Valdomi fondai

Spausdinti

Valdomi fondai

Žemės ūkio veiklos subjektai dažnai susiduria su finansų trūkumu, kurių be valstybės sukurtų pagalbos priemonių gauti būtų nepajėgūs, o nesulaukę pagalbos gali būti priversti nutraukti veiklą. Finansinių priemonių taikymas padeda palankesnėmis sąlygomis gauti finansavimą verslo kūrimui ir plėtrai, skatina ne tik žemdirbių, bet ir smulkių ir vidutinių įmonių verslumą kaimo vietovėse, didina jų konkurencingumą ir leidžia kurti bei išlaikyti darbo vietas kaimo gyventojams.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas šiuo metu valdo šiuos fondų fondus ir jų pagrindu įgyvendina įvairias finansines priemones:

 • fondų fondas „Paskolų fondas“,
 • fondų fondas „Žemės ūkio fondas“,
 • fondų fondas „KPP finansinių priemonių fondas“.

 

Paskolų fondas

Paskolų fondą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija įkūrė 2009 m.

Paskolų fondas suteikė galimybę įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos finansines priemones ūkio subjektams pasinaudoti Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai bei valstybės biudžeto lėšomis ir gauti finansavimą savo verslui finansuoti ir plėtoti palankesnėmis sąlygomis.

Paskolų fondo tikslas

Įgyvendinti finansines priemones žemės ūkio produktų gamybos ir perdirbimo srityse.

Paskolų fondo uždaviniai

 • Efektyviai investuoti lėšas į finansiškai gyvybingus projektus;
 • Skatinti ilgalaikį projektų finansavimą iš įvairių finansavimo šaltinių;
 • Prisidėti prie patikimo investicinės aplinkos kūrimo;
 • Dalyvauti įgyvendinant Žemės ūkio ministerijos programas, susijusias su žemės ir maisto ūkio konkurencingumo didinimu ir kaimo plėtros skatinimu.

Paskolų fondo įgyvendinamos finansinės priemonės

Teisės aktai, reglamentuojantys fondo veiklą

 

Žemės ūkio fondas

Fondų fondas „Žemės ūkio fondas“ buvo įkurtas 2020 m. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, siekiant įgyvendinti skatinamąsias finansines priemones, finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Žemės ūkio fondo tikslas

Padidinti finansinių paslaugų prieinamumą ūkio subjektams, veikiantiems žemės ūkio veiklos, žemės ūkio produktų gamybos ir perdirbimo ir kaimo plėtros srityse, teikiant finansines priemones, ir tokiu būdu skatinti ekonominę žemės ūkio sektoriaus plėtrą, didinti žemės ūkio ir maisto sektoriaus konkurencingumą.

Žemės ūkio fondo uždaviniai

 • Sudaryti kuo palankesnes kreditavimo sąlygas ūkio subjektams, susiduriantiems su laikinu lėšų trūkumu;
 • Mažinti ūkio subjektų veiklos finansinę riziką;
 • Efektyviai naudoti finansinėms priemonėms skirtas lėšas.

Žemės ūkio fondo įgyvendinamos finansinės priemonės

Teisės aktai, reglamentuojantys fondo veiklą

 

KPP finansinių priemonių fondas

Fondų fondą „KPP finansinių priemonių fondas“ Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija įkūrė 2020 m.

KPP finansinių priemonių fondo tikslas

Padidinti finansinių paslaugų prieinamumą ūkio subjektams, veikiantiems žemės ūkio veiklos, žemės ūkio produktų gamybos ir perdirbimo ir kaimo plėtros srityse, ir prisidėti prie Programos, finansuojamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir valstybės biudžeto lėšomis, tikslų siekimo.

KPP finansinių priemonių fondo uždaviniai

 • įgyvendinti finansines priemones, mažinančias rinkos trūkumus, nustatytas ex-ante vertinime;
 • efektyviai naudoti finansinėms priemonėms skirtas lėšas.

KPP finansinių priemonių fondo įgyvendinamos priemonės

Teisės aktai, reglamentuojantys fondo veiklą