Palūkanų kompensacija už trumpalaikiam bei biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus

Spausdinti

Palūkanų kompensacija už trumpalaikiam bei biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus

Teisinis reglamentavimas

Taisyklės, patvirtintos žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 3D-691, reglamentuoja nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimą kompensuojant dalį kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija. Šios taisyklės parengtos, vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl ES veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje ir 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai.

Bendra nereikšmingos de minimis pagalbos suma per einamuosius ir dvejus ankstesnius mokestinius metus negali viršyti:

 • vienam kaimo vietovėje veikiančiam subjektui – 15 000 Eur,
 • vienai žemės ūkio kooperatinei bendrovei (kooperatyvui) – 200 000 Eur.

Kam teikiama ši parama?

Dalis kredito palūkanų kompensuojama iš kredito įstaigų paėmusiems kreditus ir (ar) kredito linijas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti pagal Taisyklių priede nurodytą sąrašą:

 • kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, užsiimantiems žemės ūkio veikla (žemės ūkio produktų pirmine gamyba),
 • žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), užsiimantiems žemės ūkio produktų perdirbimu, kai perdirbę žemės ūkio produktus taip pat gauna žemės ūkio produktus, užsiima prekyba žemės ūkio produktais gyvulininkystės, pieno, uogų, vaisių ir (ar) daržovių sektoriuje.

Kompensacijos dydis

Kompensuojama 80 proc. kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų už ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo kredito ir (ar) kredito linijos sutarties pasirašymo dienos.

Kompensacijos suma gali būti išmokama:

 • kas ketvirtį. Pagalba per kompensavimo laikotarpį skaičiuojama nuo orientacinės palūkanų normos (Europos Komisijos patvirtinta bazinė palūkanų norma bei kredito įstaigos marža;
 • per vieną kartą pasibaigus kredito ir (ar) kredito linijos grąžinimo terminui (kai sutartis trumpesnė nei 24 mėn.) arba praėjus 24 mėnesiams nuo kredito ir (ar) kredito linijos sutarties pasirašymo dienos nuo faktiškai sumokėtų palūkanų.  

Metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama palūkanų kompensacija negali būti didesnė kaip 6 procentai

Kompensacijos gavimo sąlygos

Trumpalaikis ir biologinis turtas, už kurį kompensuojama dalis palūkanų:
 • kuras ir elektros energija ūkio reikmėms,
 • trąšos,
 • augalų apsaugos priemonės,
 • dauginamoji medžiaga (lauko, daržo ir sodo žemės ūkio augalų sėklos, sodinamoji ir kita medžiaga, skirta tam tikros veislės augalams dauginti ir kt.),
 • auginimo terpė ir indai, skirti augalams daiginti ir auginti,
 • pašarai ir (ar) jų priedai,
 • medžiagos, skirtos pašarams ruošti,
 • žemės ūkio technikos ir (ar) žemės ūkio įrangos atsarginės dalys,
 • biologinis turtas,
 • veterinarinės priemonės (veterinariniai biocidai, veterinarinėje medicinoje naudojami veterinariniai įrankiai, medžiagos ir kt.),
 • žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) iš savo narių perkama jų pagaminta produkcija.

Pateikiami dokumentai

Ūkio subjektas, norėdamas gauti palūkanų kompensaciją, kredito įstaigai kartu su dokumentais dėl garantijos suteikimo, pateikia:

 • paraišką dėl dalies palūkanų, sumokėtų kredito įstaigai už trumpalaikį ir(ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktą kreditą su Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensacijos išmokėjimo (paraiškos dėl garantijos suteikimo priedas);
 • žemės ūkio valdos įregistravimo dokumento patvirtintą kopiją.

Žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai) norėdami gauti palūkanų kompensaciją, kredito įstaigai kartu su dokumentais dėl garantijos suteikimo, pateikia:

 • paraišką dėl dalies palūkanų, sumokėtų kredito įstaigai už trumpalaikį ir(ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktą kreditą su Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensacijos išmokėjimo (paraiškos dėl garantijos suteikimo priedas);
 • žemės ūkio valdos įregistravimo dokumento patvirtintą kopiją;
 • dokumentą, patvirtinantį, jog kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) žemės ūkio ministro nustatyta tvarka pripažinta žemės ūkio kooperatinę bendrove (kooperatyvu);
 • dokumentą, patvirtinantį žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narių sąrašą;
 • juridinio asmens įstatus. 

Kredito įstaigos Žemės ūkio paskolų garantijų fondui pateikia: 

 • duomenis apie už kreditus, kredito linijas sumokėtas palūkanas (kas ketvirtį).