Veikla

Spausdinti

Veikla

Garantijų teikimas

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas teikia garantijas kredito įstaigoms (bankams ir kredito unijoms) ir lizingo bendrovėms.

Bendrovės prisiimamiems įsipareigojimams suteikiama valstybės garantija - Bendrovei neįvykdžius numatytų įsipareigojimų pagal garantijos sutartis arba įvykdžius ne visus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos skolos įstatymu, juos pagal Bendrovės su kredito įstaiga ar finansinės nuomos (lizingo) bendrove pasirašytas garantijų sutartis įvykdo Valstybė.

Kreditų garantijos

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms garantuoja iki 80 proc. neatgautos kredito dalies grąžinimą.

Kreditų garantijos teikiamos kredito įstaigoms už kreditus, išduodamus:

 • Žemės ūkio veiklos subjektams;
 • Alternatyviosios veiklos subjektams;
 • Žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėms;
 • Žuvininkystės veiklos subjektams;
 • Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai;
 • Kaimo bendruomenėms ir vietos veiklos grupėms, įgyvendinančioms investicijų projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos paramos fondų lėšų;
 • Mokslo ir studijų institucijoms bei profesinio mokymo įstaigoms, turinčioms eksperimentinius, parodomuosius, mokomuosius ar bandymų ūkius ir įgyvendinančioms investicijų projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos paramos fondų lėšų.

Lizingo garantijos

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms garantuoja iki 60 proc. neatgautos finansuojamo turto kainos dalies sumokėjimą.

Lizingo garantijos teikiamos finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms už lizingo paslaugas, teikiamas:

 • Žemės ūkio veiklos subjektams;
 • Alternatyviosios veiklos subjektams;
 • Žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėms;
 • Žuvininkystės veiklos subjektams. 

Valstybės pagalbos administravimas

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas administruoja dalies garantinės įmokos, dalies kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų kompensavimą.

Finansinės priemonės

Siekdama padidinti žemės ūkio ir kaimo verslo sektoriaus konkurencingumą, paspartinti Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (toliau – KPP) lėšų įsisavinimą bei sukurti verslo plėtrai palankesnes finansavimo galimybes, Žemės ūkio ministerija UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondui pavedė administruoti lengvatinių paskolų, paskolų portfelio garantijų bei kitas finansines priemones.

Licencijuoti sandėliai

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 1 d. nutarimą Nr. 1523 “Dėl Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo nuostatų patvirtinimo” UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas yra įgaliotas administruoti licencijuotų sandėlių kompensavimo fondą.

Licencijuotas sandėlis – tai Lietuvos įmonė arba užsienio įmonės filialas, ūkininko ūkis, turintis licenciją sandėlio veiklai vykdyti. Įdiegus licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų sistemą, grūdų gamintojai ir perdirbimo įmonės, įkeitę licencijuotuose sandėliuose laikomus grūdus kredito įstaigoms, galės iš jų gauti vidutinės trukmės paskolas apyvartinių lėšų papildymui.

Šio kompensacinio fondo tikslai yra:

 • kaupti lėšas komercinių bankų ir kitų kredito įstaigų reikalavimo teisėms užtikrinti, taip pat sandėliuojamų prekių savininkų nuostoliams dėl galimo prekių netekimo ar sugedimo, kurių neatlygins sandėlis ar draudimo įmonė, kompensuoti;
 • kompensuoti sandėliavimo liudijimų turėtojų patirtus nuostolius.