Garantinės įmokos kompensavimas alternatyvios veiklos subjektams

Spausdinti

Garantinės įmokos kompensavimas alternatyvios veiklos subjektams

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, užsiimantiems kita veikla nei pirminė žemės ūkio produktų gamyba (alternatyvi veikla), pasinaudoti paskolomis, skirtomis investiciniams projektams vykdyti, teikiama pagalba iš valstybės biudžeto lėšų kompensuojant garantinę įmoką paskolų gavėjams už finansų įstaigų suteiktas paskolas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo individualia garantija.

Kas gali pasinaudoti šia finansine pagalba?

Šia pagalba pasinaudoti gali kaimo vietovėje veikiantys subjektai, įregistravę sau priklausančią žemės ūkio valdą, ir vykdantys kaimo plėtros alternatyviąją veiklą (t. y., veiklą, susijusią su maisto ūkiu, miškų ūkiu, ir bet kurią kitą veiklą, nepriskiriamą žemės ūkio veiklai).

Kriterijai, kurie yra taikomi nustatant ūkio subjekto tinkamumą gauti pagalbą:

 • atitinka mažoms ar vidutinėms įmonėms nustatytus kriterijus;
 • nedalyvavo ir nedalyvauja tam tikrose Kaimo plėtros 2004–2006 m. plano ar Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonėse;
 • nėra gavę kitos pagalbos, kuri apibrėžtą taisyklių 6.4. punkte.

 

Kokiam tikslui galite pasinaudoti šia finansine pagalba?

Investiciniams projektams, skirtiems kitai nei pirminė žemės ūkio produktų gamyba, perdirbimas ar prekyba veiklai vykdyti, garantinė įmoka kompensuojama, jeigu projekto išlaidos yra skirtos:

 1. investicijoms į materialųjį turtą – išlaidos, susijusios su investicijomis į žemę, pastatus, mašinas, įrenginius ir įrangą;
 2. investicijoms į nematerialųjį turtą – išlaidos, susijusios su intelektine nuosavybe.

 

Kokia finansinė pagalba suteikiama?

Sunkumų nepatiriantiems (kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnyje) kaimo vietovėje veikiantiems subjektams teikiama valstybės pagalba tokiomis sąlygomis:

 • Kompensuojama 80 proc. garantinės įmokos.
 • Taikomi paramos intensyvumo ir teikiamos valstybės pagalba sumų apribojimai vienam investiciniam projektui bei nuostatos dėl paramos sumavimo.

 

Kaip pasinaudoti šia finansine pagalba?

 • Kreipkitės į savo pasirinktą finansų įstaigą dėl paskolos ar lizingo gavimo.
 • Kartu su dokumentais dėl garantijos suteikimo užpildykite paraišką dėl garantinės įmokos kompensavimo (ji pateikiama kaip priedas bendroje paraiškoje), kurią finansų įstaiga pateiks kartu su kitais dokumentais mums (paraiškų formas rasite čia).
 • Priimsime sprendimą dėl garantijos suteikimo ir garantinės įmokos kompensavimo.
 • Jums bus suteikta garantija ir kompensacija už garantinę įmoką, o su finansų įstaiga pasirašysite finansavimo sutartį bei gausite finansavimą.

 

Dokumentai

Dokumentai, reikalingi garantinės įmokos kompensavimui:

 • Pateikiama paraiška dėl garantijos ir užpildomas joje esantis priedas dėl garantinės įmokos kompensavimo (paraiškas rasite čia).

Teisės aktai: