Kas yra kredito garantija?

Spausdinti

Kas yra kredito garantija?

Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijų teikimo tvarka reglamentuojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“.

Bendrovė garantuoja kredito įstaigoms iki 80 procentų neatgautos kredito ir (ar) kredito linijos (toliau – kreditas) dalies grąžinimą už kreditus, išduodamus ūkio subjektams, užsiimantiems žemės ūkio ir alternatyviąja veikla, įmonėms, superkančioms ir (ar) perdirbančioms, ir (ar) realizuojančioms žemės ūkio produktus, ir kaimo bendruomenėms, įgyvendinančioms investicijų projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos paramos fondų lėšų.

Garantijos teikiamos tik dėl tų kreditų, kurie skirti finansiniu požiūriu komerciškai pagrįstiems ir kredituotiniems projektams, atitinkantiems Bendrovės valdybos patvirtintus kriterijus dėl garantijos teikimo, finansuoti ir kurie teikiami finansinių sunkumų neturintiems ūkio subjektams.

Garantinio įsipareigojimo dydis apskaičiuojamas kredito įstaigai nutraukus kredito sutartį ir pateikus įrodymus, kad kredito sutarties pagrindu turtas ir (ar) turtinės teisės įkeisti ir (ar) reikalavimai pagal kredito įstaigai išduotus vekselius įvykdyti, ir (ar) kredito įstaigai įstatymų nustatyta tvarka nuosavybės teise perduotas neparduotas turtas.

Bendrovės valdymo organai turi teisę priimti sprendimą išmokėti iki 80 procentų skirtumo tarp negrąžintos kredito ar jo dalies sumos ir kredito įstaigos kredito grąžinimui dengti skirtų pajamų, gautų realizavus prievolių pagal kredito sutartį įvykdymo užtikrinimo priemones.

Jeigu kredito įstaigos naudai išduodamas vekselis, kredito įstaiga įgyja reikalavimo teisę pagal Bendrovės suteiktą garantiją, kai įvykdo Nuostatuose nurodytus reikalavimus ir Bendrovei pateikia Lietuvos Respublikos antstolio rašytinę pažymą, patvirtinančią, kad pažymos išrašymo dieną ir ne mažiau kaip 6 kalendorinius mėnesius iki tos dienos vekselio davėjas neturi ar nebeturi realizuotino vykdant kredito įstaigos reikalavimą pagal vekselį turto.