Garantinės įmokos kompensacija žuvininkystės sektoriaus įmonėms

Spausdinti

Garantinės įmokos kompensacija žuvininkystės sektoriaus įmonėms

Teisinis reglamentavimas

Taisyklės, patvirtintos žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 3D-412, reglamentuoja nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimą kompensuojant dalį garantinės įmokos žuvininkystės sektoriui nuo 2015 m. sausio 1 d. imančiam iš kredito įstaigų kreditus investiciniams projektams įgyvendinti ir (ar) lizingu perkančioms naują (nenaudotą) gamybinę įrangą ir (ar) naujus (nenaudotus) įrenginius. Šios taisyklės parengtos, vadovaujantis 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl ES veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės sektoriuje ir akvakultūros sektoriuje.

Kam teikiama ši parama?

Dalis garantinės įmokos kompensuojama žuvininkystės sektoriaus įmonėms, nuo 2015 m. sausio 1 d. iš kredito įstaigų imančioms kreditus arba lizingu perkančioms naują (nenaudotą) gamybinę įrangą ir (ar) naujus (nenaudotus) įrenginius su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija investiciniams projektams, skirtiems žvejybos ir akvakultūros produktų gamybai, perdirbimui ir (ar) prekybai.

Dalis garantinės įmokos kompensuojama mažoms ar vidutinėms ir sunkumų nepatiriančioms, kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr.1388/2014 3 straipsnio 5 punkte, žuvininkystės sektoriaus įmonėms.

Garantinė įmoka nekompensuojama žuvininkystės sektoriaus įmonėms, imančioms iš kredito įstaigų kreditus investiciniams projektams ir (ar) lizingu perkančioms naują (nenaudotą) gamybinę įrangą ir (ar) naujus (nenaudotus) įrenginius, kuriems įgyvendinti ir (ar) įsigyti teikiama parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. C/2007/6703 ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos investicines priemones. 

Kompensacijos dydis

Kompensuojama 80 proc. nustatytos įmokos už garantijos suteikimą. Žuvininkystės sektoriaus įmonės už garantijos suteikimą moka tik nekompensuojamą dalį.

Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma per einamuosius ir du paskutinius kalendorinius metus vienai žuvininkystės įmonei negali viršyti 30 000 Eur.

Kompensacijos gavimo sąlygos

Garantinės įmokos kompensacija už kreditą su garantija skiriama, jei investiciniais projektais bei įsigyjant naują (nenaudotą) gamybinę įrangą ir (ar) naujus (nenaudotus) įrenginius, siekiama vieno arba kelių iš šių tikslų:

  • didinti žvejybos ir akvakultūros produktų kokybę ir vertę,
  • vystyti arba diegti naujus arba iš esmės patobulintus produktus ir įrangą, 
  • didinti energijos vartojimo efektyvumą, tobulinti ir modernizuoti akvakultūros ūkius, įskaitant darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą,
  • sumažinti neigiamą ar padidinti teigiamą poveikį aplinkai.

Pateikiami dokumentai

Ūkio subjektas, norėdamas gauti garantinės įmokos kompensaciją, kredito įstaigai kartu su dokumentais dėl garantijos suteikimo, pateikia: