Istoriniai faktai

Spausdinti

Istoriniai faktai

Trumpa Žemės ūkio paskolų garantijų fondo istorija

1997 m. rugpjūčio 22 d.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 912 įsteigtas UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau ŽŪPGF). Garantijos galėjo būti teikiamos tik už kreditus ūkininkams arba jų grupėms, įgyvendinančioms bendrą verslo projektą.
1997 m. lapkričio 26 d. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas buvo įregistruotas Registrų centro juridinių asmenų registre ir pradėjo savo veiklą.

1998 m. vasario 24 d.

Pasirašyta pirmoji bendradarbiavimo sutartis su AB Lietuvos taupomuoju banku.

1998 m. balandžio 6 d.

Suteikta pirmoji garantija AB Vilniaus bankui už Anykščių rajono ūkininkui išduotą kreditą.

1998 m. birželio 16 d.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas garantijas gali teikti už VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros išduotus kreditus.

1998 m. liepos 30 d.

Suteikta pirmoji garantija AB Vilniaus bankui už VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros išduotą kreditą.

1999 m. rugsėjo 20 d.

Atsisakyta 100 proc. garantijos, pradėta garantuoti iki 70 proc. kredito, riziką dalijantis tarp Žemės ūkio paskolų garantijų fondo ir banko.

2000 m. balandžio 25 d.

Įvykdytas pirmasis garantinis įsipareigojimas už AB Lietuvos taupomojo banko išduotą kreditą.
2000 m. liepos 28 d.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas gali teikti garantijas už ilgalaikius kreditus, išduotus visiems žemės ūkio subjektams; ūkio subjektams, užsiimantiems alternatyvia žemės ūkiui veikla.

2001 m. birželio 13 d. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas tapo Europos garantinių institucijų asociacijos (European Association of Mutual Guarantee Societies - AECM) asocijuota nare.
2001 m. liepos 27 d.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas gali teikti garantijas už ilgalaikius kreditus, išduotus įmonėms, superkančioms ir perdirbančioms ar realizuojančioms žemės ūkio produkciją bei teikiančioms žemės ūkiui gamybos paslaugas. Taip pat suteikta teisė garantuoti ir vidutinės trukmės kreditus žaliavoms, medžiagoms, prekėms įsigyti bei paslaugoms apmokėti, išduotus žemės ūkio subjektams ir ūkio subjektams, užsiimantiems alternatyvia žemės ūkiui veikla.

2002 m. vasario 20 d. Suteikta pirmoji garantija kreditui, skirtam verslo projektui, finansuojamam Europos Sąjungos SAPARD programos lėšomis.
2003 m. birželio 9 d. Pakeista Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantavimo schema - nuo šiol garantuojamas negrąžinto kredito sumos (iki 70 procentų) grąžinimas. Jei kreditas suteiktas jaunam ūkininkui (iki 40 metų), garantuojamas iki 80 procentų negrąžinto kredito sumos grąžinimas.
2003 m. rugpjūčio 20 d. ŽŪPGF suteiktų garantijų už žemdirbiams, perdirbėjams ir kaimo vietovėse dirbantiems verslininkams išduotus kreditus suma viršijo 100 mln. Lt.
2003 m. spalio 9 d. Visų ŽŪPGF suteiktų garantijų suma viršijo 1 mlrd. Lt.
2004 m. kovo 24 d. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas pradeda administruoti dalies palūkanų už ilgalaikius kreditus, suteiktus su garantija, dalinį kompensavimą.
2005 m. rugsėjo 1 d. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas garantijas teikia ne tik bankams, bet ir kredito unijoms.
2005 m. spalio 18 d. Suteikta pirmoji garantija kredito unijai. Ją gavo kredito unija „Kelmės taupa“.
2007 m. gruodžio 11 d. Žemės ūkio ministro įsakymu leidžiama teikti garantijas ne tik už imamus kreditus, bet ir už kredito linijas.
2008 m. balandžio 29 d. Žemės ūkio paskolų garantijų fondui leista teikti garantijas kredito įstaigoms dėl kreditų, teikiamų mokslo ir studijų institucijoms, taip pat profesinio mokymo įstaigoms, turinčioms eksperimentinius, parodomuosius, mokomuosius ar bandymų ūkius ir įgyvendinančioms investicinius projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemones, tačiau neturinčioms pakankamai užstato.
2009 m. liepos 17 d. Žemės ūkio ministerija įkūrė Paskolų fondą kaip finansų inžinerijos priemonę. Paskolų fondo valdytoju paskirta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas.
2009 m. gruodžio 10 d. Suteikta pirmoji garantija UAB Medicinos bankui už lengvatinį kreditą, pasinaudojant finansų inžinerijos priemone Paskolų fondu.
2009 m. gruodžio 31 d. Visų Žemės ūkio paskolų garantijų fondo suteiktų garantijų suma viršijo 2 mlrd. Lt.
2012 m. sausio 1 d. Žemės ūkio paskolų garantijų fondui leista teikti garantijas finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms.
2013 m. lapkričio 1 d. Padidinti Žemės ūkio paskolų garantijų fondo teikiamų garantijų procentai: finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms padidinta iki 60 proc., už ūkio subjektus, kurie užsiima gyvulininkyste, jei kreditai skirti gamybiniams pastatams įsigyti, jų statybai bei rekonstrukcijai, gamybinei įrangai ar gyvuliams įsigyti - iki 80 proc.
2014 m. lapkričio 21 d. Atnaujinamas dalinis palūkanų kompensavimas investicinių kreditų su garantija gavėjams. Kompensacijos buvo nebeskiriamos klientams, paėmusiems kreditus su garantija nuo 2010 m. sausio 1 d.
2015 m. rugsėjo 17 d. Dalis palūkanų kompensuojama ir už trumpalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti skirtus kreditus ar kredito linijas.
2016 m. gruodžio 15 d. Žemės ūkio paskolų garantijų fondui sudaryta galimybė teikti iki 80 proc. kreditų garantijas visiems ūkio subjektams, nepriklausomai nuo jų vykdomos veiklos.
2017 m. birželio 6 d. Suteikta pirmoji lizingo garantija AB DNB bankui už finansinės nuomos (lizingo) būdu įsigyjamą žemės ūkio techniką.
2019 m. sausio 7 d. Lietuvos banko sprendimu, ŽŪPGF įtrauktas į nacionalinės plėtros įstaigų (NPĮ) sąrašą. NPĮ statusas suteikiamas finansų įstaigoms, kurios nacionaliniu mastu gali vykdyti skatinamąsias finansavimo veiklas.
2020 m. birželio 8 d. Žemės ūkio ministerija skatinamųjų finansinių priemonių įgyvendinimui įkuria fondų fondą „Žemės ūkio fondas“. Žemės ūkio fondo valdytoju paskirtas ŽŪPGF
2020 m. liepos 1 d. ŽŪPGF pradeda teikti finansinės pagalbos priemones COVID-19 pandemijos laikotarpiu, palankesnėmis sąlygomis teikdamas individualias garantijas ir palūkanų kompensacijas bei administruodamas lengvatines paskolas likvidumui užtikrinti.
2021 m. birželio 28 d. Įkuriamas fondų fondas „KPP finansinių priemonių fondas“, skirtas skatinamosioms finansinėms priemonėms panaudojant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos lėšas įgyvendinti. KPP finansinių priemonių fondo valdytoju paskirtas ŽŪPGF.
2021 m. spalio 31 d. Visų ŽŪPGF suteiktų garantijų suma viršijo 1 mlrd. eurų.