Paskolos pirminei žemės ūkio gamybai vykdyti

Spausdinti

Paskolos pirminei žemės ūkio gamybai vykdyti

Visos šiai priemonei skirtos lėšos yra išskolintos ir naujos paraiškos iš paskolų gavėjų nebėra priimamos.

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba, pasiskolinti lėšų žemės ūkio technikai, žemės ūkio įrangai, veislinėms pieno krypties telyčioms ir genetinei medžiagai įsigyti, teikiamos lengvatinės paskolos pagal finansinę priemonę „Paskolų, finansuojamų iš įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos finansines priemones grąžintų lėšų, teikimas pirmine gamyba užsiimantiems ūkio subjektams“.

Paskoloms pagal šią priemonę iš viso yra skiriama 4,015 mln. eurų lėšų: 3,815 mln. eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir 0,2 mln. eurų finansų tarpininko, Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU), lėšų.

Paskolos pagal šią priemonę teikiamos iki 2022 m. rugpjūčio 6 d.

Apie priemonę trumpai

 

Susipažinkite su žemiau pateikiama išsamesne informacija apie šios finansinės priemonės sąlygas.

 

Kas gali pasinaudoti šia finansine pagalba?

Lengvatines paskolas pagal šią priemonę gauti gali ūkio subjektai, užsiimantys pirmine žemės ūkio produktų gamyba, kurie savo vardu yra įregistravę žemės ūkio valdą.

Kriterijai, kurie yra taikomi nustatant ūkio subjekto tinkamumą gauti lengvatinę paskolą:

 • atitinka mažoms ar vidutinėms įmonėms nustatytus kriterijus;
 • nėra sunkumų patirianti įmonė;
 • nėra dalyvavę tam tikrose Kaimo plėtros 2004–2006 m. plano ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonėse.

Tikslūs reikalavimai: teisės akte, 10 punktas.

 

Kokiam tikslui galite pasinaudoti šia finansine pagalba?

Lengvatinė paskola pagal šią finansinę priemonę yra suteikiama įsigyti:

 • naujai ir naudotai žemės ūkio techniką 1;
 • naujai ir naudotai žemės ūkio įrangą 2;
 • veislines pieno krypties telyčias;
 • genetinę medžiagą (embrionus, spermą).

Taip pat perkant turtą turi būti siekiama vieno arba kelių iš šių tikslų:

 • gerinti bendrus ūkio veiklos rezultatus ir tvarumą, visų pirma, mažinant gamybos sąnaudas arba gerinant ir perorientuojant gamybą;
 • gerinti natūralią aplinką, higienos sąlygas arba gyvūnų gerovės standartus, su sąlyga, kad susijusiomis investicijomis laikomasi griežtesnių standartų nei galiojantieji Europos Sąjungos standartai;
 • sukurti ir gerinti su ūkio plėtra, pritaikymu ir modernizavimu susijusią infrastruktūrą;
 • įgyvendinti su agrarine aplinkosauga ir klimato kaita susijusius tikslus.

 

Kokia finansinė pagalba suteikiama?

Lengvatinės paskolos pagal šią finansinę priemonę kriterijus atitinkantiems ūkio subjektams gali būti teikiamos iki 110 tūkst. eurų sumos.

Paskolos laikotarpis yra iki 7 metų (84 mėn.), o jai taikoma iki 5 proc. metinė palūkanų norma (finansų tarpininko taikytina marža yra 3 proc. plius kintama Euribor dalis, bet iš viso ne daugiau kaip 5 proc.).

Suteikiant lengvatinę paskolą paskolos gavėjui yra taikomas administravimo mokestis, mokamas finansų tarpininkui. Jis yra apskaičiuojamas taikant iki 0,5 proc. mokestį nuo paskolos sumos.

Paskolos gavėjui pageidaujant gali būti taikomas iki 1 metų paskolos grąžinimo atidėjimas nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos.

