Dokumentai dėl kredito garantijos suteikimo

Spausdinti

Dokumentai dėl kredito garantijos suteikimo

Kredito garantijai suteikti reikalingi dokumentai:

 • Paraiška dėl kredito garantijos suteikimo (paraiškų formos);
 • Produkcijos gamybos ir pardavimo prognozės (paraiškos 1 priedas), jeigu nepateikiamas verslo planas;
 • Finansinės prognozės kredito laikotarpiui. Jeigu kredito terminas ilgesnis nei penkeri metai - penkerių metų laikotarpiui (rekomenduojamos formos pateikiamos paraiškos 2 ir 3 prieduose);
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (deklaracijos forma);
 • Kredito įstaigos sprendimas dėl kredito suteikimo;
 • Finansinės atskaitomybės dokumentų (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita) už 2 praėjusius ataskaitinius metus patvirtintos kopijos;
 • Įmonės valdymo organų sprendimo dėl kredito ėmimo ir prievolių įvykdymo užtikrinimo patvirtinta kopija;
 • Verslo planas arba paraiška dėl Europos Sąjungos paramos skyrimo (pateikusiems prašymą dėl Europos Sąjungos paramos skyrimo);
 • Sutarčių dėl Europos Sąjungos paramos skyrimo kopijos (jeigu gauta Europos Sąjungos parama);
 • Ūkio/įmonės įregistravimo dokumentų (įregistravimo pažymėjimas, įstatai) kopijos;
 • Ūkio/įmonės vadovo paso kopija;
 • Dokumento, patvirtinančio, kad kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) nustatyta tvarka pripažinta žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu), kopija;
 • Žemės ūkio valdos įregistravimo LR žemės ūkio ir kaimo verslo registre dokumento patvirtinta kopija (išskyrus žemės ūkio produktų perdirbimo įmones mieste ir žuvininkystės sektoriaus įmones);
 • Draudimo liudijimo patvirtintos kopijos (jei apdrausti žemės ūkio augalai).