Veikla

Spausdinti

Veikla

Garantijų teikimas

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas teikia iki 80 proc. individualias garantijas finansų įstaigoms:

 • bankams,
 • kredito unijoms,
 • finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms,
 • piniginio reikalavimo dalinio apmokėjimo (faktoringo) įstaigoms.

Bendrovės prisiimamiems įsipareigojimams suteikiama valstybės garantija - Bendrovei neįvykdžius numatytų įsipareigojimų pagal garantijos sutartis arba įvykdžius ne visus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos skolos įstatymu, juos pagal Bendrovės su finansų įstaigomis pasirašytas garantijų sutartis įvykdo Valstybė.

Individualios garantijos finansų įstaigoms teikiamos už ūkio subjektus, kurių veikla susijusi su:

 • žemės ūkiu,
 • miškų ūkiu,
 • maisto ūkiu,
 • kaimo plėtra,
 • žuvininkyste.

Valstybės pagalbos administravimas

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas administruoja dalies garantinės įmokos, dalies finansų įstaigoms sumokėtų palūkanų kompensavimą.

Finansinės priemonės

Siekdama padidinti žemės ūkio ir kaimo verslo sektoriaus konkurencingumą, paspartinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – KPP) lėšų įsisavinimą bei sukurti verslo plėtrai palankesnes finansavimo galimybes, Žemės ūkio ministerija UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondui pavedė administruoti lengvatinių paskolų, paskolų portfelio garantijų bei kitas finansines priemones.

Licencijuoti sandėliai

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 1 d. nutarimą Nr. 1523 „Dėl Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo nuostatų patvirtinimo“ UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas yra įgaliotas administruoti licencijuotų sandėlių kompensavimo fondą.

Licencijuotas sandėlis – tai Lietuvos įmonė arba užsienio įmonės filialas, ūkininko ūkis, turintis licenciją sandėlio veiklai vykdyti. Įdiegus licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų sistemą, grūdų gamintojai ir perdirbimo įmonės, įkeitę licencijuotuose sandėliuose laikomus grūdus kredito įstaigoms, galės iš jų gauti vidutinės trukmės paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti.

Šio kompensacinio fondo tikslai yra:

 • kaupti lėšas komercinių bankų ir kitų kredito įstaigų reikalavimo teisėms užtikrinti, taip pat sandėliuojamų prekių savininkų nuostoliams dėl galimo prekių netekimo ar sugedimo, kurių neatlygins sandėlis ar draudimo įmonė, kompensuoti;
 • kompensuoti sandėliavimo liudijimų turėtojų patirtus nuostolius.