Kvietimas finansų tarpininkams

Spausdinti

Kvietimas finansų tarpininkams

2022 m. rugsėjo 21 d. ŽŪPGF pradėjo finansų tarpininkų atranką dėl skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“ įgyvendinimo.

Finansų tarpininkai, pageidaujantys įgyvendinti finansinę priemonę, ŽŪPGF turi pateikti nustatytos formos prašymus dėl sutarties sudarymo nuo kvietimo paskelbimo dienos iki tol, kol reikalavimus atitikusiems ir sutartis sudariusiems finansų tarpininkams bus paskirstytos finansinei priemonei skirtos lėšos, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. gruodžio mėn. pabaigos.

Finansų tarpininkai, siekiantys dalyvauti šios finansinės priemonės įgyvendinime, turi pateikti šiuos dokumentus ir jų priedus:

» Prašymą finansų tarpininkui dėl dalyvavimo

» Pažymą apie finansų tarpininko atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams

Visi dokumentai finansų tarpininkų atrankai teikiami pasirašyti tik elektroninėmis priemonėmis – elektroniniu paštu UKRpaskolos@garfondas.lt.

Finansų tarpininkų atranka ir keliami kvalifikaciniai reikalavimai yra aprašyti priemonės įgyvendinimo apraše:

» Priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“ įgyvendinimo sąlygų aprašas

Finansų tarpininkų prašymai bus vertinami vadovaujantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principais bei laikantis konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. Prašymai bus vertinami eiliškumo tvarka pagal jų gavimo ŽŪPGF datą ir laiką. Tinkamumo reikalavimus, nustatytus atrankos sąlygose, atitinkantis finansų tarpininkas raštu prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu bus informuojamas apie sprendimą sudaryti sutartį. Finansinės priemonės lėšos finansų tarpininkui bus pervestos sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais.

Finansų tarpininkų atstovus kviečiame susipažinti su tipine sutartimi, kuri sudaroma su atrinktais finansų tarpininkams, ir jiems pateikiamais metodiniais nurodymais lengvatinių paskolų suteikimui:

» Tipinė sutartis

» Metodiniai nurodymai