Finansinės priemonės aprašymas

Spausdinti

Finansinės priemonės aprašymas

Siekiant padidinti finansinių paslaugų prieinamumą ir užtikrinti ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumą reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, teikiamos lengvatinės paskolos apyvartiniam kapitalui finansuoti pagal skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“, kurios pagrindas yra 2022 m. kovo 24 d. Europos Komisijos komunikatas reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą.

Paskolų pagal šią priemonę teikimui skirta 61 mln. eurų (iš jų 31 mln. eurų 2022 m. iki 2022 m. gruodžio 31 d. teiktoms ir 30 mln. eurų 2023 m. iki 2023 m. birželio 30 d. teikiamoms paskoloms). Paskolų sutartys pasirašomos iki 2023 m. birželio 30 d.

Apie priemonę trumpai

Susipažinkite su žemiau pateikiama išsamesne informacija apie šios skatinamosios finansinės priemonės sąlygas paskoloms, teikiamoms 2023 m. (iki 2023 m. birželio 30 d.).

 

Kas gali pasinaudoti šia finansine pagalba?

Šia finansine pagalba pasinaudoti gali ūkio subjektai, veikiantys žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse:

 • kaimo vietovėje veikiantys ūkio subjektai, įregistravę žemės ūkio valdą ir užsiimantys pirmine žemės ūkio produktų gamyba (įskaitant kooperatines bendroves (kooperatyvus)), savo pagamintų žemės ūkio produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų produktų realizavimu;
 • pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), įregistravusios žemės ūkio valdą ir užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba;
 • kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), neturinčios pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) statuso, įregistravusios žemės ūkio valdą ir užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba, kurios veiklą vykdo ne ilgiau kaip 2 metus ir jei per paskutinius keturis ketvirčius, ėjusius prieš paraiškos paskolai gauti pateikimą, supirktų iš savo narių šių narių pagamintų žemės ūkio produktų vertė yra didesnė nei 50 proc. visų per tą laikotarpį supirktų žemės ūkio produktų vertės;
 • ūkio subjektai, užsiimantys akvakultūros produktų gamyba, savo pagamintų akvakultūros produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų produktų realizavimu.

Nustatant ūkio subjektų, nuo 2022 m. vasario 1 d. iki paraiškos paskolai gauti patyrusių sunkumų dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą, tinkamumą gauti lengvatinę paskolą, yra vertinamas vienas iš šių kriterijų (priemonės schema, 6.3. papunktis):

 • skubaus padengimo (kritinio likvidumo) rodiklio reikšmė (Trumpalaikis turtas – Atsargos / Trumpalaikiai įsipareigojimai) yra mažesnė nei 1;
 • pardavimo pajamos nukrito daugiau kaip 10 proc. (vidutinės mėnesio pardavimo pajamos, gautos iš tinkamų pagal šią finansinę priemonę remti veiklų, žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veiklos, laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 1 d. iki paraiškos paskolai gauti pateikimo lyginamos su vidutinėmis mėnesio pardavimo pajamomis 2021 metais).

 

Kokiam tikslui galite pasinaudoti šia finansine pagalba?

Lengvatinės paskolos pagal šią priemonę yra teikiamos apyvartiniam kapitalui finansuoti.

Tinkamos finansuoti išlaidos yra šios:

 • darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai (ne daugiau kaip 6 mėn. laikotarpiu);
 • kuras ir elektros energija ūkio reikmėms;
 • trąšos;
 • augalų apsaugos priemonės;
 • dauginamoji medžiaga (lauko, daržo ir sodo žemės ūkio augalų ir gyvulių sėklos, sodinamoji ir kita medžiaga, skirta tam tikros veislės augalams dauginti, ir kt.);
 • auginimo terpė ir indai, skirti augalams daiginti ir auginti;
 • pašarai ir (ar) jų priedai;
 • medžiagos, skirtos pašarams ruošti;
 • veterinarinės priemonės (veterinariniai vaistai, veterinariniai biocidai, veterinarinėje medicinoje naudojami veterinariniai įrankiai, medžiagos ir kt.);
 • kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) iš savo narių perkama jų pagaminta produkcija;
 • šios paskolos administravimo mokesčio išlaidos.

Nefinansuotinos išlaidos – išlaidos, kurios neatitinka paskolos paskirties (tinkamų finansuoti išlaidų, nurodytų priemonės schemoje 7.1. papunktyje), įskaitant pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM), išskyrus atvejus, kai jį faktiškai ir galutinai sumoka paskolos gavėjas, nesantis PVM mokėtojas.

 

Kokia finansinė pagalba suteikiama?

