Garantinės įmokos kompensavimas alternatyvios veiklos subjektams

Spausdinti

Garantinės įmokos kompensavimas alternatyvios veiklos subjektams

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas kaimo vietovėje veikiantiems subjektams pasinaudoti paskolomis, skirtomis investiciniams projektams vykdyti, teikiama pagalba iš valstybės biudžeto lėšų kompensuojant garantinę įmoką, kuri mokama UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondui už individualios garantijos suteikimą finansų įstaigoms dėl jų teikiamų paskolų.

Kas gali pasinaudoti šia finansine pagalba?

Šia pagalba pasinaudoti gali kaimo vietovėje veikiantys subjektai, įregistravę sau priklausančią žemės ūkio valdą, ir vykdantys kaimo plėtros alternatyviąją veiklą (t. y., veiklą, susijusią su maisto ūkiu, miškų ūkiu, ir bet kurią kitą veiklą, nepriskiriamą žemės ūkio veiklai).

Kriterijai, kurie yra taikomi nustatant ūkio subjekto tinkamumą gauti pagalbą:

 • atitinka mažoms ar vidutinėms įmonėms nustatytus kriterijus;
 • nedalyvavo ir nedalyvauja tam tikrose Kaimo plėtros 2004–2006 m. plano ar Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonėse;
 • nėra gavę kitos pagalbos, kuri apibrėžtą taisyklių 6.4. punkte.
Svarbu! Nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. pagalba pagal šias sąlygas neteikiama kaimo vietovėje veikiantiems ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba, ir žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba. Sąlygos, taikomos šiems subjektams, aprašytos čia: https://garfondas.lt/lt/garantijos/GI-kompensacija/garantines-imokos-kompensavimas-covid-19-laikotarpiu.

 

Kokiam tikslui galite pasinaudoti šia finansine pagalba?

Investiciniams projektams, skirtiems kitai nei pirminė žemės ūkio produktų gamyba, perdirbimas ar prekyba veiklai vykdyti, garantinė įmoka kompensuojama, jeigu projekto išlaidos yra skirtos:

 1. investicijoms į materialųjį turtą – išlaidos, susijusios su investicijomis į žemę, pastatus, mašinas, įrenginius ir įrangą;
 2. investicijoms į nematerialųjį turtą – išlaidos, susijusios su intelektine nuosavybe.

 

Kokia finansinė pagalba suteikiama?

Sunkumų nepatiriantiems (kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 702/2014 2 straipsnyje ir reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnyje) kaimo vietovėje veikiantiems subjektams teikiama valstybės pagalba tokiomis sąlygomis:

 • Kompensuojama 80 proc. garantinės įmokos.
 • Taikomi paramos intensyvumo ir teikiamos valstybės pagalba sumų apribojimai vienam investiciniam projektui bei nuostatos dėl paramos sumavimo.

Sunkumų patiriantiems dėl koronaviruso (COVID-19) protrūkio kaimo vietovėje veikiantiems subjektams teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba tokiomis sąlygomis:

 • Kompensuojama 100 proc. garantinės įmokos, jei sprendimas dėl pagalbos skyrimo priimtas nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.
 • Taikomi nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumų vienam subjektui limitai.

 

Kaip pasinaudoti šia finansine pagalba?

 • Kreipkitės į savo pasirinktą finansų įstaigą dėl paskolos ar lizingo gavimo.
 • Kartu su dokumentais dėl garantijos suteikimo užpildykite paraišką dėl garantinės įmokos kompensavimo, kurią finansų įstaiga pateiks kartu su kitais dokumentais mums (paraiškų formas rasite čia).
 • Priimsime sprendimą dėl garantijos suteikimo ir garantinės įmokos kompensavimo.
 • Jums bus suteikta garantija ir kompensacija už garantinę įmoką, o su finansų įstaiga pasirašysite finansavimo sutartį bei gausite finansavimą.

 

Dokumentai

Dokumentai, reikalingi garantinės įmokos kompensavimui:

 • Pateikiama paraiška dėl garantijos ir užpildomas priedas dėl garantinės įmokos kompensavimo (paraiškas rasite čia).

Teisės aktai: