KPP finansinių priemonių fondo pasidalytos rizikos paskolos

Spausdinti

KPP finansinių priemonių fondo pasidalytos rizikos paskolos

Siekiant padidinti finansinių paslaugų prieinamumą ūkio subjektams, veikiantiems žemės ūkio veiklos, žemės ūkio produktų gamybos ir perdirbimo ir kaimo plėtros srityse, teikiamos lengvatinės paskolos pagal fondų fondo „KPP finansinių priemonių fondas“, kurio valdytoju paskirtas ŽŪPGF, finansinę priemonę „Pasidalytos rizikos paskolos“. Lengvatinės paskolos, teikiamos žemesnėmis nei rinkos kainomis, taip pat skatina jaunųjų ūkininkų ir smulkiųjų ūkių finansavimą, ūkių plėtrą ir vystymą.

2021 m. paskoloms pagal šią priemonę skiriama 7,598 mln. eurų lėšų suma, iš jos 85 proc. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšos ir 15 proc. Lietuvos biudžeto bendrojo finansavimo lėšos. Prie šių lėšų, skiriamų lengvatinių paskolų teikimui, ne mažiau kaip 25 proc. paskolos dalies prisidės finansų tarpininkas (-ai) privačių lėšų suma. Taip planuojamas suformuoti ne mažesnis kaip 10 mln. eurų paskolų teikimo pagal pasidalytos rizikos paskolų finansinę priemonę biudžetas.

Šiuo metu vyksta šios priemonės finansų tarpininko (-ų) atrankos konkursas (informaciją apie jį rasite čia), o planuojama paskolų teikimo pradžia – 2021 m. III ketvirtis. Paskolos bus teikiamos 24 mėnesius nuo dvišalės sutarties tarp ŽŪPGF ir atrinkto finansų tarpininko (-ų) pasirašymo dienos.

 

Kas gali pasinaudoti šia finansine pagalba?

Paskolos yra teikiamos žemės ūkio veikla užsiimantiems ūkio subjektams (fiziniams ir juridiniams asmenims), kurių atitiktis reikalavimams turi būti patvirtinta Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pažyma, pateikiama finansų tarpininkui:

Pažyma apie ūkio subjekto, kurio veikla susijusi su žemės ūkiu, tinkamumą gauti lengvatinę paskolą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2021 metų, 9.2-9.4 papunkčius

Finansų tarpininkas taip pat atlieka pareiškėjo tinkamumo gauti paskolą įvertinimą pagal finansų tarpininko nustatytus reikalavimus.

Prioritetinės grupės – jaunieji ūkininkai ir smulkieji ūkiai:

  • jaunieji ūkininkai – asmenys, kurie paraiškos pateikimo metu yra ne vyresni kaip 40 metų amžiaus, turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos ir įsikūrę penkerių metų laikotarpiu iki paraiškos pateikimo,
  • smulkieji ūkiai – ūkiai, kurių valdos ekonominis dydis (VED) yra iki 25 000 eurų.

 

Kokiam tikslui galite pasinaudoti šia finansine pagalba?

Paskolos pagal šią finansinę priemonę yra teikiamos investicijoms ir (ar) apyvartiniam kapitalui finansuoti.

 

Kokia finansinė pagalba suteikiama?

Lengvatinės paskolos pagal šią finansinę priemonę kriterijus atitinkantiems ūkio subjektams gali būti teikiamos iki 200 tūkst. eurų sumos ir iki 60 mėn. (5 m.) laikotarpiui.

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamai paskolos dalis yra skolinama nemokamai, t. y. taikomos 0 proc. metinės palūkanos, o finansų tarpininko paskolos daliai (25 proc. paskolos sumos) – galioja ne didesnė kaip 5 proc. metinė palūkanų norma (kintamoji dalis kartu su marža). Bendra metinė palūkanų norma siekia iki 1,3 proc.

Suteikiant lengvatinę paskolą paskolos gavėjui yra taikomas paskolos sutarties sudarymo mokestis, mokamas finansų tarpininkui. Jis yra apskaičiuojamas taikant 1 proc. mokestį nuo paskolos sumos, tačiau ne mažiau kaip 130 Eur ir ne daugiau kaip 1 500 eurų.

Vienam paskolos gavėjui gali būti suteikta viena paskola.

 

Kaip pasinaudoti šia finansine pagalba?

Bus patikslinta, kuomet įvyks konkursas dėl finansų tarpininkų atrankos.

 

Dokumentai

Finansinė priemonė įgyvendinama pagal schemą, patvirtintą 2020 m. lapkričio 30 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-821 „Dėl fondų fondo „KPP finansinių priemonių fondas“, skirto Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos lėšomis įgyvendinamoms finansinėms priemonėms administruoti, valdytojo skyrimo ir finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ ir kitus susijusius nacionalinės teisės aktus, Europos Sąjungos (ES) taisykles (ES reglamentai dėl ES fondų ir visi kiti ES reglamentai, direktyvos, taisyklės ir gairės).

Finansinės priemonės schema

Finansinės priemonės administravimo taisyklės

Programos įgyvendinimo taisyklės