Privatumo politika

Spausdinti

Privatumo politika

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 124261860, buveinės adresas Blindžių. 17, Vilnius, yra duomenų valdytoja, kuri atsakinga už jai pateiktų asmens duomenų tinkamą tvarkymą ir apsaugą.

Bendrovėje asmens duomenų tvarkymas vykdomas vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Bendrovės Privatumo politikos, patvirtintos UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo Valdybos 2021 m. vasario 9 d. posėdžio protokolu Nr. 5A-3/2021 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), kitų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, kurie reglamentuoja fizinių asmenų duomenų tvarkymą, nuostatomis.

Išsami informacija apie asmens duomenų tvarkymo Bendrovėje principus, asmens duomenų šaltinius, jų tvarkymo pagrindus ir tikslus, asmens duomenų tvarkymo teisinius pagrindus, asmens duomenų subjektų teises ir atsakomybes, Bendrovėje taikomas organizacines ir technines asmens duomenų tvarkymo priemones pateikta: 

» Bendrovės Privatumo politikoje

 

ŽŪPGF interneto svetainėje garfondas.lt naudojamų slapukų aprašymai

Pavadinimas Tiekėjas Paskirtis Saugojimo terminas Grupė
__utmb Google Analytics Identifikuoti naujus apsilankymus 30 min. Statistinis
__utmc Google Analytics Identifikuoti naujus apsilankymus Uždarius naršyklę Statistinis
__utmt Google Analytics Užklausų apdorojimui 10 min. Statistinis
__utmz Google Analytics Identifikuoti srauto šaltinius 6 mėn. Statistinis
__utma Google Analytics Išskirti lankytojus ir apsilankymus 2 m. Statistinis