Lengvatinės paskolos pagal šią finansinę priemonę kriterijus atitinkantiems ūkio subjektams gali būti teikiamos iki 500 tūkst. eurų sumos, neviršijant sumos limito pagal vieną iš sąlygų:

 1. 15 proc. paskolos gavėjo vidutinių metinių pardavimo pajamų, gautų iš tinkamų pagal priemonę remti veiklų, žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veiklos, per paskutinius tris pasibaigusius ataskaitinius laikotarpius arba
 2. 50 proc. gamtinių dujų ir elektros energijos išlaidų per 12 mėnesių, ėjusių prieš mėnesį, kurį pateikta paraiška paskolai gauti.

Paskolos teikiamos ne ilgesniam kaip 72 mėnesių laikotarpiui ir turi būti išmokėtos iki 2023 m. birželio 30 d.

Priklausomai nuo paskolos gavėjo dydžio bei paskolos trukmės yra nustatytos tokios fiksuotos metinės palūkanų normos:

Įmonės dydis / paskolos trukmė
iki 12 mėn. nuo 13 iki 36 mėn. nuo 37 iki 72 mėn.
Labai maža, maža ar vidutinė įmonė* 1,28 proc. 1,53 proc. 2,03 proc.
Didelė įmonė* 1,53 proc. 2,03 proc. 3,03 proc.

* Pagal 2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 702/2014 I priedo apibrėžimą.

Suteikiant lengvatinę paskolą paskolos gavėjui yra taikomas administravimo mokestis, mokamas paskolą jam suteikusiam finansų tarpininkui. Administravimo mokestis apskaičiuojamas taikant 2 proc. mokestį nuo paskolos sumos, tačiau ne mažiau kaip 150 Eur ir ne daugiau kaip 2 500 Eur. Paskolos lėšos gali būti naudojamos šiam administravimo mokesčiui sumokėti.

Vienam paskolos gavėjui pagal priemonę gali būti suteikiama viena paskola. Gali būti numatytas paskolos grąžinimo atidėjimo terminas iki 12 mėnesių, tačiau jis neprailgina nustatyto paskolos termino.

Suteikiant lengvatinę paskolą pagal šią finansinę priemonę, jokios paskolų užtikrinimo priemonės netaikomos.

Lengvatinės paskolos teikimas pagal šią finansinę priemonę yra valstybės pagalba, todėl taikomi sumų vienam valstybės pagalbos gavėjui limitai, paramos intensyvumo arba paramos sumos limitai (priemonės schema, 10 dalis). Paskolos neteikiamos, jeigu (priemonės schema, 9 dalis):

 • gavėjui ar jo dalyviams taikomos ES sankcijos;
 • paraiškos paskolai gauti pateikimo metu ūkio subjektas yra bankrutuojantis ir (ar) likviduojamas;
 • ūkio subjektas yra gavęs lengvatinę paskolą ar garantiją pagal ŽŪPGF įgyvendinamas finansines priemones ir nevykdo įsipareigojimų pagal paskolos ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) sutartis su finansų įstaiga ir (arba) dėl jo nevykdomų įsipareigojimų pirmiau nurodyta sutartis yra nutraukta;
 • projektams, įgyvendinamiems finansuojant apyvartinį kapitalą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę;
 • gavusiems pagalbą, kuri buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.

 

Kaip pasinaudoti šia finansine pagalba?

Lengvatinės paskolos pagal šią skatinamąją finansinę priemonę yra teikiamos per atrinktus finansų tarpininkus.

Tad norėdami gauti lengvatinę paskolą kreipkitės į šiame sąraše nurodytus finansų tarpininkus, kuriems turėsite pateikti paraišką dėl paskolos gavimo ir kitus dokumentus:

 • RATO kredito unija
 • KREDA kredito unijų grupė
  Raseinių kredito unija, Ignalinos kredito unija, Kredito unija „Kupiškėnų taupa“, Joniškio kredito unija, Aukštaitijos kredito unija, Kredito unija „Litas“, Biržų kredito unija
 • SME Bank
 • LKU kredito unijų grupė
  Anykščių kredito unija, Kauno kredito unija, Kėdainių krašto kredito unija, Kredito unija „Ebitum“, Kredito unija „Germanto lobis“, Kredito unija „Tikroji viltis“, Panevėžio kredito unija, Pakruojo ūkininkų kredito unija, Pasvalio kredito unija, Širvintų kredito unija, Ukmergės ūkininkų kredito unija
 • PayRay Bank

Sąrašas nuolat atnaujinamas, o visus finansų tarpininkų atrankoje dalyvaujančius finansų tarpininkus ir statusą apie jų prašymų vertinimą galite rasti čia: finansų tarpininkų atranka.

 

Teisės aktai