Individualios garantijos Rusijos agresijos prieš Ukrainą laikotarpiu

Spausdinti

Individualios garantijos Rusijos agresijos prieš Ukrainą laikotarpiu

Siekiant sumažinti Rusijos agresijos prieš Ukrainą sukeltas neigiamas pasekmes ekonomikai, iki 2022 m. gruodžio 31 d. teikiamos individualios garantijos finansų įstaigoms dėl ūkio subjektams teikiamų paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugų, skirtų ūkinei veiklai palaikyti. Individualios garantijos teikiamos pagal 2022 m. kovo 24 d. Europos Komisijos komunikatą „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti krizės sąlygomis reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, sistema“ (toliau – Komunikatas).

Apie priemonę trumpai

Susipažinkite su žemiau pateikiama išsamesne informacija apie šios skatinamosios finansinės priemonės sąlygas.

 

Kas gali pasinaudoti šia finansine pagalba?

Individualios garantijos teikiamos ūkio subjektams, kurie nuo 2022 m. vasario 1 d. iki paraiškos dėl individualios garantijos suteikimo pateikimo dienos susidūrė su likvidumo problemomis ir atitinka vieną iš šių sąlygų:

 • ūkio subjekto skubaus padengimo (kritinio likvidumo) rodiklio reikšmė ((Trumpalaikis turtas – Atsargos) / Trumpalaikiai įsipareigojimai) ataskaitinio ketvirčio pabaigoje, prieš pateikiant paraišką dėl individualios garantijos suteikimo, yra mažesnė nei 1;
 • ūkio subjekto apyvarta sumažėjo daugiau kaip 10 proc. Ūkio subjekto vidutinė mėnesio apyvarta laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 1 d. iki paraiškos dėl individualios garantijos suteikimo pateikimo Bendrovei dienos lyginama su vidutine mėnesio apyvarta per atitinkamą laikotarpį 2021 metais.

ŽŪPGF individualios garantijos yra teikiamos ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, žemės ūkio produktų gamyba ir perdirbimu, miškininkyste, kaimo plėtra, akvakultūra ir žuvininkyste.

 

Kokiam tikslui galite pasinaudoti šia finansine pagalba?

Ši finansinė pagalba Jums yra svarbi, jeigu savo veikloje susidūrėte su sunkumais ir yra reikalinga nauja paskola ar nauja lizingo paslauga šiems tikslams:

 • apyvartinėms lėšoms, įskaitant darbo užmokestį ir su juo susijusiems mokesčiams mokėti, papildyti;
 • investicijoms finansuoti;
 • gamybinei įrangai ir (ar) įrenginiams įsigyti.

 

Kokia finansinė pagalba suteikiama?

Priemonės sąlygas atitinkančiam ūkio subjektui gali būti suteikta individuali garantija iki 6 metų laikotarpiui ir iki 5 mln. eurų sumos, kuri apskaičiuojama vertinant vieną iš šių sąlygų:

paskolos ar lizingo suma ar jos dalis neturi viršyti 15 proc. ūkio subjekto vidutinės bendros metinės apyvartos per paskutinius trejus pasibaigusius ataskaitinius laikotarpius;

paskolos ar lizingo suma ar jos dalis neturi viršyti 50 proc. gamtinių dujų ir elektros energijos išlaidų per 12 mėnesių, ėjusių prieš mėnesį, kurį pateikta pagalbos paraiška dėl individualios garantijos suteikimo.

Individualios garantijos finansų įstaigoms gali būti teikiamos:

 • garantuojant iki 90 proc. neatgautos paskolos dalies grąžinimą ir lizingo sutartyje nustatytos kainos ar jos dalies sumokėjimą finansų įstaigoms;
 • garantuojant iki 35 proc. negrąžintos paskolos dalies grąžinimą ir negrąžintos lizingo sutartyje nustatytos kainos ar jos dalies sumokėjimą finansų įstaigoms.

 

Kaip pasinaudoti šia finansine pagalba?

Kreipkitės į savo pasirinktą finansų įstaigą dėl paskolos ar lizingo gavimo, o finansų įstaiga, priėmusi sprendimą dėl finansavimo suteikimo, kreipsis į ŽŪPGF dėl garantijos suteikimo.

Ūkio subjektas, norintis gauti individualią garantija, turi užpildyti paraišką dėl garantijos suteikimo ir prie jos esančius priedus (paraišką rasite čia).

Už individualios garantijos finansų įstaigoms suteikimą ūkio subjektai moka garantinę įmoką, ne mažesnę kaip nustatyta Komunikato 47 punkte. Preliminarų garantinės įmokos dydį galite sužinoti pasinaudoję šią skaičiuokle:

 

Pagrindinės finansinės priemonės sąlygos

 • Ūkio subjektas turi atitikti veiklos ir likvidumo sąlygų reikalavimus.
 • Ūkio subjektui reikalinga paskola ar finansinės nuomos (lizingo) paslauga išvardintiems tikslams įgyvendinti.
 • Ūkio subjekto paskola ar finansinės nuomos (lizingo) paslauga atitinka keliamus finansavimo reikalavimus.
 • Individuali garantija teikiama paskolų ar finansinės nuomos (lizingo) paslaugų sutartims, kurių trukmė yra iki 6 metų (72 mėn.).
 • Individuali garantija pagal šias sąlygas teikiama iki 2022 m. gruodžio 31 d.
 • Ūkio subjektas turi pateikti visus reikalingus dokumentus ir sumokėti garantinę įmoką.
 • Individualių garantijų teikimui galioja ŽŪPGF individualių garantijų teikimo nuostatai ir LRV nutarimas dėl ŽŪPGF (dokumentų nuorodas rasite žemiau).
 • Pagal šią priemonę teikiamos individualios garantijos yra valstybės pagalba.
 • Individualios garantijos neteikiamos, jeigu gavėjui ar jo dalyviams taikomos ES sankcijos; gavusiems pagalbą, kuri buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.
 • Individuali garantija finansų įstaigai neteikiama už paskolas, teikiamas pagal Komunikato 2.3 skirsnį „Likvidumo parama subsidijuojamomis paskolomis“.
 • Teikiant individualias garantijas finansų įstaigoms pagal šią priemonę bei paskolas pagal Komunikato 2.3 skirsnį „Likvidumo parama subsidijuojamomis paskolomis“, bendra paskolų ir lizingo sutartyse nustatytų kainų ar jų dalių suma negali viršyti ŽŪPGF individualių garantijų teikimo nuostatų 20 punkte nustatytų ribų.

 

Paraiškos dėl garantijos

 

Teisės aktai