Dokumentai dėl lizingo garantijos suteikimo

Spausdinti

Dokumentai dėl lizingo garantijos suteikimo

Lizingo garantijai suteikti reikalingi dokumentai:

 • Paraiška dėl garantijos suteikimo finansinės nuomos (lizingo) gavėjams (paraiškos forma);
 • Finansinės nuomos (lizingo) bendrovės sprendimas dėl lizingo suteikimo;
 • Ūkio/įmonės įregistravimo dokumentų (įregistravimo pažymėjimas, įstatai) kopijos;
 • Finansinės atskaitomybės dokumentų (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita) už praėjusius ataskaitinius metus patvirtintos kopijos;
 • Produkcijos gamybos ir pardavimo prognozės (paraiškos 1 priedas);
 • Finansinės prognozės lizingo laikotarpiui. Jeigu lizingo terminas ilgesnis nei penkeri metai - penkerių metų laikotarpiui (rekomenduojamos formos pateikiamos paraiškos 2 ir 3 prieduose);
 • Smulkiojo ir vidutinio subjekto statuso deklaracija (deklaracijos forma);
 • Įmonės valdymo organų sprendimo dėl lizingo sutarties sudarymo patvirtinta kopija;
 • Ūkio/įmonės vadovo paso kopija;
 • Žemės ūkio valdos įregistravimo LR žemės ūkio ir kaimo verslo registre dokumento patvirtinta kopija (išskyrus žemės ūkio produktus superkančias, ir (ar) perdirbančias, ir (ar) realizuojančias įmones mieste ir žuvininkystės sektoriaus įmones);
 • Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo.