Kokia finansinė pagalba suteikiama?

Spausdinti

Kokia finansinė pagalba suteikiama?

Kokia finansinė pagalba suteikiama?

Jeigu esate ūkio subjektas, atitinkantis veiklos ir finansavimo sąlygas, mes Jums suteiksime 100 proc. palūkanų, sumokėtų nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d., kompensaciją. Nuo 2021 m. liepos 1 d. sumokėtoms palūkanoms – galios 80 proc. kompensacija.

Bendras palūkanų kompensavimo laikotarpis – ne ilgesnis kaip 36 mėnesiai, o maksimali metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama kompensacija – 8 proc.

Suteikiama valstybės pagalba yra ribojama ir pagalbos suma (palūkanų kompensacija, garantinės įmokos kompensacija ir anksčiau suteikta pagalba pagal kitas priemones) vienam pagalbos gavėjui negali viršyti:

 • 100 000 Eur – ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine gamyba,
 • 800 000 Eur – pripažintoms žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba.

 

Kaip pasinaudoti šia finansine pagalba?

Jeigu norite pasinaudoti palūkanų kompensavimo priemone savo paskolai arba lizingui, kreipkitės į ŽŪPGF ir pateikite šiuos dokumentus:

 • paraišką dėl palūkanų kompensavimo ir joje nurodytus dokumentus (paraišką rasite čia),
 • paskolos ar lizingo paslaugų sutarties kopiją,
 • kredito įstaiga pateiks informaciją apie sumokėtas palūkanas.

 

Pagrindinės finansinės priemonės sąlygos

 • Ūkio subjektas privalo atitikti keliamus veiklos ir situacijos kriterijus.
 • Ūkio subjektui teikiama paskola ar finansinės nuomos (lizingo) paslauga yra skirta išvardintiems tikslams įgyvendinti.
 • Ūkio subjektas paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) paslaugos sutartį sudaro laikotarpiu nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d.
 • Ūkio subjektas neviršija jam suteiktos valstybės pagalbos sumos limitų.
 • Ūkio subjektas 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikomas sunkumų patiriančia įmone ar ūkiu. Šis reikalavimas netaikomas labai mažoms arba mažoms įmonėms, kurios 2019 m. gruodžio 31 d. jau buvo sunkumų patiriančios įmonės, su sąlyga, kad joms pagal nacionalinę teisę netaikoma kolektyvinė nemokumo procedūra ir kad jos negavo sanavimo pagalbos, o jei ją gavo, grąžino paskolą ar baigėsi jų garantijos galiojimas suteikiant pagalbą pagal taisykles, ir negavo restruktūrizavimo pagalbos, o jei ją gavo, suteikiant pagalbą pagal taisykles, restruktūrizavimo planas joms nebetaikomas.
 • Ūkio subjektas kreipiasi į Žemės ūkio paskolų garantijų fondą ir pateikia visus reikalingus dokumentus.
 • Kai sprendimas kompensuoti palūkanas priimtas nuo 2020-07-01 iki 2021-01-15, 100 proc. palūkanų kompensacija suteikiama už palūkanas, sumokėtas laikotarpiu nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., o nuo 2021 m. sausio 1 d. taikoma 80 proc. kompensacija.
 • Kai sprendimas kompensuoti palūkanas priimtas nuo 2021-02-05 iki 2021-06-30, 100 proc. palūkanų kompensacija suteikiama už palūkanas, sumokėtas laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d., o nuo 2021 m. liepos 1 d. taikoma 80 proc. kompensacija.
 • Bendras palūkanų kompensavimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 36 mėn., skaičiuojant nuo paskolos ir (ar) lizingo sutarties pasirašymo dienos, kai paskolos ir (ar) lizingo sutartis pasirašyta nuo 2021 m. sausio 1 d., arba skaičiuojant nuo 2021 m. sausio 1 d., kai paskolos ir (ar) lizingo sutartis pasirašyta iki 2020 m. gruodžio 31 d.
 • Maksimaliai kompensuojama iki 8 proc. metinė palūkanų norma.
 • Daugiau informacijos apie šią finansinę priemonę skaitykite čia: Žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 3D-482 (nauja redakcija patvirtinta 2021 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 3D-93).