikos įsigijimui.
  Lizingo garantijos
Lizingo paskirtis Naujai (nenaudotai) gamybinei įrangai ir įrenginiams, technologinėms linijoms, žemės ir miškų ūkio technikai įsigyti**

Lizingo 
terminas

Neribojama
Maksimali lizingu finansuojamo turto kainos dalis

1,16 mln. Eur

 

Maksimali bendra lizingo garantijų
suma ūkio subjektui

1,16 mln. Eur

 

Garantinė įmoka*
(skaičiuojama nuo garantuojamos sumos)

nuo 4,5 iki 6,8 proc. (įgyvendinantiems projektus be ES paramos taikoma 80 proc. kompensacija)

Įmoka už garantijos termino pratęsimą

0,3 proc. mokestis dauginamas iš metų, kuriems pratęsiamas galutinis negrąžintos lizingu finansuojamo turto kainos dalies grąžinimo terminas, skaičiaus.
Įmoka skaičiuojama nuo pratęsiamos garantuotos lizingu finansuojamo turto kainos dalies.

* – garantinės įmokos dydis priklauso nuo projekto rizikos, lizingo termino bei lizingu finansuojamo turto kainos dalies, kliento finansinio patikimumo bei kitų veiksnių. Nustatyta garantinė įmoka mažinama finansiškai patikimiems lizingo su garantija gavėjams.


** Nauja (nenaudota) gamybine įranga ir (ar) naujais nenaudotais įrenginiais laikomi nauji (pagaminta ne vėliau kaip 2 metai iki finansinės nuomos (lizingo) sutarties sudarymo) ir nenaudoti (finansinės nuomos (lizingo) sutartimi įsigytas turtas nebuvo naudojamas pagal tikslinę paskirtį kitų ūkio subjektų; rangos ir (arba) įrenginių testavimas, derinimas, komplektiškumo ar funkcionalumo patikra, ir panašūs veiksmai, atlikti iki įrangos ir (arba) įrenginių pardavimo nelaikomi tokio turto naudojimu) įrenginiai, įranga, technologinės linijos bei žemės ir miškų ūkio technika (išskyrus komplektavimo dalis, keleivines ir krovinines transporto priemones, priekabas, puspriekabes, laivus, geležinkelio ir tramvajų lokomotyvus, riedmenis, orlaivius), skirti gamybinei (prekėms, medžiagoms, energijai gaminti), paslaugų teikimo ir statybinei veiklai vykdyti ir kurių nenumatoma naudoti namų ūkyje, nuomoti, didmeninės ir mažmeninės prekybos veiklai, transporto paslaugų teikimui, nekilnojamojo turto nuomos, laisvalaikio, sporto, sveikatingumo (išskyrus medicininę veiklą) veikloms ir kurie nėra neatskiriama gyvenamųjų patalpų ir negyvenamųjų pastatų dalis.