Garantijos perdirbimo įmonėms

Spausdinti

Garantijos perdirbimo įmonėms

Žemės ūkio produktų perdirbimo įmonės – tai įmonės, kurios savo veiklą vykdo mieste:

  • mėsos produktų perdirbimo įmonės,
  • pieno produktų perdirbimo įmonės,
  • grūdų produktų perdirbimo įmonės,
  • vaisių, uogų ir daržovių produktų perdirbimo įmonės,
  • kitų maisto produktų perdirbimo įmonės.

Garantijų teikimo sąlygos

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms garantuoja iki 80 proc. neatgautos kredito dalies grąžinimą.

Garantijos teikiamos tik už kreditus, kurie skirti finansiniu požiūriu komerciškai pagrįstiems ir kredituotiniems projektams finansuoti ir kurie teikiami finansinių sunkumų neturintiems ūkio subjektams. Garantijos suteikimo sąlygos nustatytos Bendrovės veiklos nuostatuose.

Kreditų garantijos teikiamos:

  • kreditams, skirtiems investiciniams projektams finansuoti,
  • kreditams ir kredito linijoms, skirtoms trumpalaikiam turtui, kuris bus panaudotas žemės ūkio produktų perdirbimo procese (žemės ūkio produktams, medžiagoms ir kt. turtui) įsigyti ir (ar) sumokėti už paslaugas pagal Paslaugų sąrašą,
  • kreditams ir kredito linijoms, skirtoms trumpalaikiam turtui įsigyti, kurį jos parduos Lietuvos Respublikos žemės ūkio veiklos subjektams. 
  Kreditų investiciniams projektams įgyvendinti garantijos Kreditų ir kredito linijų trumpalaikiam turtui įsigyti garantijos
Kredito paskirtis Visiems investiciniams projektams įgyvendinti Žemės ūkio produktams supirkti, trumpalaikiam turtui įsigyti

Kredito
trukmė

Neribojama Neribojama
Maksimali kredito
suma

1,16 mln. Eur

1,16 mln. Eur

Maksimali bendra garantijų
suma ūkio subjektui

1,16 mln. Eur

1,16 mln. Eur

Garantinė įmoka** (skaičiuojama nuo garantijos sumos) • Kreditai investiciniams projektams įgyvendinti (be ES paramos) – nuo 5 iki 6,8 proc.

• Kreditai ES paramos lėšomis finansuojamiems projektams įgyvendinti – nuo 1,5 iki 3 proc.*

• Kreditai:
iki 1 metų – nuo 0,5 iki 1 proc.,
virš 1 metų – +0,3 proc. punkto už kiekvienus kitus metus.

• Kredito linijos:
iki 1 metų – nuo 0,6 iki 1,1 proc.,
daugiau kaip 1 metai – +0,3 proc. punkto už kiekvienus kitus metus.

Mokestis už garantijos pratęsimą

0,3 proc. už kiekvienus metus, kuriems pratęsiamas galutinis negrąžinto kredito grąžinimo terminas.
Mokestis skaičiuojamas nuo pratęsiamo kredito garantuotos sumos.

* – ūkio subjektai, kuriems keičiant pirmines garantijos suteikimo sąlygas, Bendrovės valdybos sprendimu leidžiama gautas ES paramos lėšas nenukreipti kredito grąžinimui, o naudoti įmonės veikloje, moka vienkartinę 7 procentų garantinę įmoką nuo kredito grąžinimui nepanaudotų ES paramos lėšų.

** – garantinės įmokos dydis priklauso nuo ūkio subjekto įgyvendinamo projekto rizikos, kredito paskirties, kredito trukmės bei dydžio, kliento patikimumo. Nustatyta garantinė įmoka mažinama finansiškai patikimiems kreditų su garantija gavėjams.