Finansinės priemonės aprašymas

Spausdinti

Finansinės priemonės aprašymas

SVARBU! Visos šiai priemonei skirtos lėšos yra paskirstytos ir naujos paraiškos iš paskolų gavėjų nebėra priimamos.

Siekiant padidinti finansinių paslaugų prieinamumą ir sumažinti ūkio subjektų skolinimosi kaštus COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu, teikiamos lengvatinės paskolos apyvartinėms lėšoms papildyti pagal skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“.

Šiai finansinei priemonei įgyvendinti skirta 159,8 mln. eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vienam paskolos gavėjui gali būti suteikta viena paskola 2020–2021 m. laikotarpiu ir viena paskola 2022 metais. Bendra pagal šią priemonę suteiktų paskolų suma per visą priemonės galiojimo laikotarpį nuo 2020 m. rugpjūčio vienam paskolos gavėjui negali viršyti 1 mln. eurų ir schemoje nurodytų limitų dydžių (teisės akte, 8. dalis).

Apie priemonę trumpai

Lengvatinė paskola

Susipažinkite su žemiau pateikiama išsamesne informacija apie šios skatinamosios finansinės priemonės sąlygas.

 

Kas gali pasinaudoti šia finansine pagalba?

Šia finansine pagalba pasinaudoti gali ūkio subjektai, veikiantys žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse:

 • kaimo vietovėje veikiantys ūkio subjektai, įregistravę žemės ūkio valdą ir užsiimantys pirmine žemės ūkio produktų gamyba (įskaitant kooperatines bendroves (kooperatyvus), užsiimančias savo pagamintų žemės ūkio produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų produktų realizavimu);
 • pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), įregistravusios žemės ūkio valdą ir užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba;
 • kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), neturinčios pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) statuso, įregistravusios žemės ūkio valdą ir užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba, kurios veiklą vykdo ne ilgiau kaip 2 metus ir jei per paskutinius keturis ketvirčius, ėjusius prieš paraiškos pateikimą, supirktų iš savo narių šių narių pagamintų žemės ūkio produktų vertė yra didesnė nei 50 proc. visų per tą laikotarpį supirktų žemės ūkio produktų vertės;
 • ūkio subjektai, užsiimantys akvakultūros produktų gamyba, savo pagamintų akvakultūros produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų produktų realizavimu.

Kriterijai, kurie yra taikomi nustatant ūkio subjekto, nukentėjusio nuo COVID-19, tinkamumą gauti lengvatinę paskolą:

 • 2019 m. gruodžio 31 d. ūkio subjektas nebuvo laikomas sunkumų patiriančia įmone / ūkiu, įskaitant atvejį, kai ūkio subjektas buvo laikomas sunkumų patiriančiu 2019 m. gruodžio 31 d. ir vėliau po šios datos, tačiau iki paraiškos pateikimo jis nebelaikomas sunkumų patiriančiu. Šis reikalavimas nėra taikomas labai mažoms ar mažoms įmonėms (pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 702/2014), jei ūkio subjektui nėra taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra, nėra suteikta ir šiuo metu galiojanti sanavimo ar restruktūrizavimo pagalba (tikslūs reikalavimai: teisės akte, 6.2. p.);
 • Nuo 2020 m. kovo 16 d. ūkio subjektas susidūrė su likvidumo problemomis, kurios nustatomos vertinant skubaus padengimo (kritinio likvidumo) rodiklio reikšmę, arba skolos rodiklio reikšmę, arba apyvartos pokyčius (tikslūs reikalavimai: teisės akte, 7.1. p.).

 

Kokiam tikslui galite pasinaudoti šia finansine pagalba?

Lengvatinė paskola pagal šią skatinamąją finansinę priemonę yra suteikiama apyvartiniam kapitalui finansuoti.

Jeigu dėl susiklosčiusios situacijos Jūs siekiate užtikrinti savo veiklos likvidumą ir tęstinumą, galite pasinaudoti lengvatine paskola šiems tikslams:

 • trumpalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti;
 • kurui ir elektros energijai ūkio reikmėms, trąšoms, augalų apsaugos priemonėms, pašarams, veterinarinėms priemonėms įsigyti;
 • žemės ūkio technikos ir žemės ūkio įrangos atsarginėms dalims įsigyti, kai jos priskiriamos trumpalaikiam turtui;
 • darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams sumokėti (iki 6 mėn. laikotarpiui);
 • kitoms išlaidoms, būtinoms ūkinei veiklai palaikyti.

Išlaidos apyvartiniam kapitalui privalo atitikti priemonės schemoje 7.2. p. nurodytas sąlygas.

Paskolos lėšas pagal priemonės sąlygas reikia panaudoti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo paskolos sutarties pasirašymo datos. Nepanaudojus paskolos per 6 mėnesių terminą, paskolos gavėjas privalo grąžinti likusią nepanaudotą paskolos dalį.

Lengvatinėms paskoloms pagal šią priemonę yra taikomi nefinansuotinų išlaidų kriterijai, tad finansavimas negali būti skirtas:

 • PVM mokesčiui apmokėti, išskyrus kai jį faktiškai ir galutinai sumoka paskolos gavėjas, nesantis PVM mokėtojas;
 • investicijoms į ilgalaikį turtą;
 • išsimokėti dividendus, mažinti kapitalą išmokant lėšas dalyviams, supirkti savas akcijas ar atlikti kitokius mokėjimus iš kapitalo įmonių dalyviams, taip pat negali būti skirtas grąžinti arba suteikti paskolas įmonės dalyviams;
 • perfinansavimui ar įsipareigojimams kitiems asmenims grąžinti;
 • asmeniniam turtui, nesusijusiam su ūkine veikla, įsigyti.

 

Kokia finansinė pagalba suteikiama?

Lengvatinės paskolos pagal šią finansinę priemonę kriterijus atitinkantiems ūkio subjektams gali būti teikiamos iki 1 mln. eurų sumos, neviršijant sumos limito pagal vieną iš sąlygų: ūkio subjekto 2019 m. sumokėto darbo užmokesčio ir susijusių išlaidų lygį, arba ūkio subjekto 2019 m. apyvartos lygį, arba pagrįsto būtinumo poreikį (teisės akte, 8.1. p.).

Lengvatinės paskolos suteikiamos iki 72 mėn. laikotarpiui ir, pagal dabartinį reguliavimą, turi būti išmokėtos iki 2022 m. birželio 30 d.

Priklausomai nuo paskolos gavėjo dydžio bei paskolos trukmės yra nustatytos tokios fiksuotos metinės palūkanų normos (paskolų teikimui 2022 m.):

Įmonės dydis / paskolos trukmė
iki 12 mėn. nuo 13 iki 36 mėn. nuo 37 iki 72 mėn.
Labai maža, maža ar vidutinė įmonė* 0,1 proc. 0,1 proc. 0,51 proc.
Didelė įmonė* 0,1 proc. 0,51 proc. 1,51 proc.

* Pagal 2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 702/2014 I priedo apibrėžimą.

Suteikiant lengvatinę paskolą paskolos gavėjui yra taikomas administravimo mokestis, mokamas paskolą jam suteikusiam finansų tarpininkui. Administravimo mokestis yra apskaičiuojamas taikant iki 2 proc. mokestį nuo paskolos sumos, tačiau ne mažiau kaip 150 Eur ir ne daugiau kaip 2 500 Eur. Paskolos lėšos gali būti naudojamos administravimo mokesčiams mokėti.

Paskolos gavėjui pageidaujant gali būti taikomas iki 1 metų paskolos grąžinimo atidėjimas nuo paskolos sutarties sudarymo dienos.

Lengvatinėms paskoloms, suteiktoms pagal šią finansinę priemonę, jokios paskolų užtikrinimo priemonės netaikomos ir finansų tarpininkas neturi teisės jų reikalauti iš paskolos gavėjų.

Vienam paskolos gavėjui gali būti suteikta viena paskola 2020–2021 m. laikotarpiu ir viena paskola 2022 metais, o bendra pagal šią priemonę suteiktų paskolų suma per visą priemonės galiojimo laikotarpį nuo 2020 m. rugpjūčio (nuo priemonės įgyvendinimo pradžios) vienam paskolos gavėjui negali viršyti 1 mln. eurų ir schemoje nurodytų limitų dydžių (teisės akte, 8.1. p.). Lengvatinės paskolos suteikimui taikomi sumų vienam valstybės pagalbos gavėjui limitai, paramos intensyvumo arba paramos sumos limitai (teisės akte, 9 dalis), apribojimai projektams, įgyvendintiems finansuojant apyvartinį kapitalą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę ir gavusiems pagalbą, kuri buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka (teisės akte, 7.5. ir 7.6. p.).

 

Kaip pasinaudoti šia finansine pagalba?

Lengvatinės paskolos pagal šią skatinamąją finansinę priemonę yra teikiamos per atrinktus finansų tarpininkus.

Visos šiai priemonei skirtos lėšos yra paskirstytos ir naujos paraiškos iš paskolų gavėjų nebėra priimamos.

Visus finansų tarpininkų atrankoje dalyvaujančius finansų tarpininkus ir statusą apie jų prašymų vertinimą galite rasti čia: finansų tarpininkų atranka.