Garantinio užmokesčio kompensacija perkantiems lizingu

Spausdinti

Garantinio užmokesčio kompensacija perkantiems lizingu

Teisinis reglamentavimas

Taisyklės, reglamentuojančios nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimą kompensuojant dalį garantinio užmokesčio, kurį lizingu perkantys subjektai moka UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondui už garantijos suteikimą finansinės nuomos (lizingo) bendrovei, patvirtintos žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 3D-419.

Kam teikiama ši parama?

Dalis garantinio užmokesčio kompensuojama kaimo vietovėje veikiantiems subjektams:

 • investuojantiems į pirminę žemės ūkio produktų gamybą ir lizingu perkantiems naują (nenaudotą) žemės ūkio techniką;
 • investuojantiems į kitą veiklą ir lizingu perkantiems naują (nenaudotą) gamybinę įrangą ir (ar) naujus (nenaudotus) įrenginius.

Garantinis užmokestis nekompensuojamas kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, lizingu perkantiems naują (nenaudotą) gamybinę įrangą ir (ar) naujus (nenaudotus) įrenginius, kuriems teikiama parama pagal investicines Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos, patvirtintos 2007 m. spalio 19 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C (2007) 5076, priemones, išskyrus priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“.

Garantinis užmokestis kompensuojamas, jei kaimo vietovėje veikiantis subjektas:

 • atitinka mažoms ar vidutinėms įmonėms nustatytus kriterijus,
 • nėra sunkumų patirianti įmonė,
 • nedalyvauja priemonėje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“.

Kompensacijos dydis

Kompensuojama 80 proc. nustatyto užmokesčio už garantijos suteikimą. Subjektai už garantijos suteikimą moka tik nekompensuojamą jo dalį.

Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma, suteikta vienam subjektui per einamuosius ir dvejus praėjusius metus negali būti didesnė kaip:

 • 15 000 Eur, kai investuojama į pirminę žemės ūkio produktų gamybą;
 • 200 000 Eur, kai investuojama į kitą veiklą.

Jei apskaičiuota bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma viršytų nurodytas sumas, negali būti išmokama net ta pagalbos suma, kuri šios ribos neviršija.

Kompensacijos gavimo sąlygos

Dalis garantinio užmokesčio kompensuojama kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, investuojantiems į pirminę žemės ūkio produktų gamybą ir (ar) kitą veiklą, jei investicijomis siekiama vieno ar kelių iš šių tikslų:

 • sumažinti gamybos sąnaudas,
 • pagerinti ir reorganizuoti gamybą,
 • pagerinti produkcijos kokybę,
 • išsaugoti ir pagerinti natūralią aplinką,
 • išsaugoti ir pagerinti higienos sąlygas ar gyvūnų gerovės normas.

Pateikiami dokumentai

Dokumentai, pateikiami siekiant gauti dalies garantinio užmokesčio kompensaciją: