Palūkanų kompensacija už investicines paskolas ir lizingo paslaugas

Spausdinti

Palūkanų kompensacija už investicines paskolas ir lizingo paslaugas

Teisinis reglamentavimas

Taisyklės, reglamentuojančios dalies palūkanų kompensavimą už investicinius kreditus, paimtus nuo 2014 m. lapkričio 21 d. su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, patvirtintos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. 3D-877.

Kompensacijų teikimo sąlygos

Dalis palūkanų kompensuojama:

 • kaimo vietovėje veikiantiems ūkio subjektams iš kredito įstaigų imantiems kreditus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija investiciniams projektams, skirtiems pirminei žemės ūkio produkcijos gamybai ir (ar) kitai veiklai, nei pirminė žemės ūkio produktų gamyba (alternatyvi žemės ūkiui veikla);
 • žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams).

Ūkio subjektai teisės aktų nustatyta tvarka turi būti įregistravę jiems priklausančią žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Dalis palūkanų kompensuojama, jeigu kaimo vietovėje veikiantis subjektas ar žemės ūkio kooperatinė bendrovė (kooperatyvas):

 • atitinka mažoms ar vidutinėms įmonėms nustatytus kriterijus;
 • nėra sunkumų patirianti įmonė;
 • nedalyvauja priemonėje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;
 • nėra gavęs neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka arba yra grąžinęs visą neteisėtos pagalbos sumą.

Dalies palūkanų kompensacija skiriama, jei investiciniu projektu siekiama vieno ar kelių iš šių tikslų: 

 • gerinti bendrus ūkio veiklos rezultatus ir tvarumą, visų pirma, mažinant gamybos sąnaudas arba gerinant ir perorientuojant gamybą;
 • gerinti natūralią aplinką, higienos sąlygas arba gyvūnų gerovės standartus, su sąlyga, kad susijusiomis investicijomis laikomasi griežtesnių standartų nei galiojantieji ES standartai;
 • sukurti ir gerinti su ūkio plėtra, pritaikymu ir modernizavimu susijusią infrastruktūrą;
 • įgyvendinti su agrarine aplinkosauga ir klimato kaita susijusius tikslus.

Dalis palūkanų nekompensuojama ūkio subjektams, imantiems iš kredito įstaigos kreditą investiciniams projektams projektams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones.

Kompensacijos dydis 

Kompensuojama 80 proc. kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų už ne ilgesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį nuo kredito sutarties pasirašymo dienos. Kompensacijos suma vienam ūkio subjektui už vieną investicinį kreditą negali viršyti:

 • 30 000 Eur – užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba (išskyrus gyvulininkystės veiklą) ar alternatyviąja veikla;
 • 50 000 Eur – užsiimantiems gyvulininkystės veikla;
 • 300 000 Eur – žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), išlaikančioms pripažinimą per visą palūkanų kompensavimo laikotarpį, investuojančioms bent į vieną iš nurodytų veiklų ir atitinkančioms nurodytas sąlygas:
  • žemės ūkio produktų perdirbimą, kai perdirbus žemės ūkio produktą taip pat gaunamas žemės ūkio produktas;
  • žemės ūkio produktų prekybą, jei žemės ūkio kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) investuoja į gyvulininkystės, pieno, vaisių, uogų ir (ar) daržovių sektorių.

Palūkanų kompensacijos dydis (pagalbos intensyvumas) skaičiuojamas visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui (ne ilgesniam kaip 36 mėn. laikotarpiui). Faktiškai sumokėta palūkanų kompensacijos suma negali viršyti pagalbos dydžio eurais, apskaičiuoto priimant sprendimą dėl pagalbos suteikimo.

Metinė palūkanų norma, kurios dalis kompensuojama, negali būti didesnė kaip 4 proc. Jei metinė palūkanų norma viršija nustatytą didžiausią metinę palūkanų normą, kompensacija skaičiuojama nuo nustatytos didžiausios metinės palūkanų normos.

Dalis palūkanų kompensuojama tik nuo sumokėtų palūkanų sumos. Pratęsus kredito sutarties laikotarpį, dalinis palūkanų kompensavimo terminas nepratęsiamas. Kredito įstaigos priskaičiuotos palūkanos bei delspinigiai už pradelsto termino kreditus nekompensuojami.

Palūkanų kompensacijos suma už per metus, t. y. einamųjų metų I-III ketvirtį ir prieš tai ėjusių metų IV ketvirtį sumokėtas palūkanas, ūkio subjektams išmokama vieną kartą metuose iki einamųjų metų pabaigos.

Tinkamos išlaidos

Valstybės pagalba (palūkanų kompensacijos) teikiama tik už tinkamas finansuoti išlaidas įgyvendinant investicinius projektus. Tinkamomis išlaidomis laikomos išlaidos, padarytos po Žemės ūkio paskolų garantijų fondo valdybos sprendimo suteikti garantiją priėmimo dienos.

Investicinių projektų, skirtų pirminei žemės ūkio produktų gamybai vykdyti, žemės ūkio produktų perdirbimui, kai perdirbus žemės ūkio produktą taip pat gaunamas žemės ūkio produktas, ir (ar) žemės ūkio produktų prekybai, tinkamos išlaidos yra:

 • nekilnojamojo turto statyba, jo įsigijimas arba atnaujinimas; su žeme susijusios išlaidos gali būti tinkamos finansuoti tik tuomet, jei jos neviršija 10 proc. visų tinkamų finansuoti investicinio projekto išlaidų; 
 • žemės ūkio technikos*  ir (ar) kitos gamybinės įrangos įsigijimas;
 • bendrosios išlaidos – atlygis architektams, inžinieriams ir konsultantams, mokesčiai, susiję su konsultacijomis, kaip siekti aplinkosaugos ir ekonominio tvarumo, įskaitant galimybių studijas; išlaidos galimybių studijoms tinkamos finansuoti ir tuo atveju, jei remiantis jų rezultatais nėra patiriama išlaidų pagal aukščiau  išvardintas išlaidas;
 • kompiuterinės programinės įrangos įsigijimas ar kūrimas ir patentų, licencijų, autorių teisių ir prekių ženklų įsigijimas.

Investicinių projektų, skirtų kitai veiklai, nei pirminė žemės ūkio produktų gamyba, tinkamos išlaidos yra susijusios su investicijomis į žemę, pastatus, mašinas, įrenginius ir įrangą ir kurių paskirtis: 

 • naujos įmonės kūrimas;
 • esamos įmonės plėtimas;
 • produkcijos įvairinimas, naujų papildomų produktų gamyba;
 • esamos įmonės bendro gamybos proceso esminis keitimas.

Pateikiami dokumentai

Ūkio subjektas, norėdamas gauti palūkanų kompensaciją, kredito įstaigai kartu su dokumentais dėl garantijos suteikimo, pateikia:

 • paraišką dėl dalies palūkanų, sumokėtų kredito įstaigai už investicinį kreditą su Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensacijos išmokėjimo (paraiškos dėl garantijos suteikimo priedas).

*Žemės ūkio technika yra laikomi traktoriai, universalios traktorių priekabos (puspriekabės), žemės ūkio mašinos, įrenginiai (gyvulininkystės, gamybinių patalpų (sandėlių, saugyklų, daržinių), darbų mechanizavimo proceso įrenginiai, kurie dažnai yra ne savarankiški vienetai, o technologinės linijos ar gamybinio proceso įrenginių dalis), įranga ir įtaisai žemės ūkio darbams atlikti.
Prie žemės ūkio technikos kategorijos nepriskiriama įvairi technika, kuri iš dalies gali būti naudojama ir žemės ūkio gamyboje, tačiau yra pagaminta įvairių ūkio šakų arba kitoms reikmėms (kelių transporto priemonės (krovininiai ir lengvieji automobiliai, autobusai, automobilių priekabos ir puspriekabės, motociklai), kitos transporto priemonės (laivai, orlaiviai ir kt.), kelių ir statybinės mašinos (kranai, keltuvai, greideriai), įvairūs ne žemės ūkio paskirties gamybinių patalpų įrenginiai (kompresoriai, autokrautuvai, plovimo, valymo mašinos ir kt.), komunalinė, buitinė, organizacinė ir kita technika).