Garantijos žuvininkystės veiklos subjektams

Spausdinti

Garantijos žuvininkystės veiklos subjektams

Ūkio subjektai, užsiimantys žuvininkystės veikla mieste ir (ar) kaimo vietovėje:

  • tvenkinių žuvininkyste,
  • žuvivaisa,
  • žuvų auginimu, 
  • versline žvejyba,
  • žuvininkystės produktų perdirbimu bei gamyba,
  • kita žuvininkystės veikla.

 

Garantijų teikimo sąlygos

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms garantuoja iki 80 proc. neatgautos kredito dalies grąžinimą.

Garantijos teikiamos tik už kreditus, kurie skirti finansiniu požiūriu komerciškai pagrįstiems ir kredituotiniems projektams finansuoti ir kurie teikiami finansinių sunkumų neturintiems ūkio subjektams. Garantijos suteikimo sąlygos nustatytos Bendrovės veiklos nuostatuose.

Kreditų garantijos teikiamos:

  Kreditų investiciniams projektams įgyvendinti garantijos Kreditų ir kredito linijų trumpalaikiam bei biologiniam turtui įsigyti bei paslaugoms apmokėti garantijos
Kredito paskirtis Visiems investiciniams projektams įgyvendinti Trumpalaikiam bei biologiniam turtui įsigyti, paslaugoms pagal Paslaugų žemės ūkiui sąrašą apmokėti
Kredito
trukmė
Neribojama Neribojama
Maksimali kredito
suma

1,16 mln. Eur

1,16 mln. Eur

Maksimali bendra garantijų
suma vienam ūkio subjektui

1,16 mln. Eur

1,16 mln. Eur

Garantinė įmoka**
(skaičiuojama nuo garantuojamos sumos)

• Kreditai investiciniams projektams įgyvendinti (be ES paramos) – nuo 5 iki 6,8 proc. (taikoma 80 proc. kompensacija)

• Kreditai ES paramos lėšomis finansuojamiems projektams įgyvendinti – nuo 1,5 iki 3 proc.*

• Kreditai žemei įsigyti – nuo 1,5 iki 3 proc.

• Kreditai:
iki 1 metų – nuo 0,5 iki 1 proc.,
daugiau kaip 1 metai – +0,3 proc. punkto metams.

• Kredito linijos:
iki 1 metų – nuo 0,6 iki 1,1 proc.,
daugiau kaip 1 metai – +0,3 proc. punkto metams.

Mokestis už garantijos termino pratęsimą

0,3 proc. už kiekvienus metus, kuriems pratęsiamas galutinis negrąžinto kredito grąžinimo terminas.
Mokestis skaičiuojamas nuo pratęsiamo kredito garantuotos sumos.

* – ūkio subjektai, kuriems keičiant pirmines garantijos suteikimo sąlygas, Bendrovės valdybos sprendimu leidžiama gautas ES paramos lėšas nenukreipti kredito grąžinimui, o naudoti įmonės veikloje, moka vienkartinę 7 procentų garantinę įmoką nuo kredito grąžinimui nepanaudotų ES paramos lėšų.

** – garantinės įmokos dydis priklauso nuo ūkio subjekto įgyvendinamo projekto rizikos, kredito paskirties, kredito trukmės bei dydžio, kliento patikimumo. Nustatyta garantinė įmoka mažinama finansiškai patikimiems kreditų su garantija gavėjams.