Paskolai gali būti teikiama ŽŪPGF individuali garantija, su kuria taip pat gali būti taikomas dalinis finansų įstaigai sumokėtų palūkanų kompensavimas.

Lengvatinėms paskoloms pagal šią priemonę yra taikomi nefinansuotinų išlaidų kriterijai. Finansavimas negali būti panaudotas paimtai paskolai grąžinti ar paskolai, skirtai paskolos gavėjo sumokėtoms lėšoms tiekėjams ir (ar) rangovams už perkamą turtą padengti; PVM mokesčiui apmokėti, išskyrus kai jį faktiškai ir galutinai sumoka paskolos gavėjas, nesantis PVM mokėtojas.

Nauja paskola paskolos gavėjui pagal šią priemonę gali būti suteikta tik grąžinus prieš tai pagal šią priemonę suteiktą paskolą. Lengvatinės paskolos suteikimui taikomi sumų vienam gavėjui limitai ir intensyvumo reikalavimai pagal valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos reglamentavimą (teisės aktas, 26-30 punktai).

 

Kaip pasinaudoti šia finansine pagalba?

Lengvatinės paskolos pagal šią skatinamąją finansinę priemonę yra suteikiamos per finansų tarpininkus:

 • Kreipkitės į pasirinktą kredito uniją (sąrašą rasite žemiau) dėl lengvatinės paskolos pagal šią priemonę gavimo.
 • Užpildykite paraišką dėl lengvatinės paskolos gavimo, kurią finansų įstaiga pateiks kartu su kitais dokumentais mums (aktualių dokumentų sąrašą rasite žemiau).
 • ŽŪPGF ir finansų tarpininkas priims sprendimą dėl lengvatinės paskolos suteikimo.
 • Su Jūsų pasirinkta unija pasirašysite finansavimo sutartį ir gausite finansavimą lengvatinėmis sąlygomis.

KREDA - Jungtinės centrinės kredito unijos (KREDA) narės, teikiančios paskolas:

 • Finansų tarpininkui skirtos lėšos – išskolintos

Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) narės, teikiančios paskolas:

 

Dokumentai

Dokumentai, kuriuos pateikia paskolos gavėjas:

Teisės aktai:

 

1 Žemės ūkio technika – traktoriai, universalios traktorių priekabos (puspriekabės), žemės ūkio mašinos, įrenginiai (gamybinių patalpų (sandėlių, saugyklų, daržinių), darbų mechanizavimo proceso įrenginiai, kurie dažnai yra ne savarankiški vienetai, o technologinės linijos ar gamybinio proceso įrenginių dalis), įranga ir įtaisai žemės ūkio darbams atlikti. Prie žemės ūkio technikos kategorijos nepriskiriama įvairi technika, kuri iš dalies gali būti naudojama ir žemės ūkio gamyboje, tačiau yra pagaminta įvairių ūkio šakų arba kitoms reikmėms (kelių transporto priemonės (krovininiai ir lengvieji automobiliai, autobusai, automobilių priekabos ir puspriekabės, motociklai), kitos transporto priemonės (laivai, orlaiviai ir kt.), kelių ir statybinės mašinos (kranai, keltuvai, greideriai), įvairūs ne žemės ūkio paskirties gamybinių patalpų įrenginiai (kompresoriai, autokrautuvai, plovimo, valymo mašinos ir kt.), komunalinė, buitinė, organizacinė ir kita technika. Galioja tiek naujai, tiek naudotai technikai.

2 Žemės ūkio įranga – žemės ūkio produktams gaminti skirta įranga. Prie žemės ūkio įrangos kategorijos negali būti priskirtos jokios transporto priemonės, nurodytos Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“. Prie žemės ūkio įrangos kategorijos taip pat nepriskiriama įvairi įranga, kuri iš dalies gali būti naudojama ir žemės ūkio produktų gamyboje (pvz.: kuro talpyklos, elektros generatoriai ir pan.). Galioja tiek naujai, tiek naudotai įrangai.