Dokumentai dėl kredito garantijos suteikimo

Spausdinti

Dokumentai dėl kredito garantijos suteikimo

Kredito garantijai suteikti reikalingi dokumentai:

 • Paraiška dėl kredito garantijos suteikimo (paraiškų formos);
 • Kredito įstaigos sprendimas dėl kredito suteikimo;
 • Ūkio/įmonės įregistravimo dokumentų (įregistravimo pažymėjimas, įstatai) kopijos;
 • Finansinės atskaitomybės dokumentų (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita) už praėjusius ataskaitinius metus patvirtintos kopijos;
 • Produkcijos gamybos ir pardavimo prognozės (paraiškos 1 priedas), jei nepateiktos verslo plane;
 • Finansinės prognozės kredito laikotarpiui. Jeigu kredito terminas ilgesnis nei penkeri metai - penkerių metų laikotarpiui (rekomenduojamos formos pateikiamos paraiškos 2 ir 3 prieduose);
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (deklaracijos forma);
 • Įmonės valdymo organų sprendimo dėl kredito ėmimo ir prievolių įvykdymo užtikrinimo patvirtinta kopija;
 • Ūkio/įmonės vadovo paso kopija;
 • Verslo planas arba paraiška dėl Europos Sąjungos paramos skyrimo (pateikusiems prašymą dėl Europos Sąjungos paramos skyrimo);
 • Sutarčių dėl Europos Sąjungos paramos skyrimo kopijos (jeigu gauta Europos Sąjungos parama);
 • Žemės ūkio valdos įregistravimo LR žemės ūkio ir kaimo verslo registre dokumento patvirtinta kopija (išskyrus žemės ūkio produktus superkančias, ir (ar) perdirbančias, ir (ar) realizuojančias įmones mieste ir žuvininkystės sektoriaus įmones);
 • Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo.