Palūkanų kompensacija už lizingo paslaugas

Spausdinti

Palūkanų kompensacija už lizingo paslaugas

Teisinis reglamentavimas

Taisyklės, reglamentuojančios dalies palūkanų kompensavimą už lizingo paslaugas, suteiktas nuo 2014 m. lapkričio 21 d. su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, patvirtintos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. 3D-877.

Kompensacijų teikimo sąlygos

Kompensuojama dalis palūkanų, kurias kaimo vietovėje veikiantys ūkio subjektai moka finansinės nuomos (lizingo)  bendrovėms už nuo 2014 m. lapkričio 21 d. suteiktas finansinės nuomos (lizingo) paslaugas. 

Ūkio subjektai teisės aktų nustatyta tvarka turi būti įregistravę jiems priklausančią žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Dalis palūkanų kompensuojama, jeigu kaimo vietovėje veikiantis subjektas ar žemės ūkio kooperatinė bendrovė (kooperatyvas): 

 • atitinka mažoms ar vidutinėms įmonėms nustatytus kriterijus;
 • nėra sunkumų patirianti įmonė;
 • nedalyvauja priemonėje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;
 • nėra gavęs neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, arba yra grąžinęs visą neteisėtos pagalbos sumą.

Dalies palūkanų kompensacija skiriama, jei investiciniu projektu siekiama vieno ar kelių iš šių tikslų:

 • gerinti bendrus ūkio veiklos rezultatus ir tvarumą, visų pirma, mažinant gamybos sąnaudas arba gerinant ir perorientuojant gamybą;
 • gerinti natūralią aplinką, higienos sąlygas arba gyvūnų gerovės standartus, su sąlyga, kad susijusiomis investicijomis laikomasi griežtesnių standartų nei galiojantieji ES standartai;
 • sukurti ir gerinti su ūkio plėtra, pritaikymu ir modernizavimu susijusią infrastruktūrą;
 • įgyvendinti su agrarine aplinkosauga ir klimato kaita susijusius tikslus.

Dalis palūkanų nekompensuojama ūkio subjektams, imantiems lizingo paslaugas iš finansinės nuomos (lizingo) bendrovės investiciniams projektams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones.

Kompensacijos dydis ir išmokėjimas

Dalis finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms sumokėtų palūkanų kompensuojama už ne ilgesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį nuo lizingo sutarties pasirašymo dienos. Kompensacijų dydžiai:

 • 30 proc. palūkanų  visiems subjektams, išskyrus jaunuosius ūkininkus ir žemės ūkio kooperatines bendroves (kooperatyvus);
 • 40 proc. palūkanų  jauniesiems ūkininkams (paraiškos dėl palūkanų kompensacijos išmokėjimo pateikimo metu yra jaunesnis kaip 40 metų);
 • 60 proc. palūkanų – žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), išlaikančioms pripažinimą per visą palūkanų kompensavimo laikotarpį, jeigu investuojama bent į vieną iš nurodytų veiklų bei atitinka nurodytas sąlygas:
  • žemės ūkio produktų perdirbimą, kai perdirbus žemės ūkio produktą taip pat gaunamas žemės ūkio produktas;
  • žemės ūkio produktų prekybą, jei žemės ūkio kooperatinė bendrovė vykdo gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir (ar) uogininkystės veiklą ir jei žemės ūkio kooperatinės bendrovės per paskutinį mokestinį laikotarpį gautos pajamos iš žemės ūkio veiklos ir pajamos už parduotus įsigytus iš savo narių šių narių pagamintus žemės ūkio produktus sudaro daugiau kaip 50 proc. visų gautų pajamų.

Kompensacijos suma vienam ūkio subjektui už lizingu perkamą turtą (pagal vieną finansinės nuomos (lizingo) sutartį) negali viršyti:

 • 10 000 Eur – užsiimančiam pirmine žemės ūkio produktų gamyba ir (ar) kita veikla, išskyrus gyvulininkystės veiklą;
 • 25 000 Eur – užsiimančiam gyvulininkystės veikla;
 • 1 000 000 Eur – žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams).

Palūkanų kompensacijos dydis (pagalbos intensyvumas) skaičiuojamas visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui (ne ilgesniam kaip 36 mėn. laikotarpiui). Faktiškai sumokėta palūkanų kompensacijos suma negali viršyti pagalbos dydžio eurais, apskaičiuoto priimant sprendimą dėl pagalbos suteikimo.

Metinė palūkanų norma, kurios dalis kompensuojama, negali būti didesnė kaip 4 proc. Jei metinė palūkanų norma viršija nustatytą didžiausią metinę palūkanų normą, kompensacija skaičiuojama nuo nustatytos didžiausios metinės palūkanų normos.

Dalis palūkanų kompensuojama tik nuo sumokėtų palūkanų sumos. Pratęsus finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpį, dalinis palūkanų kompensavimo terminas nepratęsiamas. Finansinės nuomos (lizingo) bendrovės priskaičiuotos palūkanos bei delspinigiai už pradelsto termino finansinės nuomos (lizingo) sutartis nekompensuojami.

Palūkanų kompensacijos suma už per metus, t. y. einamųjų metų I-III ketvirtį ir prieš tai ėjusių metų IV ketvirtį sumokėtas palūkanas subjektams išmokama vieną kartą metuose iki einamųjų metų pabaigos.

Tinkamos išlaidos

Valstybės pagalba (palūkanų kompensacijos) teikiama tik už tinkamas finansuoti išlaidas įgyvendinant investicinius projektus. Tinkamomis išlaidomis laikomos išlaidos, padarytas po Žemės ūkio paskolų garantijų fondo valdybos sprendimo suteikti garantiją priėmimo dienos.

Valstybės pagalba (palūkanų kompensacijos) teikiama lizingu perkantiems ūkio subjektams:

 • investuojantiems į pirminę žemės ūkio produktų gamybą – naujai (nenaudotai) žemės ūkio technikai* įsigyti;
 • investuojantiems į kitą veiklą nei pirminė žemės ūkio produktų gamyba – naujai (nenaudotai) gamybinei įrangai ir naujiems (nenaudotiems) įrenginiams įsigyti. 

Investicijos laikomos tinkamos finansuoti, jei tai investicijos, susijusios su:

 • naujos įmonės kūrimu;
 • esamos įmonės plėtimu;
 • produkcijos įvairinimu, naujų papildomų produktų gamyba;
 • esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu keitimu.

Pateikiami dokumentai

Ūkio subjektas, norėdamas gauti palūkanų kompensaciją, finansinės nuomos (lizingo) bendrovei kartu su dokumentais dėl garantijos suteikimo pateikia:

 • paraišką dėl dalies palūkanų, sumokėtų finansinės nuomos (lizingo) bendrovei už finansinės nuomos (lizingo) paslaugas su Bendrovės garantija, kompensacijos išmokėjimo (paraiškos forma);
 • žemės ūkio valdos įregistravimo dokumento patvirtintą kopiją.

Finansinės nuomos (lizingo) bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondui pateikia: 

 • duomenis apie finansinės nuomos (lizingo) bendrovei sumokėtas palūkanas (kas ketvirtį). 

*Žemės ūkio technika yra laikomi traktoriai, universalios traktorių priekabos (puspriekabės), žemės ūkio mašinos, įrenginiai (gyvulininkystės, gamybinių patalpų (sandėlių, saugyklų, daržinių), darbų mechanizavimo proceso įrenginiai, kurie dažnai yra ne savarankiški vienetai, o technologinės linijos ar gamybinio proceso įrenginių dalis), įranga ir įtaisai žemės ūkio darbams atlikti.
Prie žemės ūkio technikos kategorijos nepriskiriama įvairi technika, kuri iš dalies gali būti naudojama ir žemės ūkio gamyboje, tačiau yra pagaminta įvairių ūkio šakų arba kitoms reikmėms (kelių transporto priemonės (krovininiai ir lengvieji automobiliai, autobusai, automobilių priekabos ir puspriekabės, motociklai), kitos transporto priemonės (laivai, orlaiviai ir kt.), kelių ir statybinės mašinos (kranai, keltuvai, greideriai), įvairūs ne žemės ūkio paskirties gamybinių patalpų įrenginiai (kompresoriai, autokrautuvai, plovimo, valymo mašinos ir kt.), komunalinė, buitinė, organizacinė ir kita technika).