Istoriniai faktai

Spausdinti

Istoriniai faktai

Trumpa Žemės ūkio paskolų garantijų fondo istorija

1997 m. rugpjūčio 22 d.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 912 įsteigtas UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau ŽŪPGF). Garantijos galėjo būti teikiamos tik už kreditus ūkininkams arba jų grupėms, įgyvendinančioms bendrą verslo projektą.

1998 m. vasario 24 d.

Pasirašyta pirmoji bendradarbiavimo sutartis su AB Lietuvos taupomasis bankas.

1998 m. balandžio 6 d.

Suteikta pirmoji garantija AB Vilniaus bankas už Anykščių rajono ūkininkui V. Vaičioniui išduotą kreditą.

1998 m. birželio 16 d.

Vyriausybės nutarimu Nr. 734 ŽŪPGF gali teikti garantijas už VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra išduotus kreditus.

1998 m. liepos 30 d.

Suteikta pirmoji garantija AB Vilniaus bankas už VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra išduotą kreditą.

1999 m. rugsėjo 20 d.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1026 buvo atsisakyta 100 proc. garantijos. Pradėta garantuoti iki 70 proc. kredito, riziką dalijantis tarp ŽŪPGF ir banko.

2000 m. balandžio 25 d.

Įvykdytas pirmasis garantinis įsipareigojimas už AB Lietuvos taupomasis bankas išduotą kreditą.
2000 m. liepos 28 d.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 901 ŽŪPGF gali teikti garantijas už ilgalaikius kreditus, išduotus:

visiems žemės ūkio subjektams;

ūkio subjektams, užsiimantiems alternatyvia žemės ūkiui veikla.

2001 m. birželio 13 d. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas tapo Europos garantinių institucijų asociacijos (European Association of Mutual Guarantee Societies - AECM) asocijuota nare.
2001 m. liepos 27 d.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 940 ŽŪPGF gali teikti garantijas už ilgalaikius kreditus, išduotus įmonėms, superkančioms ir perdirbančioms ar realizuojančioms žemės ūkio produkciją bei teikiančioms žemės ūkiui gamybos paslaugas.

Taip pat suteikta teisė garantuoti ir vidutinės trukmės kreditus žaliavoms, medžiagoms, prekėms įsigyti, bei paslaugoms apmokėti, išduotus žemės ūkio subjektams ir ūkio subjektams, užsiimantiems alternatyvia žemės ūkiui veikla.

2002 m. vasario 20 d. Suteikta pirmoji garantija kreditui, skirtam verslo projektui, finansuojamam Europos Sąjungos SAPARD programos lėšomis.
2003 m. birželio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 732 pakeista ŽŪPGF garantavimo schema. Nuo šiol garantuojamas negrąžinto kredito sumos (iki 70 procentų) grąžinimas. Jei kreditas suteiktas jaunam ūkininkui (iki 40 metų), garantuojamas iki 80 procentų negrąžinto kredito sumos grąžinimas.
2003 m. rugpjūčio 20 d. ŽŪPGF suteiktų garantijų už žemdirbiams, perdirbėjams ir kaimo vietovėse dirbantiems verslininkams išduotus kreditus suma viršijo 100 mln. Lt.
2003 m. spalio 9 d. Visų ŽŪPGF suteiktų garantijų suma viršijo 1 mlrd. Lt.
2004 m. kovo 24 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-124 nustatyta tvarka ŽŪPGF pradėjo administruoti dalies palūkanų už ilgalaikius kreditus, suteiktus su ŽŪPGF garantija, kompensavimą.
2005 m. rugsėjo 1 d. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas garantijas teikia ne tik bankams, bet ir kredito unijoms.
2005 m. spalio 18 d. Suteikta pirmoji garantija kredito unijai, t.y. garantija kredito unijai „Kelmės taupa“.
2007 m. gruodžio 11 d. Žemės ūkio ministro įsakymu leidžiama teikti garantijas ne tik už imamus kreditus, bet ir už kredito linijas.
2008 m. balandžio 29 d. Žemės ūkio paskolų garantijų fondui leista teikti garantijas kredito įstaigoms dėl kreditų, teikiamų mokslo ir studijų institucijoms, taip pat profesinio mokymo įstaigoms, turinčioms eksperimentinius, parodomuosius, mokomuosius ar bandymų ūkius, ir įgyvendinančioms investicinius projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemones, tačiau neturinčioms pakankamai užstato.
2009 m. liepos 17 d. Žemės ūkio ministerija įkūrė Paskolų fondą kaip finansų inžinerijos priemonę. Paskolų fondo valdytoju paskirta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas.
2009 m. gruodžio 10 d. Suteikta pirmoji garantija UAB Medicinos bankui už lengvatinį kreditą, pasinaudojant finansų inžinerijos priemone Paskolų fondu.
2009 m. gruodžio 31 d. Visų Žemės ūkio paskolų garantijų fondo suteiktų garantijų suma viršijo 2 mlrd. Lt.
2012 m. sausio 1 d. Žemės ūkio paskolų garantijų fondui leista teikti garantijas finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms.
2013 m. lapkričio 1 d. Padidinti Žemės ūkio paskolų garantijų fondo teikiamų garantijų procentai: finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms padidinta iki 60 proc., už ūkio subjektus, kurie užsiima gyvulininkyste, jei kreditai skirti gamybiniams pastatams įsigyti, jų statybai bei rekonstrukcijai, gamybinei įrangai ar gyvuliams įsigyti - iki 80 proc.