Paskolų garantijos

Spausdinti

Paskolų garantijos

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas paskolų garantijas teikia finansų įstaigoms už ūkio subjektams teikiamas paskolas, kurių veikla susijusi su:

 • žemės ūkiu,
 • miškų ūkiu,
 • maisto ūkiu,
 • kaimo plėtra,
 • žuvininkyste.

Garantijų teikimo sąlygos

Finansų įstaigoms garantuojama iki 80 proc. neatgautos paskolos, įskaitant ir kredito linijas, dalies grąžinimą.

Už žemės ūkio subjektų imamas paskolas garantija teikiama, jeigu ūkio subjektas yra įregistravęs žemės ūkio valdą (išskyrus žuvininkystės veikla užsiimančius ūkio subjektus).

Garantijos teikiamos tik už paskolas, kurios skirtos finansiniu požiūriu komerciškai pagrįstiems ir kredituotiniems projektams finansuoti ir kurios teikiamos finansinių sunkumų neturintiems ūkio subjektams. 

Paskolų garantijos teikiamos:

 • už paskolas, skirtas investiciniams projektams finansuoti,
 • už paskolas ar kredito linijas, skirtas apyvartinėms lėšoms papildyti, biologiniam turtui įsigyti.
  Paskolų investiciniams projektams įgyvendinti garantijos Paskolų ir kredito linijų apyvartinėms lėšoms papildyti garantijos
Paskolos paskirtis Visiems investiciniams projektams įgyvendinti Apyvartinėms lėšoms papildyti, biologiniam turtui įsigyti, darbo užmokesčiui ir su juo susijusiams mokesčiams sumokėti
Paskolos 
trukmė

Neribojama

Neribojama

Maksimali paskolos 
suma

1,16 mln. Eur

1,16 mln. Eur

Maksimali bendra garantijų
suma vienam ūkio subjektui

1,16 mln. Eur

1,16 mln. Eur

Garantinė įmoka*
(skaičiuojama nuo garantuojamos sumos)
 • Paskolos investiciniams projektams įgyvendinti – nuo 5,3 iki 7,0 proc. (taikoma 80 proc. kompensacija)
 • Paskolos ES paramos lėšomis finansuojamiems investiciniams projektams įgyvendinti, įskaitant gaunantiems paramą pagal KPP priemonę „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ – nuo 1 iki 2,8 proc.
 • Paskolos žemei įsigyti – nuo 1,4 iki 2,8 proc.
 • iki 1 metų – nuo 0,5 iki 1,3 proc.,
 • daugiau kaip 1 metai – +0,3 proc. punkto už kiekvienus kitus metus.
Įmoka už garantijos pratęsimą

0,3 proc. už kiekvienus metus, kuriems pratęsiamas galutinis negrąžintos paskolos grąžinimo terminas.

Įmoka skaičiuojama nuo pratęsiamos paskolos garantuotos sumos.

* – garantinės įmokos dydis priklauso nuo projekto rizikos, finansavimo sumos, termino, paskirties, kliento finansinio patikimumo bei kitų veiksnių.