Garantinės įmokos kompensacija kaimo vietovėje veikiantiems subjektams

Spausdinti

Garantinės įmokos kompensacija kaimo vietovėje veikiantiems subjektams

Teisinis reglamentavimas

Taisyklės, reglamentuojančios dalies garantinės įmokos kompensavimą už investicinius kreditus, paimtus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, patvirtintos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 3D-161.

Kam teikiama ši parama?

Dalis garantinės įmokos kompensuojama kaimo vietovėje veikiantiems subjektams,  iš kredito įstaigų imantiems kreditus su Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija investiciniams projektams, skirtiems pirminei žemės ūkio produkcijos gamybai*, žemės ūkio produktų perdirbimui ir (ar) prekybai žemės ūkio produktais bei kitai veiklai (alternatyvi žemės ūkiui veikla).

Minėti ūkio subjektai teisės aktų nustatyta tvarka turi būti įregistravę jiems priklausančią žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. 

Garantinė įmoka kompensuojama, jei kaimo vietovėje veikiantis subjektas:

 • atitinka mažoms ar vidutinėms įmonėms nustatytus kriterijus;
 • nėra sunkumų patirianti įmonė;
 • nedalyvauja priemonėje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;
 • nėra gavęs neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, arba yra grąžinęs visą neteisėtos pagalbos sumą.

Garantinės įmokos kompensacija kaimo vietovėje veikiantiems ūkio subjektams už kreditą su garantija skiriama, jei investiciniu projektu siekiama vieno ar kelių iš šių tikslų:

 • gerinti bendrus ūkio veiklos rezultatus ir tvarumą, visų pirma mažinant gamybos sąnaudas arba gerinant ir perorientuojant gamybą;
 • gerinti natūralią aplinką, higienos sąlygas arba gyvūnų gerovės standartus, su sąlyga, kad susijusiomis investicijomis laikomasi griežtesnių standartų nei galiojantieji ES standartai;
 • sukurti ir gerinti su ūkio plėtra, pritaikymu ir modernizavimu susijusią infrastruktūrą;
 • įgyvendinti su agrarine aplinkosauga ir klimato kaita susijusius tikslus.

Garantinė įmoka nekompensuojama kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, imantiems iš kredito įstaigų kreditus investiciniams projektams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones.

Kompensacijos dydis

Kompensuojama 80 proc. nustatytos įmokos už garantijos suteikimą. Ūkio subjektai už garantijos suteikimą moka tik nekompensuojamą jo dalį.

Tinkamos išlaidos

Valstybės pagalba (garantinės įmokos kompensacija) yra teikiama tik už investicinių projektų tinkamas išlaidas įgyvendinant investicinius projektus. Tinkamomis išlaidomis laikomos išlaidos, padarytos po Žemės ūkio paskolų garantijų fondo valdybos sprendimo skirti pagalbą priėmimo dienos.

1. Investicinių projektų, skirtų pirminei žemės ūkio produktų gamybai vykdyti, žemės ūkio produktų perdirbimui ir (ar) prekybai žemės ūkio produktais tinkamos išlaidos yra: 

 • nekilnojamojo turto statyba, jo įsigijimas arba atnaujinimas; su žeme susijusios išlaidos gali būti tinkamos finansuoti tik tuomet, jei jos neviršija 10 proc. visų tinkamų finansuoti investicinio projekto išlaidų; 
 • žemės ūkio technikos** ir (ar) gamybinės įrangos įsigijimas;
 • bendrosios išlaidos – atlygis architektams, inžinieriams ir konsultantams, mokesčiai, susiję su konsultacijomis, kaip siekti aplinkosaugos ir ekonominio tvarumo, įskaitant galimybių studijas; išlaidos galimybių studijoms tinkamos finansuoti ir tuo atveju, jei remiantis jų rezultatais nėra patiriama išlaidų pagal aukščiau  išvardintas išlaidas.
 • kompiuterinės programinės įrangos įsigijimas ar kūrimo ir patentų, licencijų, autorių teisių ir prekių ženklų įsigijimas.

2. Investicinių projektų, skirtų kitai veiklai nei pirminė žemės ūkio produktų gamyba, tinkamos išlaidos yra susijusios su investicijomis į žemę, pastatus, mašinas, įrenginius ir įrangą ir kurių paskirtis:

 • naujos įmonės kūrimas;
 • esamos įmonės plėtimas;
 • įmonės produkcijos įvairinimas, naujų papildomų produktų gamyba;
 • esamos įmonės bendro gamybos proceso esminis keitimas.

Pateikiami dokumentai

Ūkio subjektas, norėdamas gauti garantinės įmokos kompensaciją, kredito įstaigai kartu su dokumentais dėl garantijos suteikimo, pateikia:


*Pirminė gamyba – tai pirminių produktų gamyba, veisimas arba auginimas, įskaitant derliaus nuėmimą, melžimą ir naminių gyvūnų auginimą iki skerdimo. Be to, pirminė gamyba apima ir medžiojimą, žvejojimą bei laukinių produktų auginimą.

**Žemės ūkio technika yra laikomi traktoriai, universalios traktorių priekabos (puspriekabės), žemės ūkio mašinos, įrenginiai (gyvulininkystės, gamybinių patalpų (sandėlių, saugyklų, daržinių), darbų mechanizavimo proceso įrenginiai, kurie dažnai yra ne savarankiški vienetai, o technologinės linijos ar gamybinio proceso įrenginių dalis), įranga ir įtaisai žemės ūkio darbams atlikti.
Prie žemės ūkio technikos kategorijos nepriskiriama įvairi technika, kuri iš dalies gali būti naudojama ir žemės ūkio gamyboje, tačiau yra pagaminta įvairių ūkio šakų arba kitoms reikmėms (kelių transporto priemonės (krovininiai ir lengvieji automobiliai, autobusai, automobilių priekabos ir puspriekabės, motociklai), kitos transporto priemonės (laivai, orlaiviai ir kt.), kelių ir statybinės mašinos (kranai, keltuvai, greideriai), įvairūs ne žemės ūkio paskirties gamybinių patalpų įrenginiai (kompresoriai, autokrautuvai, plovimo, valymo mašinos ir kt.), komunalinė, buitinė, organizacinė ir kita technika).