Kas yra individuali garantija?

Spausdinti

Kas yra individuali garantija?

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo (toliau - Bendrovė) individualių garantijų teikimo tvarka reglamentuojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 3D-624 patvirtintais individualių garantijų teikimo nuostatais.

Bendrovė finansų įstaigoms garantuoja iki 80 procentų suteikiamų finansinių paslaugų neatgautos dalies grąžinimą. Garantijos teikiamos už:

Finansų įstaigoms garantijos teikiamos už finansines paslaugas, teikiamas ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, maisto ūkiu, miškų ūkiu, kaimo plėtra ir žuvininkyste.

Garantijos teikiamos tik už tokias finansines paslaugas, kurios skirtos finansiniu požiūriu komerciškai pagrįstiems ir kredituotiniems projektams, atitinkantiems Bendrovės patvirtintus kriterijus dėl garantijų teikimo, finansuoti ir kurie teikiami finansinių sunkumų neturintiems ūkio subjektams.

Garantinio įsipareigojimo finansų įstaigai dydis apskaičiuojamas finansų įstaigai nutraukus finansavimo sutartį ir pateikus įrodymus, kad finansavimo sutarties pagrindu turtas ir (ar) turtinės teisės įkeisti ir (ar) reikalavimai pagal finansų įstaigai išduotus vekselius įvykdyti, ir (ar) finansų įstaigai įstatymų nustatyta tvarka nuosavybės teise perduotas neparduotas turtas.

Bendrovės valdymo organai turi teisę priimti sprendimą išmokėti iki 80 procentų skirtumo tarp negrąžintos finansuotos sumos ir finansų įstaigos iš ūkio subjekto išsiieškotos sumos, gautos realizavus prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones.

Jeigu finansų įstaigos naudai išduodamas vekselis, finansų įstaiga įgyja reikalavimo teisę pagal Bendrovės suteiktą garantiją, kai įvykdo Bendrovės individualių garantijų teikimo nuostatuose nurodytus reikalavimus ir Bendrovei pateikia Lietuvos Respublikos antstolio rašytinę pažymą, patvirtinančią, kad pažymos išrašymo dieną ir ne mažiau kaip 6 kalendorinius mėnesius iki tos dienos vekselio davėjas neturi ar nebeturi realizuotino vykdant finansų įstaigos reikalavimą pagal vekselį turto.