Kvietimas finansų tarpininkams

Spausdinti

Kvietimas finansų tarpininkams

2020 m. rugpjūčio 4 d. ŽŪPGF pradėjo finansų tarpininkų atranką finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ įgyvendinimui.

Finansų tarpininkai, pageidaujantys įgyvendinti finansinę priemonę, ŽŪPGF turi pateikti nustatytos formos prašymus dėl sutarties sudarymo nuo kvietimo paskelbimo dienos iki tol, kol reikalavimus atitikusiems ir sutartis sudariusiems finansų tarpininkams bus išmokėtos finansinei priemonei skirtos lėšos, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. pabaigos.

Finansų tarpininkai, siekiantys dalyvauti šios finansinės priemonės įgyvendinime, turi pateikti šiuos dokumentus ir jų priedus:

>> Prašymo formą finansų tarpininkui dėl dalyvavimo

>> Pažymą apie finansų tarpininko atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams

Visi dokumentai finansų tarpininkų atrankai teikiami pasirašyti tik elektroninėmis priemonėmis – elektroniniu paštu COVID-19paskolos@garfondas.lt.

Finansų tarpininkų atranka ir keliami kvalifikaciniai reikalavimai yra aprašyti priemonės įgyvendinimo apraše:

>> Priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ įgyvendinimo sąlygų aprašas

Finansų tarpininkų prašymai bus vertinami vadovaujantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principais bei laikantis konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. Prašymai bus vertinami eiliškumo tvarka pagal jų gavimo ŽŪPGF datą ir laiką. Tinkamumo reikalavimus, nustatytus atrankos sąlygose, atitinkantis finansų tarpininkas raštu prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu bus informuojamas apie sprendimą sudaryti sutartį. Finansinės priemonės lėšos finansų tarpininkui bus pervestos sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais.

Sudarius sutartis su atrinktais finansų tarpininkams, jiems bus pateikiami metodiniai nurodymai lengvatinių paskolų suteikimui:

>> Tipinė sutartis (1)

>> Metodiniai nurodymai

(1) 2020 m. rugpjūčio 13 d. buvo atlikti Tipinės sutarties dokumento ir jo priedų pakeitimai, tad jeigu buvote prieš susipažinę su dokumentu, kviečiame jį peržiūrėti iš naujo ir informuojame apie svarbiausius pakeitimus: pakeistos nuostatos punktuose 45.6.2. ir 31.3.; įtrauktos naujos nuostatos punktuose 35.21., 45.6.8., 45.6.9. ir 45.6.10.; sutarties 2-ame priede pakeistas punktas 3.7.; pridėtas sutarties 4 priedas „Ataskaitos apie paskolų teikimą forma“.