Garantijos žemės ūkio veiklos subjektams

Spausdinti

Garantijos žemės ūkio veiklos subjektams

Žemės ūkio veiklos subjektai – tai ūkio subjektai, užsiimantys žemės ūkio veikla, kurių žemės ūkio valda yra įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre:

 • ūkininkų ūkiai,
 • žemės ūkio bendrovės,
 • kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), 
 • kitos žemės ūkio įmonės.

Garantijų teikimo sąlygos

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms garantuoja iki 80 proc. neatgautos kredito dalies grąžinimą už kreditus, išduodamus ūkio subjektams, užsiimantiems žemės ūkio veikla.

Už žemės ūkio subjektų imamus kreditus garantija teikiama, jeigu subjektas yra įregistravęs žemės ūkio valdą.

Garantijos teikiamos tik už kreditus, kurie skirti finansiniu požiūriu komerciškai pagrįstiems ir kredituotiniems projektams finansuoti ir kurie teikiami finansinių sunkumų neturintiems ūkio subjektams. Garantijos suteikimo sąlygos nustatytos Bendrovės veiklos nuostatuose.

 

Kreditų garantijos teikiamos:

 • kreditams, skirtiems investiciniams projektams finansuoti,
 • kreditams ar kredito linijoms, skirtoms trumpalaikiam bei biologiniam turtui įsigyti ir (ar) paslaugoms pagal Paslaugų žemės ūkiui sąrašą apmokėti,
 • kreditams ir kredito linijoms, skirtoms trumpalaikiam turtui įsigyti, kurį jos parduos kitiems žemės ūkio veiklos subjektams (tik kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams)).
  Kreditų investiciniams projektams įgyvendinti garantijos Kreditų ir kredito linijų trumpalaikiam bei biologiniam turtui įsigyti ir (ar) paslaugoms apmokėti garantijos
Kredito paskirtis Visiems investiciniams projektams įgyvendinti Trumpalaikiam bei biologiniam turtui įsigyti, paslaugoms pagal Paslaugų žemės ūkiui sąrašą apmokėti
Kredito
trukmė

Neribojama

Neribojama

Maksimali kredito
suma

1,16 mln. Eur

1,16 mln. Eur

Maksimali bendra garantijų
suma vienam ūkio subjektui

1,16 mln. Eur

1,16 mln. Eur

Garantinė įmoka**
(skaičiuojama nuo garantuojamos sumos)
 • Kreditai investiciniams projektams įgyvendinti – nuo 5 iki 6,8 proc. (taikoma 80 proc. kompensacija)
 • Kreditai ES paramos lėšomis finansuojamiems investiciniams projektams įgyvendinti, įskaitant gaunantiems paramą pagal KPP priemonę „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ – nuo 1,5 iki 3 proc.*
 • Kreditai žemei įsigyti – nuo 1,5 iki 3 proc.
 • Kreditai:
  iki 1 metų – nuo 0,5 iki 1 proc.,
  daugiau kaip 1 metai – +0,3 proc. punkto už kiekvienus kitus metus.
 • Kredito linijos:
  iki 1 metų – nuo 0,6 iki 1,1 proc.,
  daugiau kaip 1 metai – +0,3 proc. punkto už kiekvienus kitus metus.
Įmoka už garantijos pratęsimą

0,3 proc. už kiekvienus metus, kuriems pratęsiamas galutinis negrąžinto kredito grąžinimo terminas.

Įmoka skaičiuojama nuo pratęsiamo kredito garantuotos sumos.

0,3 proc. už kiekvienus metus, kuriems pratęsiamas galutinis negrąžinto kredito grąžinimo terminas.

Įmoka skaičiuojama nuo pratęsiamo kredito garantuotos sumos.

* – ūkio subjektai, kuriems keičiant pirmines garantijos suteikimo sąlygas, Bendrovės valdybos sprendimu leidžiama gautų ES paramos lėšų neskirti kreditui grąžinti, o naudoti įmonės veikloje, moka vienkartinę 7 procentų garantinę įmoką nuo kredito grąžinimui nepanaudotų ES paramos lėšų.

** – garantinės įmokos dydis priklauso nuo ūkio subjekto įgyvendinamo projekto rizikos, kredito paskirties, kredito trukmės bei dydžio, kliento finansinio patikimumo. Nustatyta garantinė įmoka mažinama finansiškai patikimiems kreditų su garantija gavėjams.