Dalinis palūkanų kompensavimas

Spausdinti

Dalinis palūkanų kompensavimas

Teisinis reglamentavimas

Taisyklės, patvirtintos žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 3D-691, reglamentuoja nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimą kompensuojant dalį kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, įskaitant suteiktus pagal Paskolų portfelio garantijų priemonę (PPG priemonė). Šios taisyklės parengtos, vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl ES veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje ir 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai.

Bendra nereikšmingos de minimis pagalbos suma per einamuosius ir dvejus ankstesnius mokestinius metus negali viršyti:

 • vienam kaimo vietovėje veikiančiam subjektui – 15 000 Eur,
 • vienai žemės ūkio kooperatinei bendrovei (kooperatyvui) – 200 000 Eur.

Kam teikiama ši parama?

Dalis palūkanų kompensuojama už paskolas, paimtas su PPG priemonės garantija, trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti:

 • ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba,
 • gyvulininkystės, pieno, uogų, vaisių ir (ar) daržovių sektoriuje veikiančioms pripažintoms žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams):
  • kurios užsiima pirmine gamyba,
  • kurios užsiima kita nei pirminė gamyba veikla.

Kompensacijos dydis

Kompensuojama 80 proc. sumokėtų palūkanų už ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo paskolos ir (ar) kredito linijos sutarties pasirašymo dienos.

Kompensacijos suma gali būti išmokama:

 • kas ketvirtį. Pagalba per kompensavimo laikotarpį skaičiuojama nuo orientacinės palūkanų normos (Europos Komisijos patvirtinta bazinė palūkanų norma bei kredito įstaigos marža;
 • per vieną kartą pasibaigus kredito ir (ar) kredito linijos grąžinimo terminui (kai sutartis trumpesnė nei 24 mėn.) arba praėjus 24 mėnesiams nuo kredito ir (ar) kredito linijos sutarties pasirašymo dienos nuo faktiškai sumokėtų palūkanų.  

Metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama palūkanų kompensacija negali būti didesnė kaip 6 procentai

Kompensacijos gavimo sąlygos

Trumpalaikis ir biologinis turtas, už kurį kompensuojama dalis palūkanų:
 • kuras ir elektros energija ūkio reikmėms,
 • trąšos,
 • augalų apsaugos priemonės,
 • dauginamoji medžiaga (lauko, daržo ir sodo žemės ūkio augalų sėklos, sodinamoji ir kita medžiaga, skirta tam tikros veislės augalams dauginti ir kt.),
 • auginimo terpė ir indai, skirti augalams daiginti ir auginti,
 • pašarai ir (ar) jų priedai,
 • medžiagos, skirtos pašarams ruošti,
 • žemės ūkio technikos ir (ar) žemės ūkio įrangos atsarginės dalys,
 • biologinis turtas,
 • veterinarinės priemonės (veterinariniai biocidai, veterinarinėje medicinoje naudojami veterinariniai įrankiai, medžiagos ir kt.),
 • žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) iš savo narių perkama jų pagaminta produkcija.

Pateikiami dokumentai

Ūkio subjektas, norėdamas gauti palūkanų kompensaciją, kredito įstaigai kartu su dokumentais dėl paskolos suteikimo, pateikia:

Žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai) norėdami gauti palūkanų kompensaciją, kredito įstaigai kartu su dokumentais dėl paskolos suteikimo, pateikia: